INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Organy KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Najwyższym organem samorządu jest Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych kieruje działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.

Zadania KRDL

Rada wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych w drodze działań własnych lub Prezydium KRDL.

Regulamin działania KRDL

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych stanowią Prezes Krajowej Rady oraz wybrani przez Krajową Radę wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Prezydium. Prezydium Krajowej Rady działa w imieniu Krajowej Rady w sprawach określonych uchwałą Krajowej Rady, z wyjątkiem uchwalania budżetu. Prezydium działa w granicach określonych przez KRDL i przed nią odpowiada.

Prezes KRDL:

 • reprezentuje KRDL,
 • kieruje pracami KRDL,
 • przewodniczy posiedzeniom KRDL,
 • podpisuje decyzje w sprawach wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych lub skreślenia z niej oraz w innych sprawach wynikających z przepisów Ustawy,
 • wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania KIDL, które nie zostały zastrzeżone do zadań KRDL,
 • Prezes KRDL w imieniu KRDL przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez KRDL w terminie do 30 dni od dnia ich uchwalenia.

Komisja Rewizyjna powołana jest przez Zjazd w celu kontroli działalności finansowej i gospodarczej Krajowej Rady

Sąd Diagnostów Laboratoryjnych i Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych rozpatrują sprawy odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych. W pierwszej instancji sprawy te rozpatruje Sąd Diagnostów Laboratoryjnych, natomiast w drugiej instancji - Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych. Przewodniczący Sądu Diagnostów Laboratoryjnych i Przewodniczący Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych kierują sądami, a w szczególności:

 • zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
 • zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy, organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
 • zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
 • sprawuje funkcję oskarżyciela przed Sądem Diagnostów Laboratoryjnych i Wyższym Sądem Diagnostów Laboratoryjnych,
 • składa Krajowemu Zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
 • organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej,

Zastępcy Rzecznika działają w imieniu i na rzecz Rzecznika.

Zespół Wizytatorów
Wizytatorzy przeprowadzają postępowania kontrolne mające na celu ocenę wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies