KOMUNIKAT


INSTRUKCJA PROCEDURY AKTUALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]
Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w sierpniu 2023.


AKTUALIZACJĘ DANYCH LABORATORIÓW PROWADZIMY WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE [LINK] Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2023.


Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Organy KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych kieruje działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.

Zadania KRDL

Rada na pierwszym posiedzeniu przyjmuje Regulamin Działania KRDL oraz ustala kompetencje i zakres działalności.

Regulamin działania KRDL

Prezydium KRDL tworzą prezes oraz wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Prezydium działa zgodnie z regulaminem, w granicach określonych przez KRDL i przed nią odpowiada.

Prezes KRDL

  • reprezentuje Radę,
  • kieruje jej pracami,
  • przewodniczy posiedzeniom Rady.

Prezes przekazuje ministrowi zdrowia uchwały podjęte przez Radę w terminie do 30 dni od dnia ich uchwalenia.

Komisja Rewizyjna powołana jest przez Zjazd w celu wykonywania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby (więcej).

Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatrują sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych. W pierwszej instancji rozpatruje Sąd Dyscyplinarny, w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują sądami, a w szczególności:

  • zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
  • zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
  • organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
  • zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.

Zespół Wizytatorów kontroluje i ocenia wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies