Kontakt z KIDL

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami przypominamy podstawowe kanały komunikacji z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 200),
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 101),
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: t.babel@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 11 60 wew. 132).
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl (tel.: +48 22 741 21 55 wew. 110)
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl (tel.: 22 741 21 55 wew. 115)

Organy KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych kieruje działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.

Zadania KRDL

Rada na pierwszym posiedzeniu przyjmuje Regulamin Działania KRDL oraz ustala kompetencje i zakres działalności.

Regulamin działania KRDL

Prezydium KRDL tworzą prezes oraz wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Prezydium działa zgodnie z regulaminem, w granicach określonych przez KRDL i przed nią odpowiada.

Prezes KRDL

 • reprezentuje Radę,
 • kieruje jej pracami,
 • przewodniczy posiedzeniom Rady.

Prezes przekazuje ministrowi zdrowia uchwały podjęte przez Radę w terminie do 30 dni od dnia ich uchwalenia.

Komisja Rewizyjna powołana jest przez Zjazd w celu wykonywania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby (więcej).

Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatrują sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych. W pierwszej instancji rozpatruje Sąd Dyscyplinarny, w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują sądami, a w szczególności:

 • zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
 • zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
 • organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
 • zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.

Zespół Wizytatorów kontroluje i ocenia wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies