Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Komisja Rewizyjna KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ (opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej organów Izby, a w szczególności:

  • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Izby,
  • występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych Izby,
  • składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
  • występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzyosobowym. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Radzie i kontrolowanemu działowi Biura Izby. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. Komisja Rewizyjna składa Radzie opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa Rady opiniuje zamierzenia finansowe i gospodarcze Rady.

Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Regulamin Komisji Rewizyjnej


Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies