KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

  • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
  • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Komisja Rewizyjna KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ (opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej organów Izby, a w szczególności:

  • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Izby,
  • występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych Izby,
  • składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
  • występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzyosobowym. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Radzie i kontrolowanemu działowi Biura Izby. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. Komisja Rewizyjna składa Radzie opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa Rady opiniuje zamierzenia finansowe i gospodarcze Rady.

Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Regulamin Komisji Rewizyjnej


Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies