INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Komisja Rewizyjna KIDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ (opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej organów Izby, a w szczególności:

 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Izby,
 • występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych Izby,
 • składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
 • występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzyosobowym. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Radzie i kontrolowanemu działowi Biura Izby. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. Komisja Rewizyjna składa Radzie opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa Rady opiniuje zamierzenia finansowe i gospodarcze Rady.

Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Regulamin Komisji Rewizyjnej


 • Justyna Marynowska

 • Karolina Biernot-Pamuła

 • Dorota Krawiecka

 • Marcin Jan Sawicki

 • Michał Grzegorz Swoboda

 • Jacek Zeuschner

 • Karol Torz

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies