Wpis na listę - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

KTO MOŻE ZOSTAĆ DIAGNOSTĄ LABORATORYJNYM?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U.z 2022 r. poz. 134):

I. Diagnostą laboratoryjnym jest osoba, która:

 1. ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub
 2. ukończyła studia wyższe na kierunkach:
  • biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra,
  • chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
  • weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii
  • oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a udl, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii, lub
 3. ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a udl, lub
 4. posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub
 5. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innym niż Rzeczpospolita Polska lub w Konfederacji Szwajcarskiej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. nr 87, poz. 954, ze zm.);
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego (zgodnie z art. 7 ww. ustawy zaświadczenie o stanie zdrowia może wydać lekarz nieposiadający specjalizacji w zakresie medycyny pracy);
 8. została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.

II. Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej:

 1. Kształcenie podyplomowe osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, przeprowadzają szkoły wyższe, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, zwane dalej „jednostkami szkolącymi”.
 2. Kształcenie podyplomowe może być prowadzone w trybie: dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów nauczania opracowanych przez zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Programy nauczania, opracowane na podstawie standardów nauczania dla kierunku analityka medyczna, powinny uwzględniać różnice między treściami programowymi określonymi w standardach kształcenia dla kierunków: farmacja, lekarski, weterynaria oraz biologia, biotechnologia, chemia, zakończonego uzyskaniem tytułu zawodowego magistra albo tytułu zawodowego magistra inżyniera.
 4. Egzamin, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, organizuje jednostka szkoląca, a przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika jednostki szkolącej.

Uwaga: zgodnie z uchwała Nr 41/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 2 kwietnia 2019 roku .

Ustala się opłatę za wydanie decyzji w sprawie drugiego i każdego kolejnego wpisu tej samej osoby na listę diagnostów laboratoryjnych w wysokości 1 000 zł brutto (jednego tysiąca złotych brutto)

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies