INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Otwarty nabór do Zespołu Wizytatorów KRDL - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych diagnostów laboratoryjnych do zgłoszenia swojej kandydatury na członka Zespołu Wizytatorów KRDL.

Wizytatorzy realizują w imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zadania kontroli i oceny wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych a także realizują kontrole praktyk zawodowych diagnostów laboratoryjnych.
Za realizację jednego postępowania kontrolnego członek Zespołu Wizytatorów otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto.

Wizytatorem KRDL może zostać diagnosta laboratoryjny, który:
1) posiada tytuł specjalisty w jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej;
2) wykazuje nienaganną postawę etyczną;
3) posiada co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego;
4) posiada kwalifikacje z zakresu audytów wewnętrznych zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych lub udokumentowane doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Dla wykazania powyższych wymagań kandydaci mają przedstawić:
Ad 1 - kserokopię dyplomu specjalisty,
Ad 2 - oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, przewinienia zawodowe oraz o braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz pozytywna ocena przedstawiciela wojewódzkiego z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Ad 3 - świadectwa pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie;
Ad 4 - dyplomy ukończenia kursów, szkoleń albo zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowej w obszarze audytów wewnętrznych zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Szczególnie zachęcamy do kandydowania diagnostów ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki medycznej i mikrobiologii medycznej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2024 r.

Zainteresowani kandydaci składają pisemnie do biura KIDL (Dział Ewidencji Diagnostów – osoba do kontaktu – Anna Czerwińska, tel. 22 741 21 58 – dopisek „Zgłoszenie - Zespół Wizytatorów”) swoje CV, dane kontaktowe oraz dokumenty wskazane powyżej.

Do kandydatów, którzy spełnią powyższe wymogi formalne zostanie przesłany drogą mailową zbiór obowiązujących i wymagających znajomości aktów prawnych w celu szczegółowego zapoznania się z nimi i przygotowania do drugiego etapu naboru.

Egzamin testowy i rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na egzamin testowy (20-30 pytań) ze znajomości przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu Diagnostów Laboratoryjnych, wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej oraz wykonywania działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Egzamin i rozmowa zostaną przeprowadzone przez Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Wizytatorów przy udziale członka Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Rozmowa kwalifikacyjna ocenia zdolności komunikacyjne i interpersonalne kandydatów na wizytatorów KRDL.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu testowego oraz po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przygotowana zostanie lista kandydatów rekomendowanych Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych do powołania na członków Zespołu Wizytatorów KRDL. Po powołaniu nowych członków do ZW KRDL – zostanie dla nich przeprowadzone szkolenie w siedzibie KIDL z zasad prowadzenia wizytacji oraz kontroli praktyk zawodowych.

Egzamin i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone będą w czerwcu 2024 r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies