INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280), dalej: „U.M.L.”, Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Diagnostów Laboratoryjnych.

Stronom przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Diagnostów Laboratoryjnych.

Stronami w rozumieniu z art. 103 u.m.l - są pokrzywdzony oraz diagnosta laboratoryjny, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony. W postępowaniu przed sądem diagnostów laboratoryjnych stroną jest również Rzecznik.

Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie Sądu Diagnostów Laboratoryjnych wydane w pierwszej instancji. Orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są prawomocne z chwilą ogłoszenia.

Od prawomocnego orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych stronom, Prezesowi Krajowej Rady oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego orzeczenia. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:

 1. Rozdziale 7 „Odpowiedzialność zawodowa” art. 100 – 141, w szczególności art. 129 - 141;
 2. Uchwała Nr 35/2022 VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu sądu diagnostów laboratoryjnych.

 • Beata Katarzyna Broniarek-Samson

 • Marcin Sebastian Kasperkiewicz

 • Agnieszka Małgorzata Kudra

 • Łukasz Mariusz Kuszel

 • Paweł Leszczyński

 • Małgorzata Mazur-Laskowska

 • Iwona Nierzwicka

 • Grażyna Sygitowicz

 • Elżbieta Zofia Szymańska

 • Beata Żelazowska-Rutkowska

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies