Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu UE!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach projektu „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

REJESTRACJA TRWA!

Informacje jak dołączyć do Projektu oraz gdzie złożyć dokumenty - dostępne w zakładce Projekt UE

Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280), dalej: „U.M.L.”, Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Diagnostów Laboratoryjnych.

Stronom przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Diagnostów Laboratoryjnych.

Stronami w rozumieniu z art. 103 u.m.l - są pokrzywdzony oraz diagnosta laboratoryjny, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony. W postępowaniu przed sądem diagnostów laboratoryjnych stroną jest również Rzecznik.

Wyższy Sąd Diagnostów Laboratoryjnych utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie Sądu Diagnostów Laboratoryjnych wydane w pierwszej instancji. Orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej są prawomocne z chwilą ogłoszenia.

Od prawomocnego orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych stronom, Prezesowi Krajowej Rady oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tego orzeczenia. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:

  1. Rozdziale 7 „Odpowiedzialność zawodowa” art. 100 – 141, w szczególności art. 129 - 141;
  2. Uchwała Nr 35/2022 VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu sądu diagnostów laboratoryjnych.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies