INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Indywidualna Praktyka Zawodowa Diagnosty Laboratoryjnego - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Z dniem 10 listopada 2023 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wprowadzające możliwość wykonywania przez diagnostów laboratoryjnych zawodu w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego oraz indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. Dodatkowo przewidziano, iż diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykonywać zawód w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

UWAGA! Opłatę za wpis do rejestru praktyk należy uiścić na dedykowane subkonto wskazane poniżej!I. WPIS DO CEIDG

W przepisie art. 5 ust. 2 pkt 4) ustawy o działalności leczniczej wskazano, iż działalność lecznicza diagnosty laboratoryjnego może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, zatem do rozpoczęcia wykonywania indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego konieczne jest spełnienie wymogów prawnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Konsekwencją wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnej praktyki jest wprowadzenie w art. 19b ust. 1 pkt 4) ustawy o działalności leczniczej wymogu uzyskania przez diagnostę laboratoryjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG). Zgodnie z art. 100 ustawy o działalności leczniczej wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) zawiera m. in. numer REGON, tj. numer uzyskiwany po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do CEIDG. Z powyższych względów diagnosta laboratoryjny mający zamiar rozpocząć indywidualną praktykę musi zostać wpisany w CEIDG oraz posiadać numer REGON (uzyskiwany w trakcie procesu wpisu do CEIDG).

Diagnosta laboratoryjny – dotychczas niewpisany do CEIDG – zamierzający rozpocząć wykonywanie zawodu w formie indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego musi złożyć wniosek o wpis do CEDIG. Natomiast w przypadku gdyby diagnosta laboratoryjny był już zarejestrowany w CEIDG powinien zgłosić stosowne zamiany, o ile dotychczasowa działalność gospodarcza nie odpowiada zakresowi działalności gospodarczej wykonywanej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego.

Drogi złożenia wniosku:

 • osobiście - w dowolnym urzędzie miasta lub gminy,
 • przez Internet - po wejściu na stronę główną [BIZNES.GOV.PL](https://biznes.gov.pl) wybierz usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód,
 • pocztą - wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Wniosek o wpis do CEIDG należy złożyć przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, jest on bezpłatny. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.
Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

KOD PKD DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH - 86.90EII. UBEZPIECZENIE OC

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Należy ją zawrzeć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej i musi być zawarte nie wcześniej niż 10 listopada 2023 (data wejścia w życie zapisów ustawy).

OC musi spełnić następujące warunki, w zależności od formy prowadzonej działalności:

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC diagnosty laboratoryjnego wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego, indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC diagnosty laboratoryjnego wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Ważne: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Diagnosty wykonującego dotychczas zawód w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie może zostać wykorzystane na etapie rejestracji praktyki, jeżeli nie spełnia wyżej wskazanych wymogów. Ubezpieczenie OC należy zawrzeć przed złożeniem wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Podstawa Prawna: Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 4 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedzialność za szkodę będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych

W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez [...] diagnostę laboratoryjnego w ramach indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład – odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ponoszą solidarnie odpowiednio [...] diagnosta laboratoryjny i podmiot leczniczy.


III. Indywiudalna Praktyka Zawodowa Diagnostów Laboratoryjnych

Zapoznaj się z prezentacją - Jak złożyć wniosek o wpis do RPWDL 2.0

Diagnosta laboratoryjny, który 10 listopada 2023 r. prowadził działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny laboratoryjnej ma obowiązek dostosowania tej działalności gospodarczej do nowych wymogów jej prowadzenia tj. uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Ustawodawca nie przewidział vacatio legis na wprowadzenie zmian, dlatego Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wskazuje na niezwłoczną potrzebę rejestracji działalności w odpowiednich rejestrach.

Diagnosta laboratoryjny może wykonywać działalność leczniczą w formie:

 • KOD 93 - indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (dotyczy np. osób pracujących na kontraktach w laboratoriach w przychodniach, szpitalach czy innych podmiotach leczniczych),
 • KOD 98 - jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego (dotyczy to diagnosty, który chce założyć własne laboratorium i wiąże się z bezwzględną koniecznością posiadania całego i kompletnego zaplecza technicznego. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami w przypadku kontroli),
 • KOD 97 - spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska jako grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych (w ramach grupowej praktyki diagnostów laboratoryjnych świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych będących wspólnikami albo partnerami spółki).
Możliwa jest forma łączna prowadzonej działalności.

DODATKOWE INFORMACJE PRZYDATNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

 • Posiadane specjalizacje: Jeżeli posiadasz specjalizację, której nie ma na liście wyboru, wybierz opcję "INNE" i wpisz dokładną nazwę specjalizacji oraz jej stopień.

 • Wypełniając pola odnoszące się do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
  1. Wejdź na stronę: Rejestr podmiotów wykonujących działalność medyczną - Wyszukiwanie Podmiotów Leczniczych (ezdrowie.gov.pl)
  2. Znajdź w wyszukiwarce właściwy podmiot leczniczy, wejdź w jego księgę rejestrową („Wyświetl”).
  3. Znajdź nazwę zakładu leczniczego i numer REGON miejsca, w którym pracujesz. Uważaj by nie pomylić nazwy zakładu leczniczego z nazwą podmiotu leczniczego.
  4. Pamiętaj, że numer REGON zakładu leczniczego jest 14-znakowy.
  5. Znajdź właściwą jednostkę lub komórkę organizacyjną, w której udzielasz świadczeń i wpisz jej resortowy kod identyfikujący.
  6. Uzupełnij adres i telefon miejsca udzielania świadczeń.
  7. Wypełniając pole Rodzaj działalności leczniczej upewnij się, czy podajesz taki, jak w księdze rejestrowej wybranego zakładu leczniczego.

Wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę diagnosty laboratoryjnego jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

2) nie może być:

a) zawieszony w prawie wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280),

b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

c) pozbawiony możliwości wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego albo zawieszony w wykonywaniu zawodu diagnosty laboratoryjnego zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) dysponować pomieszczeniem odpowiadającym wymaganiom określonym w art. 22 (ustawy o działalności leczniczej), w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Diagnosta laboratoryjny wykonujący indywidualną praktykę diagnosty laboratoryjnego wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w pkt 1, 2, 4 i 5.

W ramach grupowej praktyki diagnostów laboratoryjnych świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych będących wspólnikami albo partnerami spółki.

IV. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL.

Instrukcja użytkownika systemu RPWDL 2.0 dla praktyk zawodowych Diagnostów Laboratoryjnych

Do złożenia wniosku będzie potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany.

Diagnosta laboratoryjny, który zamierza wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru zawierający:

1) imię (imiona) i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych i przechowywania dokumentacji medycznej;

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada.

Diagności laboratoryjni zamierzający wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę diagnostów laboratoryjnych, prowadzonej w formie spółki cywilnej, partnerskiej lub jawnej w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:

1) listę diagnostów laboratoryjnych stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich tytułów zawodowych i miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6 art. 102b ustawy o działalności leczniczej

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wybierając datę rozpoczęcia działalności leczniczej należy wybrać datę bieżącą lub przyszłą.

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru przez diagnostę laboratoryjnego.

Organ prowadzący rejestr, po weryfikacji złożonych dokumentów, wpisze praktykę do RPWDL. Organem Rejestrowym dla Diagnostów Laboratoryjnych jest Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Opłata za zarejestrowanie praktyki w 2024 roku wynosi 149 zł.

Opłatę od wniosku należy wnieść na dedykowany numer konta Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Numer konta: 24 1020 1042 0000 8102 0437 3056
Tytuł przelewu: Opłata za wpis do RPWDL - Imię i nazwisko

Wpłata na niewłaściwy numer konta, może spodowodować skierowanie wniosku do uzupełnienia lub jego odrzucenie.

Ustawowy termin wpisu do rejestru to 30 dni. Termin liczy się od dnia wpływu wniosku. W przypadku gdy organ rejestrowy – w ciągu 7 dni po otrzymaniu wniosku – wezwie do jego uzupełnienia, termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia otrzymania przez organ uzupełnionego wniosku o wpis.

Zaświadczenie o wpisie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego RPWDL.

Zmiana wpisu w RPWDL:

Na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informujemy, że należy zgłosić do KRDL następujące zmiany:

 • zawieszenie działalności leczniczej

 • wszelkich danych objętych wpisem – w terminie 14 dni od dnia ich powstania

Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% opłaty za wpis, tj. 74,50 zł
Uwaga! W ramach jednej opłaty za zmianę wpisu można dokonać kilku zmian.

Zatem w przypadku zaistnienia zmiany w prowadzonej działalności leczniczej należy:

Odmowa wpisu - odwołanie

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odmawia wpisu do rejestru uchwałą. Do uchwały tej zastosowywanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Od uchwały odmawiającej wpisu można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Organem właściwym do rozpoznania odwołania jest minister właściwy do spraw zdrowia, któremu Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przekaże wniesione odwołanie wraz aktami postępowania.

V. Dokumentacja medyczna i sprawozdania statystyczne

Dokumentacja medyczna podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej

Zgodnie z art. 30a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.) dokumentację medyczną podmiotu zaprzestającego wykonywania działalności leczniczej przejmuje podmiot, który przejął jego zadania.

W przypadku braku takiego podmiotu, za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej odpowiada:

1) podmiot tworzący lub podmiot sprawujący nadzór– w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i jednostek budżetowych oraz instytutów badawczych;

2) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, z którym podmiot zaprzestający wykonywania działalności leczniczej zawarł umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej – w przypadku pozostałych podmiotów tj. m.in. przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, osób wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej;

3) właściwa okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów albo Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – w przypadku śmierci odpowiednio lekarza albo pielęgniarki lub położnej albo fizjoterapeuty albo diagnosty laboratoryjnego wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2023 poz. 773). Dane, w postaci elektronicznej należy przesłać poprzez portal sprawozdawczy Centrum e-Zdrowia czyli System Statystyki w Ochronie Zdrowia.

VI. Materiały dodatkowe:

Instrukcja użytkownika systemu RPWDL 2.0 dla osób niezalogowanych

Składanie wniosku o wpis Indywidualnej Praktyki Zawodowej

Filmy wizualizujące obsługę systemu

[FAQ] Najczęściej zadawane pytania - KIDL


Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies