INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Sąd Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Sąd Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
adres do korespondencji:
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa e-mail: saddlsekretariat@kidl.org.pl telefon: 48 22 741 21 59

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2280, dalej jako „uml”), Sąd Diagnostów Laboratoryjnych rozpatruje sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych wniesione przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (art. 91 ust. 1 uml).

Zakres odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych został dookreślony w art. 100 ust. 1 uml. Zgodnie z ww. przepisem, „Diagności laboratoryjni podlegają odpowiedzialności zawodowej za zawinione, nienależyte wykonywanie czynności medycyny laboratoryjnej oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej.”. Należy zatem stwierdzić, że sprawą z zakresu odpowiedzialności zawodowej może być zachowanie diagnosty laboratoryjnego, polegające na: nienależytym wykonywaniu czynności medycyny laboratoryjnej, działaniu sprzecznym z zasadami etyki zawodowej lub działaniu sprzecznym z przepisami dotyczącymi wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej.

Postępowanie przed Sądem Diagnostów Laboratoryjnych inicjuje wniosek Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wniosek ten, po sprawdzeniu go pod względem formalnoprawnym przez Sąd Diagnostów Laboratoryjnych, jest przesyłany do obwinionego. Za obwinionego uważa się diagnostę laboratoryjnego, wobec którego w toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do Sądu Diagnostów Laboratoryjnych wniosek o ukaranie. Obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród diagnostów laboratoryjnych, adwokatów lub radców prawnych.

Od orzeczenia Sądu Diagnostów Laboratoryjnych stronom przysługuje odwołanie do Wyższego Sądu Diagnostów Laboratoryjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Sądu Diagnostów Laboratoryjnych.

Sąd Diagnostów Laboratoryjnych może orzec następujące kary: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do 5 lat; 5) ograniczenie wykonywania określonych czynności medycyny laboratoryjnej przez diagnostę laboratoryjnego na okres od 6 miesięcy do 2 lat; 6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od roku do 5 lat; 7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Orzeczenie Sądu Diagnostów Laboratoryjnych zawiera postanowienie o kosztach postępowania. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty postępowania, chyba że Sąd Diagnostów Laboratoryjnych postanowi inaczej. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w art. 100-141 uml.

Sędziowie Sądu Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji:

Grażyna Antczak

Michał Bartosik

Karolina Gajewska

Aleksandra Galińska-Knapik

Beata Jabłońska - Wiceprzewodnicząca Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Patrycja Jagodzińska

Barbara Łątkowska

Ahmed Manasar

Adrian Miara

Marta Myszka-Kozłowska

Jolanta Ostrowska-Gonazles

Kamila Szuba-Aderek

Sandra Wrońska

Anna Ząbek-Adamska – Przewodnicząca Sądu Diagnostów Laboratoryjnych

Dorota Żochowska – Wiceprzewodnicząca Sądu Diagnostów Laboratoryjnych


 • Grażyna Małgorzata Antczak

 • Michał Jakub Bartosik

 • Karolina Gajewska

 • Aleksandra Elżbieta Galińska-Knapik

 • Beata Sonia Jabłońska

 • Patrycja Jagodzińska

 • Barbara Łątkowska

 • Ahmed Manasar

 • Adrian Piotr Miara

 • Marta Karolina Myszka-Kozłowska

 • Jolanta Ostrowska-Gonzalez

 • Kamila Szuba-Aderek

 • Sandra Wrońska

 • Anna Ząbek-Adamska

 • Dorota Żochowska

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies