INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Wpis do Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Osoby ubiegające się o wpis do rejestru diagnostów laboratoryjnych informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie kompletne wnioski.

Lista dokumentów:

  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu (formularz do pobrania) wraz z wymienionymi w jego treści załącznikam (Punkt 17, podpunkt 4 - jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni zaznacz punkt 4a)
  2. Rota ślubowania - zależnie od preferencji (WERSJA 1 lub WERSJA 2),
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem). Dopuszczamy możliwość przesłania zaświadczenia (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) wystawione przez uczelnię na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o szkolnictwie wyższym, które potwierdza ukończenie studiów oraz uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, jednak oczekujemy przesłania oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii dyplomu po jego uzyskaniu z uczelni. Dopuszczalne jest także przesłanie oryginalnych dokumentów, zwrot nastąpi wraz z dokumentami po rozpatrzeniu wniosku. Oryginalne dokumenty można także okazać w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
  4. Kserokopia dyplomu specjalizacji lub stopni naukowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy,
  5. 2 (podpisane imieniem i nazwiskiem) zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  6. Zaświadczenie lekarskie w którym należy zawrzeć treść: „Stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego”,
  7. Lekarze do wniosku dołączają kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem),
  8. Absolwenci innych kierunków studiów: z tytułem zawodowym magistra biologii lub farmacji; z tytułem zawodowym magistra/magistra inżyniera: chemii lub biotechnologii; z tytułem zawodowym lekarza weterynarii oraz lekarza nie posiadających specjalizacji wymienionej w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej do wniosku dołączają świadectwo ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2680).
  9. Potwierdzenie wpłaty 200 zł na działalność statutową KIDL (za rozpatrzenie wniosku o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego) na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692

Uwaga: potwierdzenie zgodności kserokopii danego dokumentu z oryginałem można uzyskać u notariusza.

Dokumenty należy przesłać na adres biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Dokumenty wydane wnioskodawcy w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, będą przyjmowane jako uzupełnienie wniosku o wpis na listę diagnostów. Załączniki w formie elektronicznej można przesyłać na adres: diagnosci2@kidl.org.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie EPUAP pod adresem /KIDL/kancelaria”

Najbliższe posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, na których wnioski o wpis do Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych oraz wydanie PWZDL będą rozpatrywane, odbędą się:

  • 18.06.2024 r.

- 02.07.2024 r.

- 16.07.2024 r.

- 30.07.2024 r.

- 13.08.2024 r.

- 27.08.2024 r.

- 10.09.2024 r.

- 24.09.2024 r.

Ostatnia zmiana: 19.06.2024 r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies