INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobić



REJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Zmiana danych w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Stała aktualizacja danych Diagnosty Laboratoryjnego w rejestrach Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z Art. 68 ust. 2 Ustawy o Medycynie Laboratoryjnej z dnia 15 września 2022 roku (UoML).

Art. 68 ust. 3 UoML Diagnosta laboratoryjny posiadający prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę o zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Wyciąg z art. 68 ust. 2:

2) Dane diagnosty laboratoryjnego:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku – datę i miejsce urodzenia,
cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz państwo jego wydania,
c) obywatelstwo (obywatelstwa),
d) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada,
e) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”,
f) informację o posiadanej specjalizacji lub rozpoczętym kształceniu specjalizacyjnym;

3) datę rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia, stanowisko oraz miejsce wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej;

4) informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego;

5) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki diagnostów

W przypadku potrzeby aktualizacji tych danych, należy do biura KIDL przesłać niżej wskazane dokumenty:

Zmiana imienia i/lub nazwiska, PESEL, obywatelstwo/a,

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres biura KIDL.

Zmiana adresu zamieszkania, zatrudnienia lub danych kontaktowych

Wypełniony formularz zmiany danych osobowych

Podpisany skan dokumentu należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@kidl.org.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Specjalizacje

  • Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego - Podpisane elektronicznie zaświadczenie z uczelni realizującej szkolenie specjalizacyjne.

Przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@kidl.org.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

  • Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego - Dyplom uzyskania tytułu specjalisty (kopia poświadczona notarialnie).

Dokument należy przesłać pocztą tradycyjną na adres biura KIDL.

Informacja o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego

Komplet dokumentów - Karta ciągłego szkolenia oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres biura KIDL.

Informacja o prowadzeniu indywidualnej praktyki diagnosty laboratoryjnego lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki diagnostów.

Realizowane przez platformę Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL 2.0).


Zalecaną i bezkosztową formą przekazania danych wymagających potwierdzenia (np. aktualizacja i potwierdzenie nazwiska, miejsca pracy, czy posiadanej specjalizacji) jest skan oryginalnych dokumentów i przekazanie ich dodatkowo podpisaną wiadomością przez ePUAP.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies