Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

 

OGŁOSZENIE

SZPITAL GROCHOWSKI IM. DR MED. RAFAŁA MASZTAKA Sp. z o.o.

w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych

oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:

 

-        udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych
w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym.

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w siedzibie Udzielającego zamówienia.

 

Czas trwania umów – od 4 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOTACH KONKURSÓW OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH”, formularze ofert oraz projekty umów - udostępniane są na stronie internetowej lub w siedzibie Szpitala Grochowskiego w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, Pawilon VII, Sekcja Kadr - w godz. od  9.00 – 15.00, a w dniu 23 lipca 2019 r. do godz. 11.00.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, Sekretariat Prezesa Zarządu, do dnia 17 września 2019 r. do godz. 11.00.

Oferty składane za pośrednictwem poczty muszą być doręczone do Szpitala do dnia  17 września 2019 r. do godz. 11.00.

 

Oferty należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na formularzach przygotowanych przez Udzielającego zamówienia oraz składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  pełnienia dyżurów medycznych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o”

*na kopercie należy umieścić, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, właściwy zakres świadczeń zdrowotnych, o udzielanie których Oferent się ubiega.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawa, ul. Grenadierów 51/59, w Sali konferencyjnej w dniu 17 września 2019 r. o godz. 11.30.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursów ofert:

Siedziba Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w Warszawa, ul. Grenadierów 51/59, w Sali konferencyjnej w dniu  26 września 2019 r. o godz. 12.00.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów lub przesunięcia terminu składania ofert.

W toku postępowania konkursowego Oferent ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej oraz, po ogłoszeniu wyniku konkursu ofert, do wniesienia odwołania do Zarządu Spółki, na zasadach i w terminach określonych w art. 152, art.153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz „Szczegółowych warunkach konkursu ofert oraz materiałach informacyjnych o przedmiotach konkursów ofert na udzielenie zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

 

Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych konkursami ofert.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-073 przy ul. Grenadierów 51/59;
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o. jest Pan Grzegorz  Świdzikowski - e-mail: abi@grochowski.waw.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)    wykonanie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych, której stroną Pani/Pan będzie lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (złożona oferta) przed zawarciem ww. umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)    przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy;
  3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1)    prawo żądania od Administratora:

a)    dostępu do danych osobowych,

b)    niezwłocznego sprostowania danych osobowych,

c)     niezwłocznego usunięcia danych osobowych,

d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

2)    prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

3)    prawo do przenoszenia danych osobowych;

4)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawa dotyczą Pani/Pana danych osobowych, a szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji ww. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO.

  1. Przez osoby i podmioty zainteresowane niniejszym konkursem ofert rozumie się wszystkie osoby i podmioty zwracające się do Udzielającego zamówienia (w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem) w kwestiach dotyczących niniejszego konkursu ofert, w tym: w sprawie wyjaśnienia treści ogłoszenia i materiałów informacyjnych, w sprawie udostępnienia dokumentacji konkursu ofert, składając oferty, podpisując umowy, itp.
  2. Brak zapoznania się z treścią niniejszej Informacji i ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z powyższego faktu obarczają osobę lub podmiot zainteresowany. (09-09-2019)

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt