OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W RPWDL

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej sprawdź, co należy zrobić

Często zadawane pytania - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Punkty edukacyjne zdobyte przez wejściem w życie rozporządzenia w spawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych

Obowiązujące przepisy prawne stanowią, że pierwszy okres edukacyjny rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego zobowiązane będą do rozpoczęcia doskonalenia zawodowego z tym dniem. Ciągłe szkolenie realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”. Przepisy nie stanowią o możliwości uznania przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, diagnoście laboratoryjnemu, w zakres szkolenia ciągłego, szkoleń i kursów zdobytych przed dniem wejścia przepisów ww. rozporządzenia.

Kiedy rozpoczyna się okres rozliczeniowy dla osób, które z dniem 1 stycznia 2018 roku nie posiadają prawa wykonywania zawodu?

Pierwszy okres edukacyjny rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2018 r. Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiadają prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, będą zobowiązane rozpocząć doskonalenie zawodowe z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskają to prawo. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia ciągłego jest posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, nie zaś ukończenie studiów.

Czy nadal będą przyznawane punkty edukacyjne za szkolenia wewnętrzne organizowane w zakładzie pracy?

Szkolenia wewnętrzne od 1 stycznia 2018 r. nie są premiowane punktami edukacyjnymi.

Czy emeryci i renciści maja obowiązek odbywania ciągłego szkolenia?

Tak, wszyscy diagności wpisani na listę diagnostów laboratoryjnych są objęci 5-letnim okresem rozliczeniowym poprzez realizowanie ciągłego szkolenia. Jedynie wykreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych zwalnia z tego obowiązku.

Dlaczego w Karcie ciągłego szkolenia znajduje się tylko 12 pól do wypełnienia? Co zrobić w sytuacji, gdy wszystkie pola zostaną wypełnione?

W razie zapełnienia wszystkich pól w przesłanej karcie ciągłego szkolenia, na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl będzie dostępna dodatkowa strona do wydrukowania, którą będzie można dołączyć do karty ciągłego szkolenia.

Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz w razie zdarzeń losowych, które uniemożliwią zebranie odpowiedniej liczy punktów można starać się o wydłużenie 5-letniego okresu rozliczeniowego?

Tak. Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony, na uzasadniony wniosek osoby odbywającej ciągłe szkolenie przez KIDL, o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego osoba odbywająca ciągłe szkolenie składa do Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Jakie jednostki mogą przyznawać punkty edukacyjne?

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ciągłego szkolenia informujemy, iż jednostkami szkolącymi, które mają możliwość samodzielnego przyznawania punktów edukacyjnych są uczelnie medyczne kształcące na kierunku analityka medyczna akredytowane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Ponadto punkty edukacyjne przyznawać mogą towarzystwa naukowe oraz KIDL za organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych. Według stanowiska Ministerstwa Zdrowia tylko uczelnie medyczne akredytowane przez dyrektora CMKP z kierunkiem analityka medyczna uprawnione są do przeprowadzania szkoleń. Natomiast posiedzenia naukowo-szkoleniowe, które również premiowane są punktami, mogą organizować wyłącznie towarzystwa naukowe oraz KIDL.

Kto może wypełnić kartę ciągłego szkolenie - odpowiadamy.

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na pismo Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych tłumaczy, że:

„Datę i podpis w karcie ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego wpisuje organizator szkolenia”.

Dlatego prosimy, żeby, osoby które uczestniczą w kursie, szkoleniu, ćwiczeniach w ramach obowiązku ciągłego szkolenia, posiadały ze sobą kartę ciągłego szkolenia, żeby organizator mógł dokonać wpisu.

W przypadku szkoleń internetowych kartę ciągłego szkolenia może wypełnić kursant (również datę i podpis). Należy jednak pamiętać o wpisaniu nr zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego ukończenie szkolenia. Jest to związane z wymogiem tzw. pełnej identyfikowalności zdobytych punktów. Dokumenty potwierdzające dokument szkolenia należy zachować.

Czy obowiązek ciągłego szkolenia przez diagnostę laboratoryjnego dotyczy osób mieszkających i wykonujących zawód poza Polską?

Realizacja obowiązku ciągłego szkolenia dotyczy tylko diagnostów laboratoryjnych wykonujących zawód w Polsce. Kwestie związane z wykonywaniem danego zawodu na terenie danego państwa regulują przepisy obowiązujące w tym państwie. Dlatego też osoba uprawniona do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w danym państwie podlega regulacjom prawnym obowiązującym w danym państwie.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies