INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

EWIDENCJA MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH - DOKUMENTY - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

WPIS LABORATORIUM DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ KRDL

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 53/VI/2023 KRDL z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów. Uchwała Nr 110/VI/2023 KRDL z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów.

Podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 tej ustawy, składa wniosek o wpis do ewidencji laboratoriów lub wykreślenie z niej. Pełna nazwa laboratorium musi być zgodna z odpowiednim wpisem w rejestrze np. w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - RPWDL

DOKUMENTY WYMAGANE DO WPISU MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO DO EWIDENCJI:

1. Wniosek o wpis/aktualizację wpisu medycznego laboratorium diagnostycznego do ewidencji laboratoriów (format .docx)

Dokument należy uzupełnić na komputerze, wydrukować, opatrzyć w podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy oraz pieczęć firmową.
W przypadku aktualizacji wpisu należy wypełnić wszystkie pola wniosku, a jeśli któreś uległy zmianie od ostatniego wpisu należy w sposób czytelny je oznaczyć.
W punkcie 4. Przedmiotowego wniosku, należy wskazać: „Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile podmiot taki numer posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP)”. W zakresie „inny właściwy rejestr” prosimy podawać nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wraz z numerem kodu województwa.


2. Wniosek w wersji elektronicznej, który należy dodatkowo przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@kidl.org.pl.
Elektroniczna forma wniosku (format .xls)
Formularz - Badania genetyczne (format .xls) Dodatkowy dokument tylko dla laboratoriów wykonujących badania genetyczne.

Załączenie tych plików pozwoli na przyspieszenie procesu rejestracji/aktualizacji danych.

3. W przypadku laboratoriów prywatnych, należy dołączyć do ww. dokumentów kserokopię decyzji wojewody o wpisie do rejestru NZOZ-ów oraz kopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, lub wyciąg z rejestru sądowego spółek.

Dokumentami potwierdzającymi wpis do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL są:

Potwierdzenie o wpisie do ewidencji
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Wydanie jednego z powyższych dokumentów wiąże się z dokonaniem wpłaty na działalność statutową KIDL. Stosownie do dokumentu: zaświadczenie 1500 zł; potwierdzenie wpisu 500 zł.
Ze względów organizacyjnych i technicznych wnioski o wydanie zaświadczeń lub potwierdzeń wpisów realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu dokumentów do biura.

WYKREŚLENIE LABORATORIUM Z EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ KRDL

Wniosek o wyrejestrowanie laboratorium z ewidencji
Wniosek o wyrejestrowanie należy: wydrukować, opatrzyć właściwymi pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, a następnie przesłać pocztą na adres biura Izby.W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem KIDL, dział ewidencji laboratoriów 22 741 21 57 w 101.

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2023

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies