INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Zaproszenie do zgłaszania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa

Zaproszenie do zgłaszania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

1. Zamawiający:
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4
03-428 Warszawa
NIP: 113-23-94-634
REGON: 015297876

Osoba do kontaktu:
Pan Łukasz Kopryk e-mail: l.kopryk@kidl.org.pl oraz biuro@kidl.org.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu remontu pomieszczeń budynku Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, położonego w Warszawie przy ul. Konopackiej 4 związanego z odtworzeniem stanu pierwotnego po zalaniu obiektu w skutek awarii instalacji hydrantowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Przed sporządzeniem oferty zaleca się wykonawcy wykonanie wizji lokalnej obiektu.

3. Wymogi dotyczące złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Formularz Oferty.

4. Oferta powinna zawierać:

1) proponowaną cenę brutto i netto wykonania przedmiotu zamówienia;
2) kwota przedstawiona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Zleceniobiorcy za realizowane zadania.

5. Termin i sposób złożenia oferty:

Oferta powinna zostać złożona w postaci elektronicznej i przesłana na adres mailowy Zamawiającego biuro@kidl.org.pl w terminie do 11 października 2023 r. do godziny 12:00.aroundaroundOferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub przez pełnomocnika (w takim przypadku do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji).

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisu prawa nakładają obowiązek ich posiadania; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7. Okres związania ofertą:

45 dni

8. Termin wykonania zamówienia:

21 dni od dnia podpisania umowy

9. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu następujące kryteria:

Najkorzystniejsza cena brutto – 100 %

10. O wyniku postępowania (wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania ) zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty. Z wybranym wykonawcą Zamawiający podejmie rozmowy przedmiocie ustalenia szczegółowych warunków realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności ustalenia warunków umowy.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyn.

PLIKI:
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 - Piętro 5
5. Załącznik nr 4 - Piętro 4
6. Załącznik nr 5 - Piętro 3
7. Załącznik nr 6 - Piętro 2
8. Załącznik nr 7 - Piętro 1
9. Załącznik nr 8 - Parter
10. Załącznik nr 9 - Piwnica
11. Załącznik nr 10 - Przekrój budynku
12. Załącznik nr 11 - ekspertyza biegłego nt. uszkodzeń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies