INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Informacje szczegółowe - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny może uzyskać kwalifikacje zawodowe:

  1. w Rzeczpospolitej Polskiej
  2. w Unii Europejskiej
  3. w państwie trzecim

OGÓLNY SYSTEM UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej podlega reżimowi dyrektywy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, (Dz. Urz. UE z 2005 r., L 255, s. 22). Dyrektywa ta została implementowana do krajowego porządku prawnego w formie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65; dalej jako: ustawa).

Istotą ogólnego systemu uznawania kwalifikacji jest porównanie przez odpowiednie organy w państwie przyjmującym (tzn. w państwie, w którym wnioskodawca zamierza uznać kwalifikacje) czasu trwania i zakresu programowego kształcenia, jakie odbył wnioskodawca z wymogami dotyczącymi kształcenia, jakie obowiązuje w państwie, w którym wnioskodawca ubiega się o uznanie swoich kwalifikacji.

W przypadku osoby posiadającej dyplom wydany przez państwo członkowskie UE, inne niż RP, postępowanie mające na celu uznanie kwalifikacji uregulowane zostało ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, powyższe dookreślono Uchwałą Nr 90/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

W celu uznania kwalifikacji do wykonywania na terenie RP zawodu diagnosty laboratoryjnego należy złożyć do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wniosek o uznanie kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w §5 ust. 1 pkt a-s uchwały Nr 90/IV/2017 KRDL), a także wraz z dowodem albo uwierzytelnioną kopią uiszczenia opłaty za prowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego (zgodnie z § 5 ust. 1 pkt t uchwały Nr 90/IV/2017 KRDL – dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin może być przedłużony o miesiąc (art. 25 ustawy).Dyspozycja art. 29 ust. 1 ustawy wskazuje, że osoba, której kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego podlegają uznaniu, jest obowiązana posiadać znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu. Weryfikacja znajomości języka polskiego może być dokonana po wydaniu decyzji w sprawie uznania kwalifikacji w przypadku osób wykonujących zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Zgodnie zaś z aktem wykonawczym do niniejszej ustawy, takim zawodem jest również zawód diagnosty laboratoryjnego.

Zgodnie z art. 20 ustawy, właściwy organ w drodze postanowienia może uzależnić wydanie decyzji w sprawie odbycia przez wnioskodawcę odbycia stażu adaptacyjnego o długości nie przekraczającej trzech lat lub przystąpienia do testu sprawdzającego umiejętności w przypadku, gdy zakres:

  1. kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy, lub
  2. zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego albo do przystąpienia testu umiejętności ( art. 20 i 21 ustawy).

W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji właściwy organ uznaje kwalifikacje zawodowe nabyte w państwie wnioskodawcy na którymkolwiek z poziomów, o których mowa w art. 18 ust. 2-6 ustawy.

Dyspozycja art. 26 ustawy wskazuje, iż osobom, którym zostały uznane kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego, zapewnia się prawo wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej tego zawodu na takich samych zasadach, jak osobom, które uzyskały kwalifikacje zawodowe do jego wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych na wniosek diagnosty laboratoryjnego wydaje zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, ponieważ zawód ten jest na terenie RP zawodem regulowanym (§3 uchwały Nr 90/IV/2017 KRDL). Organ właściwy w państwie przyjmującym będzie wymagać od wnioskodawcy przedłożenia ww. zaświadczenia, jeżeli zawód ten jest zawodem regulowanym zarówno w państwie przyjmującym jak i w państwie pochodzenia.

Od momentu złożenia kompletnej dokumentacji, zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozpoczyna się 7-dniowy termin na wydanie przedmiotowego zaświadczenia.

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UZYSKANEGO POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies