KOMUNIKAT SEKRETARZA I SKARBNIKA KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH VI KADENCJI - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

26 maj 2023

KOMUNIKAT SEKRETARZA I SKARBNIKA KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH VI KADENCJI W SPRAWIE AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ, AKTUALIZACJI DANYCH W EWIDENCJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I LABORATORIÓW ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU CIĄGŁEGO SZKOLENIA
KOMUNIKAT SEKRETARZA I SKARBNIKA KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH VI KADENCJI W SPRAWIE AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ, AKTUALIZACJI DANYCH W EWIDENCJI DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH I LABORATORIÓW ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU CIĄGŁEGO SZKOLENIA

Warszawa, 26 maja 2023 r

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. podjęła uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej i jej podwyższeniu do 40 zł miesięcznie. Zmiana zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Informujemy, że przedmiotowa uchwała została przyjęta bez głosu sprzeciwu i stanowi wypełnienie zobowiązania VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, który odbył się 15-16 grudnia w Warszawie. Zmianie również uległa opłata za rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 18 maja 2023 r. opłata wynosi 200 zł.

W toku dyskusji, podczas posiedzenia KRDL, ze względu na rosnące koszty bieżącego funkcjonowania naszej Izby, obsługi administracyjnej, utrzymania hotelu, a także koszty związane z utworzeniem nowego systemu bazodanowego, podjęto decyzję o podwyższeniu składki do 40 zł miesięcznie. Składki stanowią podstawę funkcjonowania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i gwarancję sprawowania należytego nadzoru nad wykonywaniem naszego zawodu. Dodatkowo umożliwiają podejmowanie dodatkowych inicjatyw np. w zakresie dedykowanej diagnostom oferty ubezpieczenia, wypracowania zniżek do miejsc kultury (teatru, muzeum) w ramach programu „Diagnosta po godzinach”, czy zwiększenia funduszu socjalnego, wyprawki dla dziecka diagnosty, a także programów dostępu do biblioteki on-line, czy konsultacji psychologicznych dla diagnostów.

Podkreślenia wymaga, że składka dla diagnostów laboratoryjnych nie była waloryzowana od 15 lat tj. od 2008 roku i pozostaje nadal na jednym z najniższych poziomów spośród składek obowiązujących w innych samorządach zawodów medycznych. Dla porównania, od 1 stycznia 2023 r. wysokość składek członkowskich dla lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 120 zł, dla kierowników aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, działów farmacji szpitalnej oraz kierownicy hurtowni 70 zł, dla farmaceutów 40 zł, dla pielęgniarek i położnych 52,24 zł miesięcznie, a dla fizjoterapeutów 25 zł.

Przypominamy, że warunki ubiegania się o zawieszenie, zmniejszenie lub umorzenie zaległości składkowych określa uchwała nr 53/III/2012 KRDL z dnia 13 stycznia 2012 r. oraz uchwała nr 98/IV/2017 KRDL z dnia 25 maja 2017 roku. Numer indywidulnego subkonta do płatności składek członkowskich można uzyskać pod adresem: skladki@kidl.org.pl.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie biuro Izby poinformuje Państwa o działaniach związanych z wypełnieniem obowiązku aktualizacji danych w ewidencji diagnostów laboratoryjnych oraz w ewidencji laboratoriów (formularz aktualizacyjny dostępny na stronie KIDL w zakładce Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych), który wynika z nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Ustawa stawia przed nami wiele wymagań, a także i nowych obowiązków. Jednym z nich jest niewątpliwie zapis z art. 160 ust. 3 ustawy, który o obowiązku aktualizacji i ponownego przedstawienia bezwzględnie przez nas wszystkich swoich danych do Izby. Są to wszystkie dane aktualnie wymagane przy wpisie do rejestru diagnostów. Na ten moment są to:

1) data i numer wpisu;
2) dane diagnosty laboratoryjnego:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku jego braku – datę i miejsce urodzenia, cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz państwo jego wydania,
c) obywatelstwo (obywatelstwa),
d) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada,
e) numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”,
f) informację o posiadanej specjalizacji lub rozpoczętym kształceniu specjalizacyjnym;
3) datę rozpoczęcia aktualnego zatrudnienia, stanowisko oraz miejsce wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej 4) informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego (w formule wskazania czy książeczka została złożona/niezłożona lub nie dotyczy - w przypadku złożonych wniosków o przedłużenie, bądź uzyskania PWZDL po 1 stycznia 2018 r.).

Realizacja obowiązku określonego w art. 160 ust. 3 ustawy polegać będzie na przedstawieniu przez diagnostę Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych danych, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt 2-4 ustawy. Przepis art. 160 ust. 3 wskazuje bowiem na obowiązek przedstawienia danych wymaganych do wpisu do rejestru, a nie dokumentów wymaganych jako załączniki wniosku o wpis do rejestru diagnostów laboratoryjnych. Żądanie ponownego przedstawiania dokumentów po pierwsze nie wynika z literalnego brzmienia art. 160 ust. 3 ustawy, po drugie trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla ponownego przekazywania przez diagnostów laboratoryjnych dokumentów, które zostały już w złożone i które pozostają w zasobach Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dokłada wszelkich starań by sposób przekazywania tych danych był dla Państwa możliwie jak najwygodniejszy. Dlatego prosimy, by w najbliższych dniach uważnie śledzić stronę Izby oraz media społecznościowe, na których umieścimy odpowiednie narzędzie elektroniczne do dokonania obowiązku aktualizacyjnego.  

Należy również nadmienić, iż w myśl art. 160 ust. 3 ustawy o medycynie laboratoryjnej aktualizacji danych należy dokonać do dnia 10 czerwca 2023 r. Utrata Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego będzie wiązała się z odpowiednim postępowaniem administracyjnym, którego skutki nie będą mogły zaistnieć 10 czerwca 2023 r. Umożliwienie spełnienia tego obowiązku jest równie ważne dla nas wszystkich.

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące zasad realizacji obowiązku ciągłego szkolenia informujemy, że zrealizowanie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłego szkolenia określonych w rozporządzeniu. Należy podkreślić, że co najmniej 50 punktów, spośród 100 punktów edukacyjnych, powinno być uzyskanych w ramach zakończonych testem lub kolokwium kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń, lub kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego, lub ćwiczeń odbywanych w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL, z wyłączeniem uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przebieg ciągłego szkolenia dokumentowany jest w karcie ciągłego szkolenia wydawanej osobie rozpoczynającej ciągłe szkolenie przez KIDL. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego może skutkować odpowiedzialnością zawodową diagnosty laboratoryjnego. W zależności od konkretnych okoliczności sprawy, diagnosta laboratoryjny, który nie uzyskał wymaganej przepisami liczby punktów edukacyjnych może ponieść konsekwencje. Podkreślenia wymaga, że nie będzie to się odbywać na nasz wniosek, tylko uprawnionych organów prawnych, bądź też wskazań pacjentów czy innych diagnostów w przypadku wytoczenia postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

W przypadku uzyskania przez diagnostę laboratoryjnego w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych, w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, diagnosta zobowiązany jest zgłosić się do KIDL. Następnie po dokonaniu weryfikacji ciągłego szkolenia Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dokonywał będzie jego zaliczenia. Weryfikacja zrealizowanych szkoleń, a tym samym uzyskanych punktów edukacyjnych będzie odbywała się po przedstawieniu przez diagnostę laboratoryjnego karty ciągłego szkolenia, zaświadczeń oraz certyfikatów lub innych dokumentów określonych w projekcie rozporządzenia, potwierdzających zrealizowanie danej formy ciągłego szkolenia. Uzyskana większa niż wymagana liczba punktów edukacyjnych w danym okresie edukacyjnym nie może zostać przesunięta na następny okres edukacyjny.  

Pragniemy również wyjaśnić, że 17 maja 2023 r. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podjęło uchwałę w sprawie rekomendowania Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych przyznania Prezes KRDL rekompensaty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Do wyliczenia miesięcznego ryczałtu przyjęto metodologię wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rekomendowane rozwiązanie zakłada przyznanie rekompensaty w formie miesięcznego ryczałtu wynosi 4600 zł brutto, pomniejszanego o 1/20 za każdy roboczy dzień nieobecności z powodu choroby, urlopu lub innej nieobecności, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub za każdy dzień roboczy, w którym koszty podróży zostały pokryte na podstawie uchwały nr 57/VI/2023 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez osobę będącą członkiem organów samorządu lub wykonującą czynności na rzecz organów samorządu na czas zwolnień od pracy oraz zasad zwrotu wynagrodzenia za czas wykonywania czynności na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mamy nadzieję, że wyczerpujące wyjaśnienie spotka się ze zrozumieniem członków naszego samorządu. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, pozostajemy do Państwa do dyspozycji.

Mateusz Chmielarz
Sekretarz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
m.chmielarz@kidl.org.pl

Konrad Grzeszczak
Skarbnik Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych VI Kadencji
k.grzeszczak@kidl.org.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies