Ważne informacje dla diagnostów - ulga podatkowa - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

18 gru 2019

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R) w diagnostyce laboratoryjnej.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i uprawnia określonych podatników (w tym diagnostów laboratoryjnych lub podmioty zatrudniające diagnostów) do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) części wydatków poniesionych na działalność B+R, które zostały już wczesniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga obowiązuje od początku roku 2016, jednakże dopiero od 1 stycznia 2018 r. przepisy o uldze B+R zostały znowelizowane, przez co korzyści płynące z ulgi stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Na czym polega ulga B+R?

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R lub R&D) uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. W wyniku nowelizacji przepisów podatkowych - od 2018 r. ulga B+R jest wyjątkowo atrakcyjna i jej popularność z roku na rok cały czas wzrasta. Aktualnie skorzystanie z ulgi B+R może oznaczać dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przez ujęcie w kosztach i poprzez dodatkowe odliczenie tych wydatków, jako 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania). Obecnie, ulga B+R jest uznawana za najatrakcyjniejszą formą wspierania działalności badawczo-rozwojowej na polskim rynku.** Ten dość nieskomplikowany mechanizm umożliwia podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R, tzw. kosztów kwalifikowanych.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce, każde przedsiębiorstwo, lub indywidualna działalność gospodarcza diagnosty laboratoryjnego, które jest dokonywane w celu stworzenia lub udoskonalenia określonej techonologii (w tym technologie produkcji i badania naukowe), produkty, usługi lub tworzenie nowych rozwiązań od podstaw może spełniać przesłanki prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej?

Ulga B+R nie znajduje ograniczeń w przedmiocie prowadzej działalności (o ile działalność ta obejmuje działalność badawczo-rozwojową), ani kwoty uzyskiwanego przychodu (dochodu), przy czym z ugli B+R najczęściej korzystają przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, produkcyjnej, badawczej, chemicznej, technologicznej oraz w robotyce.

Możliwość skorzystania z ulgi dotyczy tym samym wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz branżę, w której działają. Warunkiem skorzystania z ulgi jest jedynie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Co więcej, istnieje też możliwość odliczenia kosztów projektów rozpoczętych w poprzednich latach. Prawo do skorzystania z ulgi B+R przysługuje niezależne od wyniku końcowego badań, czyli ulga przysługuje nawet w przypadku jeśli prace nad określonym projektem rozwojowym, czy badawczym – nie przyniosły określonego rezultatu.

Ulga B+R w diagnostyce laboratoryjnej

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej (badań) w laboratorium, co wymaga od diagnosty laboratoryjnego zatrudnienia w laboratorium lub też podjęcia prywatnej inicjatywy – zarejestrowania działalności gospodarczej albo utworzenie podmiotu leczniczego - medycznego laboratorium diagnostycznego i wykonywania w nim badań laboratoryjnych. W przypadku wykonywania przez diagnostę laboratoryjnego zawodu diagnosty na podstawie umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej) – z ulgi B+R może skorzystać podmiot u którego diagnosta laboratoryjny jest zatrudniony (który wypłaca diagnoście umówione wynagrodzenie). W takiej sytuacji, diagnosta laboratoryjny może wykonywać określone prace badawcze na rzecz laboratorium w którym jest zatrudniony, a które to prace mogą zostać zakwalifikowane do ulgi B+R, jako prace badawczo rozwojowe związane z działalnością tego przedsiębiorstwa. W rezultacie, taki podmiot może dokonać stosownego wyodrębnienia wydatków poniesionych na rzecz tej działalności badawczo-rozwojowej i ująć te wydatki w uldze B+R. Natomiast, w przypadku wykonywania przez diagnostę laboratoryjnego zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie prywatnej inicjatywy (działalności gospodarczej lub podmiotu - spółki) – taki diagnosta sam jest przedsiębiorcą, który może ujmować określone wydatki poniesione w ciągu roku podatkowego do ulgi B+R.

Diagności laboratoryjny zajmują się m.in. badaniem płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i pobranych tkanek. Określają np. ich właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne czy mikrobiologiczne, a także ustalają czy biorca może przyjąć przeszczep od dawcy (tzw. zgodność tkankowa). Diagności oceniają również jakość wykonywanych badań oraz interpretują i potwierdzają ich wyniki. Prowadzą też działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego to również postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji (także poza laboratorium). Powyższe oznacza, że działalalność prowadzona przez diagnostów laboratoryjnych jest z założenia działalnością badawczo-rozwojową, bowiem zmierza do osiągnięcia określonych rezultatów badawczo-rozwojowych, a wydatki poniesione na tą działalność mogą zostać zakwalifikowane do ulgi B+R.

Jakie korzyści można osiągnąć z wdrożenia ulgi B+R za lata 2016-2019 i kolejne?

Ulga B+R może zostać wdrożona na bieżąco lub za lata ubiegłe (od 2016 roku). Diagnosta laboratoryjny prowadzący działalność gospodarczą (indywidualną lub w formie spółki) lub przedsiębiorca zatrudniający diagnostów laboratoryjnych uzyskuje z tej działalności określony przychód z tej działalności gospodarczej. Nieodzownym elementem uzyskiwanego przychodu są wydatki na tą działalność, wydatkami tymi są koszty wynagrodzeń (w tym ZUS), koszty materiałów i surowców, koszty nabycia specjalistycznej aparatury naukowej, koszty amortyzacji środków trwałych (samochodów, czy nieruchomości). Po odjęciu od kwoty przychodu, kwoty poniesionych wydatków na tą działalność (koszty uzyskania przychodu), przedsiębiorca uzyskuje dochód do opodatkowania.

[przychód] – [koszty uzyskania przychodu] = [dochód]

Kwota uzyskanego dochodu stanowi podstawę do opodatkowania i od kwoty dochodu przedsiębiorca oblicza, a nastęnie odprowadza podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego (podatek PIT lub CIT). Standardowa stawka podatku wynosi przeważnie 19%, przez którą mnoży się dochód i oblicza się w ten sposób podatek dochodowy do zapłaty. W sytuacji wdrożenia ulgi B+R może się okazać, że określone wydatki przedsiębiorcy można zakwalifikować do ulgi B+R, co będzie skutkowało tym, że standardowe kosztu uzyskania przychodu mogą zostać zwiększone (np. dwukrotnie). Skutkiem takiego zabiegu może być to, że nie wystąpi podatek dochodowy do zapłaty (i podatek ten będzie podlegał zwrotowi z urzędu skarbowego).

Uproszczona symulacja rozliczeń podatkowych:

Rozliczenia bez ulgi B+R

• Przychód przedsiębiorcy: 2 mln zł

• Koszty uzyskania przychodu: 1 mln zł

• Koszty B+R: nieuzględnione

• Dochód: 1 mln zł (2 mln zł – 1 mln zł)

• Podatek (19%): 190.000 zł (1 mln * 19%)

Rozliczenia z ulgą B+R

• Przychód przedsiębiorcy: 2 mln zł

• Koszty uzyskania przychodu: 1 mln zł

• Koszty B+R (dodatkowe 100%): 1 mln zł

• Dochód: 0 zł (2 mln zł – 1 mln zł – 1 mln zł)

• Podatek (19%): 0 zł (0 zł * 19%)

Dzięki wdrożeniu ulgi B+R istnieje zatem możliwość wdrożenia mechanizmu zakwalifikowania określonych wydatków do ulgi B+R i zaliczenie ich do kosztów po raz drugi (czyli dwukrotnie).

autor: Tomasz K. Wisiecki

Adwokat, Doradca Podatkowy

www.edgetax.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies