INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Opis podejmowanych działań - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

23 lis 2022

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych.

72 godziny szkoleń realizowanych w formie hybrydowej:

• 32 godziny dydaktyczne on-line,

• 24 godziny dydaktyczne szkoleń stacjonarnych.

Gwarantujemy:

• Profesjonalną kadrę,

• Możliwość uzyskania 32 edukacyjnych punktów „miękkich” i 24 edukacyjnych punktów „twardych” po ukończeniu pełnego szkolenia,

• Zwrot kosztów dojazdów,

• Profesjonalne podręczniki dla każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych,

• Spotkania z kadrą on-line.

W ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022-2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, zorganizowanych zostanie 36 edycji szkoleń (1 edycja około 7 grup jednocześnie) – dla 250 grup średnio dwudziestoosobowych.

Kurs organizowany jest w dziedzinach takich jak: SEROLOGIA, BIOCHEMIA, MIKROBIOLOGIA, HEMATOLOGIA, DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA, IMMUNOLOGIA, CYTOLOGIA, PRAWO.

Programy szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych opracowuje kadra ekspertów zatrudniona przez Ministerstwo Zdrowia, w tym:

  • SEROLOGIA – Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska
  • BIOCHEMIA – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
  • MIKROBIOLOGIA – Prof. dr hab. n. med. Alina Olender
  • HEMATOLOGIA – Prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk
  • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA – Prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak
  • IMMUNOLOGIA – Prof. dr. hab. n. med. Urszula Demkow
  • CYTOLOGIA – Dr hab. n. med. Olga Stasikowska-Kanicka
  • PRAWO – Dr hab. n. prawn. Piotr Pomianowski

W związku z udziałem diagnosty laboratoryjnego w Kursie, przysługują mu punkty edukacyjne na zasadach wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1519 z późn. zm.), tj. za:

1) Szkolenia on-line, 6 godzin wykładów w ośmiu zakresach tematycznych (48 godzin wykładów on-line), realizowane w ciągu szesnastu dni posiedzeń szkoleniowo-naukowych realizowanych przez KIDL za pomocą platformy szkoleniowej on-line – 32 punkty edukacyjne „miękkie”; (§ 3 ust. 2 pkt 6 w/w rozporządzenia). Udział w szkoleniach on-line jest obowiązkowy we wszystkich zakresach tematycznych dla wszystkich Uczestników Projektu na poziomie 70%;

2) Szkolenia praktyczne, 3 godziny stacjonarnych zajęć praktycznych w ośmiu zakresach tematycznych (24 godziny zajęć praktycznych), realizowane w ciągu czterech dni przez akredytowane jednostki szkoleniowe – 1 punkt za 1 godzinę szkolenia praktycznego – maksymalnie 24 „twarde” punkty edukacyjne; (§ 3 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia). Udział w szkoleniach praktycznych jest obowiązkowy na poziomie 70%.

Aby przystąpić do projektu diagnosta laboratoryjny jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa swojej osoby w projekcie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa.

W Projekcie zamieszczonym na stronie www.kidl.org.pl oraz poprzez wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

• Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie;

• Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzaniem danych osobowych;

• Zaświadczenie o zatrudnieniu;

• Umowa uczestnictwa w projekcie.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 5000 miejsc:

1) W formie papierowej na adres Biura Projektu – pliki do pobrania ze strony www.kidl.org.pl zakładka Projekt UE / Rekrutacja

2) W formie elektronicznej poprzez platformę rekrutacyjną pod adresem:

https://rekrutacja.kidl.org.pl/

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies