Odpowiedzi na pytania od diagnostów laboratoryjnych - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

7 lip 2022

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania diagnostów laboratoryjnych, które zostały zadane podczas LIVE z Prezes KRDL Aliną Niewiadomską 30 czerwca 2022:

1. Co grozi diagnostom, którzy nie wyślą książeczki z rozliczeniem punktów edukacyjnych? Nie mają ani jednego punktu edukacyjnego.

W tym zakresie warto zapoznać się z opinią prawną umieszczoną na stronie internetowej KIDL, której treść jest nadal aktualna w świetle obowiązujących przepisów. Link do przedmiotowej opinii prawnej

2. Czy możliwe jest by utworzyć portal podobny do SMK (system monitorowania kształcenia) do bieżącego wpisywania punktów edukacyjnych na indywidualne konta?

Obecnie trwają prace wdrożeniowe, nad stworzeniem indywidualnego konta dla diagnostów laboratoryjnych – docelowo planujemy uruchomienie takiej funkcjonalności.

3. Szanowana Pani Prezes! Czy zachodzi taka możliwość, żeby w nowej ustawie znalazły się treści związane z poszerzaniem kompetencji diagnostów laboratoryjnych oraz zmiany trybu rekrutacji lub ustawicznego zwiększenia ilości miejsc na specjalizacje? Wiem, że w obecnym projekcie nie ma takich zapisów. Być może jednak prace w komisjach sejmowych będą jeszcze mogły nadać takie kierunki.

Nad poszerzeniem kompetencji będą trwały prace w komisjach sejmowych. Szkolenie specjalizacyjne prowadzą uczelnie medyczne po uzyskaniu akredytacji CMKP.

4. Czy jest szansa na punkty za szkolenia zagraniczne uznanych towarzystw naukowych/organizacji?

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów za udział w międzynarodowych konferencjach można otrzymać punkty edukacyjne. W sprawie zasad uzyskiwania punktów warto zwracać się z pytaniami do właściwego działu KIDL zajmującego się kształceniem tj. Kontakt - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (kidl.org.pl). Z kolei wejście w życie ustawy o medycynie laboratoryjnej wprowadzi nowe zasady mające na celu zwiększenie dostępności kształcenia i ułatwienie zbierania punktów.

5. Dzień dobry, 21 Października 2021 MZ powołał zespół do opracowania programu studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej – jak KRDL zaopiniowali ten program? Czy pozytywnie? Jeśli tak, to jaka będzie weryfikacja realizacja tego programu, skoro brak jest rejestru i kontroli kształcenia na studiach podyplomowych, brak kontroli studiów podyplomowych przez PKA. Projekt ustawy o med. lab. w ogóle nie mówi o celach i żadnych wymogach dotyczących prowadzenie tych studiów.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych krytycznie odnosi się do dopuszczalności kształcenia osób nieposiadających wykształcenia medycznego na 2-letnich studiach podyplomowych z zakresu analityki medycznej, na mocy aktualnie obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Wspomniane znajduje odzwierciedlenie w stanowisku Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie projektu Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odnosząc się do przedłożonego do zaopiniowania projektu „Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej”, wyraziła kategoryczny sprzeciw co do umożliwienia dostępu do zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego absolwentom kierunków analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii kończących studia podyplomowe. Tym samym KRDL uznaje za bezcelowe tworzenie programów, które dopuszczają kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej jako formy nabycia uprawnień do wykonywania zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego jako sprzeczne z podstawowymi standardami kształcenia diagnostów laboratoryjnych. Konsekwentnie podtrzymuje swoje stanowisko, w tym zgłaszane przez KRDL w toku prac nad ustawą o medycynie laboratoryjnej. Dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego powinien być wzorowany na innych regulowanych prawnie zawodach medycznych, w szczególności zawodach lekarza i lekarza dentysty. Link do stanowiska

6. Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie, kto jest pomysłodawcą całkiem świeżego zapisu w projekcie ustawy, mówiącego o możliwości odbywania specjalizacji w zakresie medycyny dla absolwentów uczelni niemedycznych? Dlaczego w mediach pojawia się porównanie programu studiów magisterskich z biotechnologii oraz analityki medycznej wyłącznie w zakresie genetyki, bez podkreślania znaczenia ogólnych przedmiotów medycznych? Czy zawód diagnosty laboratoryjnego nie jest przede wszystkim zawodem medycznym, a dążymy do bycia technikami-genetykami ze świetnym przygotowaniem technicznym, bez medycznego? Czy Pani Prezes popiera takie rozwiązanie?

Osoby, o których mowa w pytaniu mogą uzyskiwać tytuł specjalisty na mocy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykaz specjalizacji zawiera akt wykonawczy do tej ustawy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który był parokrotnie zmieniany. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, krytycznie oceniła ostatnią propozycję zmiany tegoż rozporządzenia, którą ostatnio przedstawiło Ministerstwa Zdrowia w zakresie możliwości odbywania tzw. specjalizacji medycznych przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego na mocy ustawy o której mowa powyżej. W ocenie KIDL określone w projekcie specjalizacje wymagają wiedzy medycznej i kompetencji, którymi dysponują wyłącznie diagności laboratoryjni i absolwenci kierunku analityka medyczna. Specjalizacje o charakterze medycznym skierowane są wyłącznie do osób wykonujących zawody medyczne, które podlegają reglamentacji i które są uregulowane odrębnymi przepisami. Procedowanie nad proponowanymi zmianami odnoszącymi się do zawodów niemedycznych może doprowadzić do sprzeczności w ramach porządku prawnego.

7. Jaka jest podstawa prawna aby okres przejściowy był wydłużony do 2028 roku a nie np. do 2023?

W piśmie z dnia 4 maja 2022 r. skierowanym do Głównego Legislatora Rządowego Centrum Legislacji, które ukazało się niezwłocznie po opublikowaniu na stronach RCL, projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. co do uregulowań art. 11 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. wskazano w pierwszej kolejności rozważenie skrócenia okresów przejściowych. Do treści przedmiotowego pisma KIDL odwołuje się również KRDL w swoim stanowisku z dnia 9 czerwca 2022 r. dotyczącym projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej, które zostało opublikowane na stronach KIDL. Ponadto wskazany w projekcie ustawy o medycynie laboratoryjnej termin - 31 grudnia 2028 r. nie wynika wprost z żadnych innych aktów prawnych i nie został szczegółowo uzasadniony w projekcie ustawy, co m.in. uzasadniało wskazanej już wyżej w piśmie z dnia 4 maja 2022 r. uwagi do projektu ustawy. Tym samym w dalszym procesie legislacyjnym, w szczególności w pracach przed Sejmem, KIDL będzie zabiegała o maksymalne jego skrócenie. Jednakże należy wskazać, iż w procesie legislacyjnym brana jest przez ustawodawcę pod uwagę zasada ochrony praw nabytych, w tym np. wynikających z regulacji dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego wskazanych w obecnym art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Zmieniając prawo, ustawodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności. Musi realizować wymogi wynikające z zasad demokratycznego państwa prawnego dotyczące zmiany przepisów. W związku z tym ma obowiązek ustanowienia regulacji przejściowych i dostosowujących, żeby adresaci norm mogli zapoznać się z nową regulacją i zaadaptować do niej. Reasumując Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w trakcie procesu legislacyjnego nad projektem ustawy o medycynie laboratoryjnej będzie podejmowała działania, aby wskazany w obecnej wersji projektu ustawy termin 31 grudnia 2028 r. uległ skróceniu, a nowy termin uwzględniał zasadę ochrony praw nabytych.

8. Czy wszystkie specjalizacje będą finansowane z budżetu państwa czy tylko część? Jaki jest finalny zapis w tej ustawie dotyczący specjalizacji?

Kształcenie specjalizacyjne będzie finansowane na analogicznych zasadach, jak to ma miejsce np. w przypadku pielęgniarek i położnych. Zarzuty dyskryminacji wobec innych grup wykonujących zawody medyczne kierowane od wielu lat przez KIDL do Ministerstwa Zdrowia spowodowały, że Minister Zdrowia zaproponował wprowadzenie rozwiązań identycznych i już sprawdzonych, jak w przypadku pielęgniarek i położnych. Minister Zdrowia będzie określał minimalną liczbę miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Minimalną liczbę miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach, maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w danym roku oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza się w danym roku na szkolenie specjalizacyjne, określi minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz konsultanta krajowego i ogłosi w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, uwzględniając zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin oraz zapotrzebowanie na osoby legitymujące się ukończoną specjalizacją. Projekt ustawy określa, iż koszty związane z dofinansowaniem szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych finansowane będą z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. Witam czy jest możliwość organizowania kilku terminów webinarium, żeby więcej osób mogło skorzystać, gdyż bardzo często nie jest się w stanie zapisać bo brak wolnych miejsc?

Będziemy dodatkowo informować o webinariach w Aktualnościach na stronie internetowej i na Facebooku. Jednocześnie zapraszamy do obserwowania mediów społecznościowych KIDL oraz strony internetowej, ponieważ wkrótce rozpoczną się zapisy na szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenia będą obejmowały zakres hematologii, serologii, diagnostyki molekularnej, immunologii, biochemii, mikrobiologii oraz prawa.

10. Jak będzie wyglądało ciągłe doskonalenie diagnostów jeśli mają być likwidowane punkty twarde i miękkie?

Ustawa o medycynie laboratoryjnej wprowadzi nowe zasady, które ułatwią podnoszenie kwalifikacji zawodowych diagnostów laboratoryjnych. Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobycie punktów będzie łatwiejsze, tańsze i bardziej dostępne.

11. Co z rozszerzeniem kompetencji dla diagnostów?

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych stoi na stanowisku, że kompetencje diagnostów laboratoryjnych powinny być stopniowo rozszerzane. Zgadzam się z tym i uważam, że powinno mieć to odzwierciedlenie w różnych aktach prawnych. W tej chwili prowadzone są z Ministerstwem Zdrowia są na temat ewentualnego uregulowania porady diagnostycznej.

12. Jakie poprawki do projektu Ustawy będą zgłaszane ze strony Samorządu Zawodowego?

Oczywiście podczas każdego kolejnego etapu procesu legislacyjnego przedstawiciele Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych będą zgłaszać parlamentarzystom uwagi, które wskazuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych i podtrzymywać kierunek zmian oczekiwanych przez nasze środowisko, a także przedstawiać nowe postulaty jeżeli okażą się one konieczne w danym momencie i będą wymagały podejmowania szybkich reakcji na bieżąco, mając na względzie zabezpieczenie interesów naszej grupy zawodowej.

13. Czy nowa ustawa będzie regulować kwestię (złą praktykę) firmowania przez jednego kierownika kilku laboratoriów?

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej zawiera szereg nowych norm, które będą wprost regulowały pracę kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektowanych przepisów, na stanowisku kierownika laboratorium może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium, po spełnieniu wymogów określonych w projekcie ustawy. Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium. W związku z tym, optymalne działanie laboratoriów w sposób bezpośredni przełoży się na bezpieczeństwo i wiarygodność wyników badań, a w konsekwencji na jakość udzielanych świadczeń, jak również przyniesie wymierne korzyści finansowe.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies