INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Wzrost kwoty najniższego wynagrodzenia - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

11 lut 2022

Wzory do wyliczenia najniższego wynagrodzenia na postawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (kwoty zaokrąglone do zł, wynagrodzenie zasadnicze, kwoty brutto).

Uregulowania ustawy przewidują, że od 2 lipca 2022 roku najniższe wynagrodzenia będą wynosić dla:

  1. Diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację i zatrudnionych na stanowiskach: kierownika laboratorium, starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, asystenta diagnostyki laboratoryjnej – nie mniej niż 6002 zł (współczynnik 1,06);

  2. Diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny – nie mniej niż 4587 zł (współczynnik: 0,81).

Jako podstawę wyliczeń przyjęto kwotę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r., tj. 5 662,53 zł brutto.

Warto wspomnieć, iż na wysokość wynagrodzenia dla diagnostów laboratoryjnych w ramach 2022 r. powinno mieć także wpływ zrealizowanie ustaleń z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w zakresie nowych stawek współczynnika pracy.

Przewiduje ono wzrost mnożnika dla diagnosty laboratoryjnego z 1,06 na 1,29 w ramach I z ww. grup oraz z 0,81 na 1,02 w ramach II z ww. grup.

Porozumienie zakłada, że nowa tabela płac zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku i stanie się załącznikiem do znowelizowanej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

WAŻNE PYTANIA, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI:

1. Czy w ustawie jest mowa o wynagrodzeniach brutto czy netto? Ustawa zawiera współczynniki odnoszące się do kwot brutto. Najniższe wynagrodzenia (przy założeniu że diagnosta laboratoryjny zatrudniony jest w jednym miejscu, w pełnym wymiarze czasu pracy) brutto to: a) kierownik laboratorium, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent diagnostyki laboratoryjnej - 6002 zł b) młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny - 4 587 zł

2. Czy przepisy ustawy dotyczą pensji zasadniczej, czy jest to pensja ze wszystkimi dodatkami? Ustawa określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Nie dotyczy dodatków. W związku z tym wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie może być podwyższona o wysokość dodatków przysługujących danemu diagnoście laboratoryjnemu.

3. Czy te regulacje dotyczą również prywatnych laboratoriów? Tak. Ustawa reguluje najniższe wynagrodzenia we wszystkich podmiotach leczniczych, tzn. zarówno w publicznych jak i prywatnych.

4. Jak są wyliczane najniższe wynagrodzenia? Wysokość najniższego wynagrodzenia to iloczyn współczynnika określonego w tej ustawie tj. 1,06 (diagności ze specjalizacją) albo 0,81 (diagności bez specjalizacji) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2021 r., które wynosi 5 662 zł 53 gr brutto.

5. W jakim terminie podmioty lecznicze będą zobowiązane przeliczyć moje wynagrodzenie? Zgodnie z przepisami ustawy najniższe wynagrodzenia w kwotach, o których mowa powyżej będą obowiązywały od dnia 2 lipca 2022 roku. Do dnia 1 lipca 2022 r. podmiot leczniczy zobowiązany będzie do podwyższania wynagrodzenia zasadniczego diagnosty laboratoryjnego, którego wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia, ustalonego przepisami ustawy.

6. Na jakich zasadach dokonywane będzie przeliczanie wynagrodzeń? Sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo podmiot tworzący.

7. Nie pracuję na pełnym etacie w laboratorium. Czy mnie również dotyczą przepisy ustawy? Diagnoście laboratoryjnemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

8. Jeżeli podmiot leczniczy nie zastosuje się do przepisów ustawy to do kogo mogę złożyć skargę? Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów wynikających z przedmiotowej ustawy sprawuje podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w tej ustawie oraz Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 12). DO tych podmiotów należy się właśnie zwrócić w przypadku braku reakcji ze strony osób zarządzających podmiotem leczniczym.

9. Czy ta ustawa będzie określać konkretną wysokość mojego wynagrodzenia? Nie. Ustawa nie określa wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach pracy. Wskazuje tylko najniższą stawkę wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zaproponować diagnoście laboratoryjnemu stawki niższej niż określona przepisami ustawy.

10. Pracodawca twierdzi, że nie może zaproponować mi stawki wyższej niż w ustawie. Czy to prawda? Nie. Jeżeli pracodawca będzie tak twierdził to przekaże nieprawdę. Przepisy określają tylko najniższą wysokość wynagrodzenia. Oznacza to, że diagnosta laboratoryjny może żądać wyższego wynagrodzenia niż określone przepisami ustawy. Każdy diagnosta laboratoryjny może więc indywidualnie lub z pomocą związków zawodowych negocjować wyższą stawkę wynagrodzenia na danym stanowisku pracy.

Załączniki:

• Tekst jednolity ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r.

• Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

• Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2021 r.

• Opinia prawna w przedmiocie mechanizmu określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do obliczania wzrostu najniższych wynagrodzeń zasadniczych diagnostów laboratoryjnych w 2022 r. na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies