KOMUNIKAT


INSTRUKCJA PROCEDURY AKTUALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]
Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w sierpniu 2023.


AKTUALIZACJĘ DANYCH LABORATORIÓW PROWADZIMY WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE [LINK] Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2023.


Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Realizacja szkolenia specjalizacyjnego - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego powinien rozpocząć je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie specjalizacyjne realizowane jest pod nadzorem kierownika specjalizacji, który odpowiedzialny jest za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu. Jest on odpowiedzialny także za potwierdzenie w EKS faktycznego dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Podstawa odbywania specjalizacji.

Diagnosta laboratoryjny uprawniony do podjęcia specjalizacji może ją odbywać na podstawie:

  1. umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i płatnego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, udzielonych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na czas realizacji kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w art. 30k ust. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, albo
  2. umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony okresem specjalizacji z innym podmiotem niż określony w pkt 1 i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy na czas realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego, kursów i staży kierunkowych w oparciu o zasady określone w umowie, o której mowa w art. 30k ust. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, albo
  3. umowy cywilnoprawnej zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo
  4. poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.

Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w pkt 1 i 2, zobowiązany jest do zawarcia z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania programu specjalizacji.

Diagnosta laboratoryjny obowiązany jest do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny. W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny pracuje w krótszym wymiarze czasu pracy, okres szkolenia specjalizacyjnego ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego

Okres szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne:

1.o okres pobierania świadczenia przewidzianego w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372, 960, 1265 i 1579); 2. z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie szkolenia specjalizacyjnego; 3. w przypadkach określonych w art. 92, art. 176-179, art. 182, art. 185, art. 187 i art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 4. z powodu przerwy nie dłuższej niż 14 dni wynikającej z procedur stosowanych przy zmianie jednostki szkolącej; 5. z powodu przerwy nie dłuższej niż 12 miesięcy wynikającej z realizacji specjalizacji odbywanej w trybie poszerzenia zajęć programowych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.

Ponadto okres szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres udzielonego diagnoście laboratoryjnemu odbywającemu szkolenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

W uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, na wniosek diagnosty laboratoryjnego. W tym przypadku diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie specjalizacyjne zobowiązany jest złożyć wniosek o dodatkowe przedłużenie okresu szkolenia do wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji.

Skrócenie okresu szkolenia specjalizacyjnego

Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w jego programie może być skrócony na uzasadniony wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu szkolenia specjalizacyjnego, o okres nie dłuższy niż 1/2 okresu szkolenia. W tym przypadku diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest złożyć wniosek o skrócenie okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego do dyrektora Centrum Medycznego Kształceni Podyplomowego. Dyrektor Centrum Medycznego Kształceni Podyplomowego dokonuje rozstrzygnięcia na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu. Rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji przekazywanej za pomocą SMK. Od decyzji odmawiającej skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przysługuje diagności laboratoryjnemu odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zmiana miejsca i terminu kontynuowania szkolenia

W przypadku gdy jednostka szkoląca ulegnie likwidacji albo restrukturyzacji uniemożliwiającej prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego albo utraci akredytację, wojewoda w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki szkolącej wskazuje za pomocą SMK miejsce i termin kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego diagnoście laboratoryjnemu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wojewoda może, na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki szkolącej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies