KOMUNIKAT


INSTRUKCJA PROCEDURY AKTUALIZACJI DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH [LINK]
Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w sierpniu 2023.


AKTUALIZACJĘ DANYCH LABORATORIÓW PROWADZIMY WEDŁUG WZORÓW NA STRONIE [LINK] Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z wytycznymi na stronie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2023.


Aktualizacja danych związana jest z realizacją obowiązku wynikającego z art. 160 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej.

Informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie punktów edukacyjnych przez podmioty zewnętrzne - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w przedmiocie przyznawania punktów edukacyjnych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519). Do przeprowadzenia kursów i szkoleń diagnostów laboratoryjnych uprawnione będą tylko podmioty literalnie wskazane w wyżej wyminonym Rozporządzeniu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przyznawania punktów:

Zgodnie z art. 30zf ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2245) diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Ciągłe szkolenia mogą być prowadzone w jednostkach szkolących, które posiadają akredytację. Jednostkami szkolącymi w świetle art. 30 b ust.1 ww. ustawy są jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagnosta laboratoryjny odbywa ciągłe szkolenie z zakresu wiedzy przez (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych):

 1. udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;
 2. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
 3. udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
 4. uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 5. samokształcenie, realizowane poprzez:
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „KIDL”,
  • przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL,
  • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub KIDL,
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  • opublikowanie jako autor lub współautor tłumaczenia książki lub artykułu;
 6. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej.

Za zrealizowanie każdej z form ciągłego szkolenia przysługuje określona liczba punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”, w tym za:

 1. udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;
 2. udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;
 3. udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;
 4. uzyskanie tytułu specjalisty – 50 punktów edukacyjnych;
 5. przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b – 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem że punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat;
 6. udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c – 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, niezależnie od liczby referatów i wykładów uwzględnionych w programie posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
 7. przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
 8. każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego – 75 punktów edukacyjnych;
 10. uzyskanie tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 100 punktów edukacyjnych;
 11. opublikowanie jako autor lub współautor:

  a. książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych,

  b. książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych,

  c. artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych,

  d. artykułu o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce – 10 punktów edukacyjnych,

  e. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 5 punktów edukacyjnych,

  f. tłumaczenia książki lub artykułu – 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a–e;

 12. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej – 5 punktów edukacyjnych za każdy rok.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies