AUDYT - KONKURS OFERT - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

8 mar 2023

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie ul. Konopacka 4 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „KIDL”)

zaprasza

do złożenia ofert na przeprowadzenie audytu finansowego, organizacyjnego i bezpieczeństwa danych Biura KIDL za okres 2018 -2022.

I. Audyt obejmuje ocenę działalności Biura KIDL w latach 2018-2022 w zakresie:

  1. Analiza stanu organizacyjnego Biura KIDL. 1.1. Analiza struktury organizacyjnej Biura KIDL. 1.2. Zasady obiegu korespondencji. 1.3. Zasady archiwizacji dokumentów. 1.4. Analiza procesu wdrażania programu bazodanowego. 1.5. Ocena mechanizmów kontrolnych.

  2. Analiza stanu gospodarki finansowej KIDL. 2.1. Analiza przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej KIDL. 2.2. Analiza źródeł przychodów i kosztów. 2.3. Analiza podejmowanych działań zapewnienia realizacji przychodów. 2.4. Gospodarowanie mieniem KIDL. 2.4.1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. 2.4.2. Analiza działań inwentaryzacyjnych. 2.5. Zasady udzielenia zamówień. 2.6. Ocena mechanizmów kontrolnych.

  3. Analiza bezpieczeństwa informacji. 3.1. Przegląd i analiza procedur w zakresie bezpieczeństwa informacji Biura KIDL. 3.2. Analiza bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 3.3. Analiza bezpieczeństwa informatycznego Biura KIDL. 3.4. Ocena mechanizmów kontrolnych.

II. Miejsce i termin złożenia oferty.

  1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia: 15.03.2023 r., do godz. 15:00: a. elektronicznie w formie skanu podpisanego przez oferenta na adres e-mail: biuro@kidl.org.pl, lub b. w wersji papierowej do Biura KIDL w Warszawie przy ul. Konopackiej 4.

Przez złożenie oferty należy rozumieć wpłynięcie do Biura KIDL oferty do dnia 15.03.2023 r., do godz. 15:00 w jeden ze sposobów opisanych w pkt II. 1.

  1. Dopuszcza się złożenie oferty na wszystkie lub na poszczególne zakresy audytu wskazane w pkt I.

III. Oferta powinna zawierać: 1. Dane oferenta i dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, numer telefonu). 2. Ofertę cenową na wykonanie wszystkich lub poszczególnych zakresów wskazanych w pkt I powyżej. 3. Opis doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń i kursów, posiadanych certyfikatów i wykonanych audytów, w zakresie objętym ofertą. 4. Oświadczenie o związaniu ofertą przez okres 21 dni. 5. Termin realizacji umowy: nie później niż do 30 kwietnia 2023 roku.

IV. Zastrzeżenia

  1. Oferta przesłana do KIDL po terminie składania nie będzie brana pod uwagę przez KIDL.
  2. KIDL zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia treści złożonych ofert.
  3. KIDL zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji cen ofertowych poszczególnych oferentów.
  4. KIDL zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn.
  5. KIDL jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami KIDL według oceny i wyboru KIDL.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies