INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Świętokrzyskie - nabór kandydatów - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 lut 2023

Nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach.

Wojewoda Świętokrzyski działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1976 ze zm. ) ogłasza nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Kielcach.

Wymagania niezbędne:

Członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może być osoba posiadająca: • wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, która wykonuje zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, • wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Ponadto członkiem komisji wojewódzkiej nie może być osoba: • prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • prawomocnie ukarana karą z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo zawodowej, • wobec, której prawomocnie orzeczono środek karny określony w art. 39 pkt. 2 lub 2a Kodeksu Karnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny, • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego, • kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać na adres e-mailowy przedstawicieli KIDL woj.świętokrzyskiego:

a.grudniewska@kidl.org.pl w.markiewicz@kidl.org.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2023r.

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies