Komunikat ws. zasad i wymogów co do wpisu na listę diagnostów lab. dla obywateli Ukrainy - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

10 mar 2022

Komunikat w sprawie ogólnych zasad postępowania w przedmiocie spełnienia wymogów do wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych dla obywateli Ukrainy

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi w ostatnim czasie przez obywateli Ukrainy do Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych co do przebiegu procesu nabywania uprawnień diagnosty laboratoryjnego w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 134) oraz uznawania w Polsce uprawnień nabytych na terenie Ukrainy informujemy, iż ogólne dane w zakresie niezbędnych dokumentów do ubiegania się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych w Polsce wraz ze wskazaniem podstaw prawnych znajdują się na stronie www.kidl.org.pl w zakładce „Praca zawodowa”. Przedmiotowe informacje i uregulowania odnoszą się także do obywateli Ukrainy.

Ponadto w przypadku chęci uznania przez obywateli Ukrainy kwalifikacji na terytorium Polski informujemy, iż niezbędna jest nostryfikacja dyplomu/dyplomów uzyskanych na Ukrainie w trybie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1881).

Wskazujemy także, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do wykonywania zadań w sprawach uznania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1683) została wydana uchwała Nr 90/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasad uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego - /patrz https://kidl.org.pl/page/view?id=112/. Zgodnie z jej § 1 Uchwała reguluje zasady i tryb wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasady uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej medycznego zawodu regulowanego diagnosty laboratoryjnego. Ukraina nie mieści się w obecnym stanie prawnym w katalogu ww. państw.
W uchwale uregulowano także szczegółowy tryb postępowania w ww. przedmiocie przed Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, który odnosi się jednak wyłącznie do uznawania kwalifikacji co do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Co do uznawania kwalifikacji w zakresie innych zawodów medycznych (w tym niezbędnych do oceny spełnienia przesłanek do wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych i wskazanych w art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej) organem uprawnionym jest co do zasady Minister Zdrowia - np. uregulowania art. 47 ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1297), art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 790).

Na stronie KIDL znajdują się także w Rubryce Ogłoszenia w Podrubryce „Dam pracę” ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy dla diagnostów laboratoryjnych.”

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies