Najniższe wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych od dnia 2 lipca 2021 roku - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

7 lip 2021

W dniu 15 czerwca 2021 roku Sejm odrzucił poprawki wniesione przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym należy przyjąć, że do dnia 1 lipca 2021 roku najniższe wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych będą wyliczane na podstawie pierwotnego brzmienia ustawy zaproponowanego przez Ministerstwo Zdrowia, która została uchwalona w dniu 28 maja 2021 roku. W dniu 18 czerwca br. ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Założenia ustawy przewidują, że od 2 lipca 2021 roku najniższe wynagrodzenia będą wynosić dla:

  1. Diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację i zatrudnionych na stanowiskach: kierownika laboratorium, starszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej, asystenta diagnostyki laboratoryjnej – nie mniej niż 5478 zł (współczynnik 1,06);

  2. Diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny – nie mniej niż 4186 zł (współczynnik: 0,81)

WAŻNE PYTANIA, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI:

1. Czy w ustawie jest mowa o wynagrodzeniach brutto czy netto?

Ustawa zawiera współczynniki odnoszące się do kwot brutto. Najniższe wynagrodzenia (przy założeniu że diagnosta laboratoryjny zatrudniony jest w jednym miejscu, w pełnym wymiarze czasu pracy) netto to : a) kierownik laboratorium, starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, asystent diagnostyki laboratoryjnej – 3951 zł b) młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, diagnosta laboratoryjny – 3026 zł

2. Czy przepisy ustawy dotyczą pensji zasadniczej, czy jest to pensja ze wszystkimi dodatkami?

Ustawa określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Nie dotyczy dodatków. W związku z tym wysokość wynagrodzenia o którym mowa w ustawie może być podwyższona o wysokość dodatków przysługujących danemu diagnoście laboratoryjnemu.

3. Czy te regulacje dotyczą również prywatnych laboratoriów?

Tak. Ustawa reguluje najniższe wynagrodzenia we wszystkich podmiotach leczniczych tzn. zarówno w publicznych jak i prywatnych.

4. Jak są wyliczane najniższe wynagrodzenia?

Wysokość najniższego wynagrodzenia to iloczyn współczynnika określonego w tej ustawie tj. 1,06 (diagności ze specjalizacją) albo 0,81 (diagności bez specjalizacji) i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., który wynosił 5167 zł 47 gr.

5. W jakim terminie podmioty lecznicze będą zobowiązane przeliczyć moje wynagrodzenie?

Zgodnie z przepisami ustawy najniższe wynagrodzenia w kwotach o których mowa powyżej będą obowiązywały od dnia 2 lipca 2021 roku. Do dnia 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy zobowiązany będzie do podwyższania wynagrodzenia zasadniczego diagnosty laboratoryjnego, którego wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia, ustalonego przepisami ustawy. Warto wspomnieć, że jeżeli ustawa wejdzie w życie po dniu 1 lipca 2021 roku, wówczas podmiot leczniczy będzie musiał dokonać podwyższenia wynagrodzenia w terminie 14 dni licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, z zastrzeżeniem obowiązku podwyższenia tego wynagrodzenia od 2 lipca 2021 roku (tj. wstecz).

6. Na jakich zasadach dokonywane będzie przeliczanie wynagrodzeń?

Sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy. Podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, kierownik podmiotu leczniczego albo podmiot tworzący.

7. Nie pracuję na pełnym etacie w laboratorium. Czy mnie również dotyczą przepisy ustawy?

Diagnoście laboratoryjnemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.

8. Jeżeli podmiot leczniczy nie zastosuje się do przepisów ustawy to do kogo mogę złożyć skargę?

Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów wynikających z przedmiotowej ustawy sprawuje podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w tej ustawie oraz Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 12). DO tych podmiotów należy się właśnie zwrócić w przypadku braku reakcji ze strony osób zarządzających podmiotem leczniczym.

9. Czy ta ustawa będzie określać konkretną wysokość mojego wynagrodzenia?

Nie. Ustawa nie określa wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach pracy. Wskazuje tylko najniższą stawkę wynagrodzenia. Oznacza to, że pracodawca nie będzie mógł zaproponować diagnoście laboratoryjnemu stawki niższej niż określona przepisami ustawy.

10. Pracodawca twierdzi, że nie może zaproponować mi stawki wyższej niż w ustawie. Czy to prawda?

Nie. Jeżeli pracodawca będzie tak twierdził to przekaże nieprawdę. Przepisy określają tylko najniższą wysokość wynagrodzenia. Oznacza to, że diagnosta laboratoryjny może żądać wyższego wynagrodzenia niż określone przepisami ustawy. Każdy diagnosta laboratoryjny może więc indywidualnie lub z pomocą związków zawodowych negocjować wyższą stawkę wynagrodzenia na danym stanowisku pracy.

Zamieszczamy treść ustaw:

Tekst jednolity ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych z dnia z dnia 8 czerwca 2017 r.

USTAWA z dnia 28 maja 2021 r.o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies