INFORMACJE

Jeżeli wykonujesz zawód Diagnosty Laboratoryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i nie dokonałaś/eś jeszcze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą sprawdź, co należy zrobićREJESTR DIAGNOSTÓW

Ze względu na prace związane z przeniesieniem i integracją danych Diagnostów Laboratoryjnych do nowego systemu, wyłączyliśmy tymczasowo wyświetlanie w Rejestrze Diagnostów Laboratoryjnych informacji w zakresie posiadanych specjalizacji. Po zakończeniu prac poinformujemy osobnym komunikatem.

Zapytanie ofertowe na brokera ubezpieczeniowego - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konopacka 4 (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na usługi brokera ubezpieczeniowego świadczącego nieodpłatne usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.


I. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez brokera ubezpieczeniowego na rzecz Zamawiającego w zakresie:
  - doradzania, proponowania i wykonywania innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia;
  - udzielania pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia i ich wykonywaniu, a także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie należne z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

 2. Usługi, o których mowa w pkt 1, wykonywane będą na rzecz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) i członków Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

 3. Usługi, o których mowa w pkt 1, po uzgodnieniu przez strony, mogą być wykonywane na rzecz Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, osób pełniących funkcje organów lub wchodzących w skład organów KIDL i pracowników Biura KIDL.

 4. Usługi, o których mowa w pkt 2:

  a) dotyczą:
  - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej diagnostów laboratoryjnych wykonujących zawód diagnosty laboratoryjnego w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę diagnosty laboratoryjnego – w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2022 r. o medycynie laboratoryjnej oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy;
  - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkich diagnostów laboratoryjnych członków KIDL w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich czynności medycyny laboratoryjnej;
  - ubezpieczenia o charakterze tzw. asysty prawnej diagnostów laboratoryjnych członków KIDL;

  b) po uzgodnieniu przez strony mogą dotyczyć innych ubezpieczeń diagnostów laboratoryjnych członków KIDL, w szczególności w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich czynności medycyny laboratoryjnej.

 5. Usługi, o których mowa w pkt 3, mogą dotyczyć ubezpieczenia majątku Biura KIDL i innych ubezpieczeń związanych z funkcjonowaniem Biura oraz ubezpieczenia o charakterze pakietów medycznych dla osób pełniących funkcje organów lub wchodzących w skład organów KIDL i pracowników Biura KIDL.

 6. Zakres świadczonych przez brokera ubezpieczeniowego usług obejmuje doradztwo i pośrednictwo ubezpieczeniowe, w szczególności:

  a) identyfikację i ocenę ryzyk ubezpieczeniowych;

  b) przeprowadzenie rozeznania rynku w imieniu Zamawiającego;

  c) opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ubezpieczenia;

  d) wystąpienie do zakładów ubezpieczeń w celu uzyskania ofert;

  e) opracowywanie, w porozumieniu z uprawnionych przedstawicielem Zamawiającego, odpowiedzi na pytania zakładów ubezpieczeń w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia;

  f) przedstawienie Zamawiającemu ofert zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacją brokera co do oferty najkorzystniejszej pod względem ceny, zakresu oferty ubezpieczenia, innych istotnych warunków ubezpieczenia;

  g) nadzór nad przygotowaniem umów ubezpieczenia;

  h) współpraca z Zamawiającym w wykonywaniu umów ubezpieczenia;

  i) prowadzenie monitoringu obowiązujących umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego oraz informowanie Zamawiającego o terminach zakończenia umów ubezpieczenia co najmniej 6 miesięcy przed końcem umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 4 lit. a oraz co najmniej 3 miesiące przed końcem pozostałych umów ubezpieczenia;

  j) reprezentowanie Zamawiającego w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie należne z tytułu zawartych umów ubezpieczenia zawartych na rzecz Zamawiającego, w tym prowadzenie spraw odwoławczych;

  k) realizację innych powstałych i uzgodnionych przez strony w trakcie współpracy zadań;

  l) zapewnienie stałej opieki doradczej i innej pomocy w sprawach ubezpieczeniowych.

 7. Koszty związane z realizacją powyższych usług na rzecz Zamawiającego ponosi broker ubezpieczeniowy.


II. Wymogi dotyczące złożenia ofert:

 1. Broker posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej.

 2. Broker prowadzi nieprzerwaną aktywną, udokumentowaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym minimum 5 lat przed terminem składania ofert.

 3. Preferowane są oferty brokerów, którzy w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pośredniczyli w zawarciu umowy ubezpieczenia na rzecz samorządu zawodowego lub na rzecz organizacji o podobnej strukturze organizacyjnej i liczbie osób ubezpieczonych nie mniejszej niż 5 tys.

 4. Broker posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje kadrą niezbędną do realizacji usługi, z których każda osoba wskazana przez brokera do wykonywania czynności na rzecz Zamawiającego posiada co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu takich czynności.

 5. Broker w okresie obowiązywania umowy obowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

 6. Broker przedstawia ofertę oraz oświadczenia zgodnie ze wskazaniami określonymi w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony – 24 miesięcy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać do Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa lub – jeżeli oferta podpisana będzie kwalifikowanym podpisem elektronicznym na email: biuro@kidl.org.pl do dnia 5 września 2023 r. do godziny 12:00. Na kopercie lub w tytule e-maila proszę zamieścić informację „Oferta na usługi brokera ubezpieczeniowego”.


III. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty na każdym jego etapie.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania oferty.

 3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Zapytanie ofertowe nie stanowi trybu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego bez udziału Oferentów.


IV. Istotne postanowienia umowy:

 1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zostanie ujęty w umowie, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 2. Koszty czynności wynikających z umowy pokrywa Wykonawca, a jego wynagrodzenie stanowi prowizja wypłacana przez zakład ubezpieczeń.

 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.


V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Oferenta i osób wskazanych przez niego do kontaktu w związku ze złożoną ofertą i ewentualną realizacją zamówienia jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa, e-mail: biuro@kidl.org.pl; Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@kidl.org.pl.

 2. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych znajduje się na stronie www.kidl.org.pl w zakładce Obowiązek Informacyjny( RODO).

Monika Pintal-Ślimak
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Ogłoszenie [PDF]
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies