Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Odpowiedź CEM w sprawie opłat za egzamin specjalizacyjny 12-10-2018

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych otrzymała odpowiedź od dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi prof. Mariusza Klenckiego w sprawie możliwości zwrotu opłat za egzamin, w przypadku, gdy diagnosta laboratoryjny z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje CEM o tym, że nie będzie przystępował do egzaminu z przyczyn od niego niezależnych.

Nie ma takiej możliwości – napisał dyrektor CEM, który napisał, że opłata wynika z ustawy o diagnosty laboratoryjnej.

„Zgodnie z art. 30r ustawy, diagnosta laboratoryjny, który składa zgłoszenie do PESDL, jest zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Uiszcza się ją na rachunek bankowy wskazany przez CEM nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków zgłoszeniowych. Uszczegółowienie tej regulacji znajduje się w § 18 i § 19 powołanego rozporządzenia, które określają wartość opłat. Wynosi ona 450 zł za całość PESDL i 225 zł za postępowanie wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL.
Powołane przepisy nie przewidują jednak możliwości zwrotu albo przeniesienia wniesionej opłaty w wypadku, gdy diagnosta laboratoryjny zrezygnuje z udziału w egzaminie, ewentualnie uzyska z niego wynik negatywny. Zwrot taki byłby możliwy tylko w sytuacji, gdyby opłata została wniesiona niezależnie albo zbyt wysokiej wartości”.
 
Załączamy całe pismo od CEM

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe