Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Stanowczy sprzeciw KIDL wobec wprowadzenia zdalnej autoryzacji projektem rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia 10-07-2017

Pojawienie się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia przepisów,  iż „dopuszcza się zdalną autoryzację wyników badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w dobrych praktykach, o których mowa w art. 24 pkt.2 lit. b ustawy”  stanowi wielkie zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta i to w tak ważnej dziedzinie medycyny laboratoryjnej, jaką jest immunologia transfuzjologiczna.

Pojawienie się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przepisów,  iż „dopuszcza się zdalną autoryzację wyników badań, zgodnie z wymaganiami określonymi w dobrych praktykach, o których mowa w art. 24 pkt.2 lit. b ustawy”  stanowi wielkie zagrożenie bezpieczeństwa pacjenta i to w tak ważnej dziedzinie medycyny laboratoryjnej, jaką jest immunologia transfuzjologiczna, gdzie  niejednokrotnie badania wykonywane są pod presją czasu i w warunkach zagrożenia życia pacjenta.  Zastanawiające, że wcześniej pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia z wymaganiami dobrej praktyki w sprawie pobierania krwi i innych procedur, które dokładnie opisuje zdalną autoryzację, jako panaceum na patologie występujące w niektórych placówkach ochrony zdrowia, czyli nieobecność diagnosty laboratoryjnego w medycznym laboratorium diagnostycznym. Z kolei po 3 tygodniach pojawił się projekt rozporządzenia w którym proponuje się wyżej cytowany przepis. Najbardziej zatrważający jest fakt, że zarówno treść projektu rozporządzenia, jak i wymagania dobrych praktyk przygotowane zostały przez pracowników Ministerstwa Zdrowia bez uwzględnienia stanowisk samorządu diagnostów laboratoryjnych oraz szczegółowej analizy dotyczącej bezpieczeństwa pacjentów i przepisów  regulujących zasady wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Podkreślić należy, że praca diagnosty laboratoryjnego to nie tylko wynik badania! Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych jednoznacznie wyraża sprzeciw wobec  zdalnej autoryzacji, co podkreślono m. in. w Stanowisku Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych  Nr 11/III/2014 KRDL z dnia 5 listopada 2014r . „Mając na uwadze rolę diagnosty laboratoryjnego, znaczenie wyniku badania laboratoryjnego w profilaktyce i terapii pacjenta oraz konieczność posiadania wiedzy o właściwościach materiału biologicznego i przebiegu procesu diagnostycznego, autoryzacja może być przeprowadzona wyłącznie w laboratorium, w którym było wykonane badanie laboratoryjne. W szczególności obecność diagnosty laboratoryjnego jest niezbędna w przypadku, gdy badanie było wykonywane przez osoby uprawnione do ich przeprowadzenia -niebędące diagnostami laboratoryjnymi, a które powinny być nadzorowane przez diagnostę laboratoryjnego. Nie jest bowiem możliwe sprawowanie nadzoru szczególnie w diagnostyce laboratoryjnej na odległość”.  

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych sprzeciwia się proponowanym przepisom o zdalnej autoryzacji ze względu na dobro i bezpieczeństwo pacjentów, a także mając na uwadze prawidłowość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zdalna autoryzacja wiąże się bezpośrednio z licznymi niebezpieczeństwami dla diagnostów, które na skutek braku faktycznego nadzoru nad badaniami będą skutkować znaczącym zwiększeniem ilości prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej.

Podnieść należy, że w opinii KIDL jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest zdalna konsultacja z doświadczonym diagnostą dyżurującym w regionalnym RCKiK, która będzie zgodna z prawem i zapewni bezpieczeństwo pacjenta i diagnosty laboratoryjnego. Zdalna autoryzacja jest zaprzeczeniem sensu autoryzacji. Jeśli stosowanie zdalnej autoryzacji jest warunkowane stosowaniem technik automatycznych i teleinformatycznych, które mają gwarantować poprawność przeprowadzonego badania, to idąc tym tokiem rozumowania, pod znakiem zapytania pozostaje sens   samej autoryzacji przez diagnostę takiego badania automatycznego. Co właściwie ma zdalnie zautoryzować diagnosta?

Prawne zmuszanie diagnosty do czynności niezgodnych z jego etyką zawodową doprowadzi w konsekwencji do ogromnych patologii i nadużyć w systemie, które niestety już się pojawiają.. Samorząd zawodowy diagnostów nie zgadza się na przerzucanie odpowiedzialności  na nieuczestniczącego w procesie diagnostycznym diagnostę laboratoryjnego w imię oszczędności jednostki.

W związku z powyższym Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych apeluje do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe wykreślenie oraz treści z projektu przedmiotowego rozporządzenia przepisów o możliwości zdalnej autoryzacji mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów oraz prawidłowość wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Projekt rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/516/12300106/12443936/12443937/dokument297154.pdf

Obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/63/

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:

http://kidl.org.pl/uploads/opinie%20i%20stanowiska/stanowiska%20KRDL/11.%20stanowisko%20nr%2011%20KRDL%20III%202014.pdf

Opinia prawna:

http://kidl.org.pl/uploads/20160422_132435.pdf

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe