25-26.11.2021 r. - V Forum Kierowników MLD

Agenda V Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Rejestracja wkrótce ! Prosimy śledzić informacje na stronie kidl.org.pl oraz w mediach społecznościowych.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6 sty 2021

Uwaga nowa ustawa, która oczekuje na podpis prezydenta.

 1. Diagności laboratoryjni będą uprawnieni do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19
 2. Powstanie specjalny rejestr osób zaszczepionych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe normy m. in. do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

Finansowanie zakupu szczepionek i wykonania szczepień

Zakupy szczepionek przeciwko COVID19 oraz koszty przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 są finansowane ze środków publicznych. Co istotne do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 nie stosuje się przepisów zwartych w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Kto posiada uprawnienia do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19?

Wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 poprzedzone jest lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

Do przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni. Uprawnienia w tym zakresie zyskują również fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, oraz higienistki szkolne przy zastrzeżeniu, że będą posiadać kwalifikacje, które zostaną określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia.

Skierowanie do szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 są przeprowadzane na podstawie skierowania określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie z normami zawartymi w art. 31b ust. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Skierowanie w postaci elektronicznej jest wystawiane przez:

 1. system, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 2. lekarza za pośrednictwem systemu, o którym mowa powyżej

Skierowanie musi spełniać kryteria określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Skierowanie jest ważne przez okres 60 dni od dnia jego wystawienia.

Po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 albo podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 punkt szczepień dokonuje zmiany statusu informacji skierowania w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Stworzony zostaje centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, w którym będą przetwarzane:

 1. informacje niezbędne do przeprowadzania tych szczepień;
 2. dane osoby poddającej się tym szczepieniom: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres miejsca zamieszkania, oraz jednostkowe dane medyczne tej osoby;
 3. dane zawarte w skierowaniu.

Kto wprowadza dane o szczepieniach ochronnych do systemu rejestracji?

Dane o planowanych szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19:

 1. wprowadza administrator systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 2. wprowadza się w ramach działalności:
 3. a) usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wystawiającego skierowanie,

  b) punktu szczepień.

Do systemu rejestracji dane o przeprowadzanych szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19 wprowadza się w ramach działalności punktu szczepień. Z kolei dane o przeprowadzanych szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19 wprowadza się w ramach działalności punktu szczepień.

Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19

Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 następuje w systemie rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku – numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem:

 1. Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub telefonicznie;
 2. usługodawcy wystawiającego skierowanie;
 3. punktu szczepień.

Podczas rejestracji na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 osoba poddawana temu szczepieniu może przekazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. W takim przypadku informacja o terminie i miejscu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest przekazywana przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia w postaci wiadomości tekstowej na ten numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Administrator danych

Administratorem danych zawartych w systemie rejestracji jest Minister Zdrowia. Obsługę techniczną zapewnia jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. W zakresie kierowania na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 system rejestracji korzysta z danych oraz usług dostarczanych przez System Informacji Medycznej, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz rejestry medyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dane dotyczące szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zawarte w systemie rejestracji, w tym jednostkowe dane medyczne, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu prezentowania ich w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a tej ustawy, oraz monitorowania przebiegu szczepień. Jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia udostępnia dane o szczepieniach Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu kontrolowania i rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowane na postawie:

art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

dr adw. Maciej Niezabitowski

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies