Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDL IV Kadencji:

1 Biliński Tadeusz Andrzej
2 Broniarek-Samson Beata
3 Czarnecka Hanna Jolanta
4 Kołodziej Przemysław
5 Kudra Agnieszka Małgorzata
6 Mazur-Laskowska Małgorzata
7 Nowak Barbara
8 Sygitowicz Grażyna
9 Symonowicz Zdzisław
10 Zborowska Hanna TeresaKomunikaty Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm., dalej udl), Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym inicjuje odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego (osoby, o ukaranie której wnioskuje Rzecznik Dyscyplinarny) lub pokrzywdzonego złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku (wraz z uzasadnieniem) Sądu Dyscyplinarnego. Po rozpoznaniu odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części.
Od orzeczenia kończącego postępowania, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, obwinionemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Zasady ustalania kosztów procesu oraz zakres stosowanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny kar są takie same, jak dla postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.
Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:
1) art. 56-69 udl,
2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295).

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt