Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

WPIS LABORATORIUM DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ KRDL

Podstawa prawna: Uchwała Nr 137/III/2014 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia ewidencji laboratoriów

Kompletny wniosek o wpis laboratorium do ewidencji zawiera 3 dokumenty:
Dokument 1: wniosek o wpis laboratorium do ewidencji
Proszę wypełnić, podpisać  i przesłać pocztą na adres biura.
format pdf

Uwaga wyjaśnienie:

W punkcie 4. Przedmiotowego wniosku, należy wskazać:

„Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile podmiot taki numer posiada, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP)”.

W zakresie „inny właściwy rejestr” prosimy podawać nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wraz z numerem kodu województwa.

Dokument 2: WERSJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU
Proszę nagrać na płytę CDR i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami.
format xls

Dodatkowy dokument tylko dla laboratoriów wykonujących badania genetyczne
Dokument 3: WERSJA ELEKTRONICZNA WNIOSKU
Proszę nagrać na płytę CDR i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami.
format xls
 
W przypadku laboratoriów prywatnych należy dołączyć do ww. dokumentów kserokopię decyzji wojewody o wpisie do rejestru NZOZ-ów, oraz kopię zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, lub wyciąg z rejestru sądowego spółek. Oba dokumenty muszą być potwierdzone przez wydający je organ administracyjny o zgodności z aktualnym stanem.
Wersję papierową wniosku składa się jednocześnie z wersją elektroniczną (nagraną na dowolny nośnik danych).

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i opatrzony w podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy oraz pieczęć firmową (tylko część papierowa).
Podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji.

Dokumentami potwierdzającymi wpis do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL są:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji
potwierdzenie o wpisie do ewidencji
Wydanie jednego z powyższych dokumentów wiąże się z dokonaniem wpłaty na działalność statutową KIDL. Stosownie do dokumentu: zaświadczenie 100 zł; potwierdzenie wpisu 20 zł.

UWAGA:
ze względów organizacyjnych i technicznych wnioski o wydanie zaświadczeń lub potwierdzeń wpisów realizujemy w ciągu 7 dni roboczych. 


WYKREŚLENIE LABORATORIUM Z EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ KRDL

Podstawa prawna: Uchwała Nr 56-P/II/2009 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wyrejestrowanie laboratorium z ewidencji laboratoriów prowadzonej przez KRDL
Wniosek o wykreślenie laboratorium 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem KIDL, dział ewidencji laboratoriów 22 741 21 57 w 101.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt