Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych kieruje działalnością samorządu w okresach między Zjazdami. 
Zadania KRDL
Rada na pierwszym posiedzeniu przyjmuje Regulamin Działania KRDL oraz ustala kompetencje i zakres działalności.
Regulamin działania KRDL

Prezydium KRDL tworzą prezes oraz wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Prezydium działa zgodnie z regulaminem, w granicach określonych przez KRDL i przed nią odpowiada.

Prezes KRDL:
- reprezentuje Radę,
- kieruje jej pracami,
- przewodniczy posiedzeniom Rady.
Prezes przekazuje ministrowi zdrowia uchwały podjęte przez Radę w terminie do 30 dni od dnia ich uchwalenia. 

Komisja Rewizyjna powołana jest przez Zjazd w celu wykonywania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby (więcej).

Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatrują sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych. W pierwszej instancji rozpatruje Sąd Dyscyplinarny, w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny. 
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego i przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują sądami, a w szczególności:
- zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
- zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
- organizują spotkania sędziów dla omówienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości oraz dla omówienia zagadnień organizacyjnych, usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
- zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu.

Zespół Wizytatorów kontroluje i ocenia wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej przez diagnostów laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

___________________________________________________

Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego  wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt