Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego KIDL V Kadencji:

1 Gałczyńska Wiesława
2 Jakubowicz Bernadetta
3 Janicka Renata
4 Kania Justyna
5 Kozioł Małgorzata Maria
6 Langner Gabriela Joanna
7 Leszczyński Paweł
8 Magdziak Agnieszka
9 Matyjewicz Jolanta Maria
10 Manasar Ahmed
11 Surożyńska-Godzina Ilona
12 Wierzbicka-Rucińska Aldona
13 Wojtyczka Robert Dariusz
14 Woźny-Rasała Izabela Maria
15 Ząbek-Adamska Anna

 

Komunikaty Sądu Dyscyplinarnego

Sąd Dyscyplinarny:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm., dalej udl), Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz sprawuje sądownictwo polubowne w sporach dotyczących wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (art. 49 ust. 1 udl).
Pojęcie „sprawy dyscyplinarnej” zostało pośrednio dookreślone w art. 56 ust. 1 udl, który wskazuje zakres odpowiedzialności diagnosty laboratoryjnego. Zgodnie z ww. przepisem, „Diagności laboratoryjni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej”. Należy zatem stwierdzić, że sprawą dyscyplinarną będzie zachowanie diagnosty laboratoryjnego, polegające na: nienależytym wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej, działaniu sprzecznym z zasadami etyki zawodowej lub działaniu sprzecznym z przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym inicjuje wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Wniosek ten, po sprawdzeniu go pod względem formalnoprawnym przez Sąd Dyscyplinarny, jest przesyłany do obwinionego (osoby, o ukaranie której wnioskuje Rzecznik Dyscyplinarny). Pomiędzy terminem doręczenia obwinionemu diagnoście laboratoryjnemu wniosku o ukaranie a terminem rozprawy musi upłynąć co najmniej 14 dni. W postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym obwiniony może: bronić się, składać wnioski dowodowe, powołać w każdym stadium postępowania obrońcę spośród osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (może więc to być zarówno diagnosta laboratoryjny, jak i każda inna pełnoletnia osoba).
Od orzeczenia kończącego postępowania, wydanego przez Sąd Dyscyplinarny, obwinionemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się do Sądu Dyscyplinarnego, który w terminie 7 dni od dnia wpływu przekazuje akta sprawy Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu albo odmawia przyjęcia odwołania, jeżeli zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
Karami dyscyplinarnymi są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesięcy do 5 lat; 4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (art. 58 ust. 1 udl).
W przypadku wydania orzeczenia o ukaraniu Sąd Dyscyplinarny obciąża ukaranego diagnostę laboratoryjnego kosztami postępowania na rzecz KRDL, jednakże na wniosek ukaranego może: zwolnić ukaranego diagnostę laboratoryjnego od całości kosztów albo zwolnić ukaranego diagnostę laboratoryjnego od części kosztów, jeśli uzna, że poniesienie ich byłoby dla ukaranego lub jego rodziny zbyt uciążliwe. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniającego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
Rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym jest jawna dla członków samorządu diagnostów.
Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:
1) art. 56-69 udl,
2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295).

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt