Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych(dalej: „KIDL”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428, działającą na podstawie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. 2014, poz 1384), będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: 113-23-94-634.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@kidl.org.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pan Michał Rytel, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@kidl.org.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

KIDL nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe nie mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2)      żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3)      żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6)      przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@kidl.org.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Konopacka 4, 03-428

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt