Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

REGULAMIN WYBORU DELEGATÓW

NA V KRAJOWY ZJAZD DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

 

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

Na podstawie art. 47 pkt. 9 lit. a), w związku z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2245 z późn. zm.) regulamin wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych określa:

1)    organizację, skład, zasady i tryb działania zgromadzeń wojewódzkich i zebrań rejonowych zgromadzeń wojewódzkich diagnostów laboratoryjnych,

2)    szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,

3)    terminy i miejsce publikacji komunikatów dotyczących zgromadzeń wojewódzkich
i zebrań rejonowych zgromadzeń wojewódzkich diagnostów laboratoryjnych.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    „Ustawa” – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj.: Dz. U.
z 2016 r., poz 2245 z późn. zm.);

2)    "KRDL" - Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,

3)    „KIDL" – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;

4)    „PWZDL” – Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;

5)    „Regulaminie" – niniejszy regulamin wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,

6)    „Zjeździe" - V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,

7)    „zgromadzeniach wojewódzkich" - zgromadzenia wojewódzkie diagnostów laboratoryjnych,

8)    „zebrania rejonowe” – zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego, o których mowa w art. 43 Ustawy;

9)    „zgromadzenie wyborcze” – zgromadzenie wojewódzkie lub zebranie rejonowe diagnostów laboratoryjnych, posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych do spisu wyborców, zwołane w celu przeprowadzenia wyborów delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych;

10) „komisjach wyborczych" - komisje powoływane na czas trwania zgromadzeń wyborczych;

11) „Obserwator KRDL” – wyznaczony przez Prezesa KRDL członek KRDL nadzorujący prawidłowość przebiegu danego zgromadzenia wyborczego;

12)  „Kandydacie na Delegata" - kandydaci na delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych posiadający prawo wyborcze;

13) „Delegat” – osoby wybrane na zgromadzeniach wojewódzkich lub zebraniach rejonowych, które będą uczestniczyć w Zjeździe;

14) „czynne prawo wyborcze” - Prawo wybierania Delegatów na Zjazd na danym zgromadzeniu wyborczym przysługujące każdemu diagnoście laboratoryjnemu umieszczonemu w spisie wyborców (wpisanym na listę KRDL) zamieszkałemu na obszarze danego województwa;

15) „bierne prawo wyborcze” – Prawo wybieralności jako Delegata na Zjazd na danym zgromadzeniu wyborczym przysługujące diagnoście laboratoryjnemu mającemu prawo wybierania na danym zgromadzeniu wyborczym.

 

§ 3

 1. W zgromadzeniach wojewódzkich i zebraniach rejonowych mają prawo uczestniczyć diagności laboratoryjni zamieszkali w danym województwie (według danych z ewidencji diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez KRDL), Obserwator KRDL oraz goście zaproszeni przez członków KRDL z danego województwa i eksperci prawni KIDL.
 2. Zabronione jest prowadzenie negatywnej kampanii wyborczej.

 

§ 4

 1. Wybory Delegatów na Zjazd są równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. W wyborach głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz, niezależnie od liczby organizowanych zebrań rejonowych w danym województwie.

 

§ 5

 1. Wybory Delegatów na Zjazd są ważne, o ile w pierwszym terminie zgromadzenia wyborczego uczestniczy co najmniej połowa członków KIDL z listy danego zgromadzenia wyborczego, a w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych członków KIDL biorących udział w danym zgromadzeniu wyborczym.
 2. Decyzję o wyznaczeniu drugiego terminu zgromadzenia wyborczego podejmuje Obserwator KRDL nadzorujący przebieg danego zgromadzenia wyborczego.

 

§ 6

 1. Komunikaty dotyczące zgromadzeń wyborczych diagnostów laboratoryjnych zamieszczane są przez Prezesa KRDL na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl
 2. Prezes KRDL może, na piśmie upoważnić inną osobę spośród członków KRDL do wykonywania czynności Prezesa KRDL określonych w Regulaminie.

 

ROZDZIAŁ 2

PRAWA WYBORCZE I ZGROMADZENIA WYBORCZE

 

§ 7

 1. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi Komisji Skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje diagnostom laboratoryjnym ukaranym karą wskazaną w art. 58 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

 

§ 8

 1. Ustala się następujące zgromadzenia wojewódzkie dla:

1)    województwa podlaskiego (3 zebrania rejonowe)

2)    województwa kujawsko-pomorskiego (4 zebrania rejonowe)

3)    województwa pomorskiego (4 zebrania rejonowe)

4)    województwa śląskiego (6 zebrań rejonowych)

5)    województwa świętokrzyskiego (2 zebrania rejonowe)

6)    województwa małopolskiego (6 zebrań rejonowych)

7)    województwa lubelskiego (4 zebrania rejonowe)

8)    województwa łódzkiego (4 zebrania rejonowe)

9)    województwa warmińsko-mazurskiego (2 zebrania rejonowe)

10) województwa opolskiego

11) województwa wielkopolskiego (5 zebrania rejonowe)

12) województwa podkarpackiego (3 zebrania rejonowe)

13) województwa zachodniopomorskiego (3 zebrania rejonowe)

14) województwa mazowieckiego (9 zebrań rejonowych)

15) województwa dolnośląskiego (4 zebrania rejonowe)

16) województwa lubuskiego.

2. Prezydium KRDL zatwierdza przedstawione przez Członków KRDL z danego województwa termin (terminy) oraz miejsce (miejsca) zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrań rejonowych w danym województwie. Propozycje terminów i miejsc zgromadzeń wyborczych zostaną przedstawione przez poszczególnych Członków KRDL do 20 marca 2018 roku. Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia danego zgromadzenia wyborczego zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie www.kidl.org.pl do dnia 6 kwietnia 2018 roku.

3. Prezes  KRDL wskaże członka  KRDL z poszczególnego województwa, który będzie odpowiedzialny za organizację wyborów w danym województwie oraz Obserwatora KRDL spośród członków KRDL spoza województwa w którym przeprowadzane są wybory.

 

ROZDZIAŁ 3

SPIS WYBORCÓW

 

§ 9

 1. Lista członków zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrań rejonowych (spis wyborców) zostanie stworzona na podstawie listy diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez KRDL, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
 2. Diagnostów laboratoryjnych, którym przysługuje prawo wybierania Delegatów na Zjazd, Prezes KRDL lub osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa KRDL wpisuje do spisu wyborców danego zgromadzenia wyborczego.

 

§ 10

 1. KRDL zamieszcza listę diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze na stronie internetowej KIDL, najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. wraz z propozycją umieszczenia diagnostów laboratoryjnych w poszczególnych zebraniach rejonowych, podając numer prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, na listach danych zgromadzeń wyborczych.
 2. W przypadku, gdy diagnosta laboratoryjny udowodni swoje prawo wyborcze lub wskaże inne miejsce zamieszkania niż wynikające z ewidencji diagnostów laboratoryjnych prowadzonej przez KRDL, Prezes KRDL dopisuje go do spisu wyborców, z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ust. 4.
 3. Diagnosta laboratoryjny umieszczony na liście danego zgromadzenia wyborczego może wystąpić pisemnie w terminie do 21 lutego 2018 roku (liczy się dzień doręczenia wniosku do KIDL) o umieszczenie go na liście innego zebrania rejonowego z danego województwa, w którym zamierza uczestniczyć w wyborach. W takim przypadku Prezes KRDL umieszcza diagnostę laboratoryjnego na liście wskazanego zebrania rejonowego, chyba że na dzień rozpoznawania wniosku wskazana przez diagnostę laboratoryjnego lista danego zgromadzenia rejonowego obejmuje 300 diagnostów laboratoryjnych. W takim przypadku Prezes KRDL poinformuje diagnostę laboratoryjnego o powyższej okoliczności oraz wskaże inne zgromadzenia rejonowe, do których zainteresowany diagnosta laboratoryjny może zostać dopisany. Diagnosta laboratoryjny w terminie 7 dni wskaże zebranie rejonowe do którego ma zostać dopisany. W bezskutecznego przypadku upływu tego terminu diagnosta laboratoryjny będzie przypisany do zebrania rejonowego, w którym pierwotnie został umieszczony.
 4. Spis wyborców danego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zostaje opublikowany na stronie internetowej KIDL najpóźniej do 28 lutego 2018 roku.
 5. Zmiana w spisie wyborców danego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego może nastąpić tylko w przypadku skreślenia diagnosty laboratoryjnego z listy członków KIDL, utraty PWZDL lub na skutek śmierci diagnosty laboratoryjnego, oraz w wyniku rozpoznania zastrzeżeń o których mowa w § 11.

 

§ 11

 1. Zastrzeżenia do listy diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze, o której mowa w § 10 ust 4 powyżej mogą być wnoszone do Prezesa KRDL w terminie do 14 marca 2018 roku (liczy się dzień doręczenia wniosku do KIDL).
 2. Zastrzeżenia do nieprawidłowości w spisie wyborców sporządzonym dla danego zgromadzenia wyborczego mogą wnosić wyłącznie diagności laboratoryjni, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w tym zgromadzeniu wyborczym.
 3. Prezes KRDL rozpatruje najpóźniej do dnia 24 marca 2018 roku zastrzeżenia oraz niezwłocznie w postaci pisemnej lub w drodze korespondencji e-mail powiadamia o sposobie załatwienia wniesionych zastrzeżeń, a gdy zastrzeżenia dotyczą bezpośrednio innych osób powiadamia również te osoby. Ostateczny spis wyborców przypisanych do danego zgromadzenia wyborczego, z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie § 10 oraz w wyniku rozstrzygnięć zastrzeżeń o których mowa w § 11 ust 2 powyżej zostanie opublikowany na stronie www.kidl.org.pl do dnia 31 marca 2018 roku.

 

ROZDZIAŁ 4

USTALANIE LICZBY DELEGATÓW
W POSZCZEGÓLNYCH ZGROMADZENIACH WYBORCZYCH

 

§ 12

 1. Liczbę delegatów w poszczególnych zgromadzeniach wyborczych KRDL ustala proporcjonalnie do liczby diagnostów laboratoryjnych zamieszkałych na obszarze tego zgromadzenia wyborczego i wpisanych na listę diagnostów laboratoryjnych na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba diagnostów laboratoryjnych jest dzielona przez 75.
 2. Jeżeli iloraz liczby członków danego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego z liczbą 75 daje wynik, w którym reszta z dzielenia jest większa od pięciu dziesiątych, zgromadzenie wyborcze uprawnione jest do wyboru dodatkowego Delegata.
 3. Prezydium KRDL ustali, zgodnie z regułą wskazaną w ust. 1 i 2, liczbę mandatów przypadających na dane województwo i dane zgromadzenie wyborcze w terminie do dnia 31  marca 2018 r.
 4. Jeżeli liczba diagnostów laboratoryjnych w danym województwie przekracza 300 osób, wyboru Delegatów dokonują zebrania rejonowe zwołane przez KRDL.

 

§ 13

 1. Prezes KRDL do 21 dni kalendarzowych przed terminem zgromadzenia wyborczego w danym województwie wyśle do każdego diagnosty laboratoryjnego, ujętego w spisie wyborców, listem poleconym zawiadomienie o terminie i miejscu zgromadzenia wyborczego oraz umieszcza odpowiedni komunikat na stronie internetowej KIDL.
 2. W przypadku zwrotu listu poleconego, o którym mowa w ust. 1, do KIDL z adnotacją, iż był dwukrotnie awizowany, uznaje się za prawidłowe i skuteczne zawiadomienie diagnosty laboratoryjnego o terminie i miejscu zgromadzenia wyborczego.

 

ROZDZIAŁ 5

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA DELEGATÓW

 

§ 14

 1. Diagnosta laboratoryjny, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym zgromadzeniu wyborczym, ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę na Delegata lub kandydatury innych osób spośród diagnostów laboratoryjnych umieszczonych na liście danego zgromadzenia wyborczego, o której mowa w § 11 ust 3.  
 2. Kandydaci na Delegatów mogą być zgłaszani w formie pisemnej do Biura KIDL do 30 kwietnia 2018 roku oraz podczas danego zgromadzenia wyborczego. Zgłaszanie Kandydatów na Delegatów w formie pisemnej następuje poprzez doręczenie do Biura KIDL do 30 kwietnia 2018 roku pisemnego zgłoszenia danego Kandydata na Delegata spośród diagnostów laboratoryjnych umieszczonych na liście danego zgromadzenia wyborczego, o której mowa w § 11 ust 3. W przypadku zgłoszenia Kandydata na Delegata przez innego diagnostę laboratoryjnego wymagane jest pod rygorem bezskuteczności zgłoszenia dołączenie pisemnej zgody osoby zgłaszanej na Kandydata na Delegata.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)    imię i nazwisko,

b)    oświadczenie Kandydata na Delegata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
w przypadku zgłoszenia kandydata przez inną osobę (także w formie pisemnej),

c)    oświadczenie Kandydata na Delegata o niekaralności w rozumieniu art. 58 ustawy
o diagnostyce laboratoryjnej oraz za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

 

ROZDZIAŁ 6

ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZGROMADZENIA WYBORCZEGO

 

§ 15

 1. Zgromadzenia wyborcze organizuje członek KRDL, o którym mowa w § 8 ust 3 powyżej w terminie i miejscu oraz godzinie zgromadzenia wyborczego zatwierdzonego przez Prezydium KRDL.
 2. Każde zgromadzenie wyborcze otwiera członek KRDL , o którym mowa w § 8 ust 3 powyżej i przeprowadza wybór Przewodniczącego danego zgromadzenia wyborczego.
 3. Przewodniczący danego zgromadzenia wyborczego wybierany jest spośród obecnych na zgromadzeniu wyborczym diagnostów laboratoryjnych. Członek KRDL odpowiedzialny za dane zgromadzenie wyborcze ustala liczbę osób obecnych na głosowaniu w przedmiocie wyboru Przewodniczącego danego zgromadzenia wyborczego, zarządza głosowanie, oraz ogłasza wyniki głosowania.
 4. Po wyborze, Przewodniczący danego zgromadzenia wyborczego przejmuje prowadzenie danego zgromadzenia wyborczego i przedstawia porządek obrad, który obejmuje:

a)    wybór Komisji Mandatowej,

b)    wybór Komisji Wyborczej,

c)    wybór Komisji Skrutacyjnej,

d)    przedstawienie listy Kandydatów na Delegatów oraz zgłaszanie Kandydatów na Delegatów na zgromadzeniu wyborczym,

e)    prezentacja Kandydatów na Delegatów – nie dłużej niż 3 minut,

f)     pytania od diagnostów laboratoryjnych do Kandydatów na Delegatów oraz odpowiedzi Kandydatów na Delegatów – łącznie nie dłużej niż 10 minut,

g)    wybory,

h)    ogłoszenie wyników wyborów,

i)      zamkniecie zgromadzenia wyborczego.

 1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący danego zgromadzenia wyborczego może podjąć decyzję o połączeniu Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej oraz wyznacza jej Przewodniczącego.

 

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA, SKŁAD ORAZ ZASADY I TRYB DZIAŁANIA
KOMISJI MANDATOWEJ, KOMISJI WYBORCZEJ I KOMISJI SKRUTACYJNEJ

 

KOMISJA MANDATOWA

§ 16

 1. Komisja Mandatowa składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Mandatowej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze.
  1. Członkowie Komisji Mandatowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
  2. Do zdań Komisji Mandatowej należy w szczególności:

a)    ustalenie liczby członków KIDL obecnych na danym zgromadzeniu wyborczym;

b)    stwierdzenie uprawnienia zgromadzenia wyborczego do przeprowadzenia wyborów;

c)    sporządzenie protokołu zawierającego:

-  nazwę i miejsce zgromadzenia wyborczego,

-  datę i miejsce głosowania,

-  skład Komisji Mandatowej,

-  liczbę osób uprawnionych do głosowania (posiadających czynne prawo wyborcze), na podstawie spisu wyborców danego zgromadzenia wyborczego lub zebrania rejonowego przekazanego przez członka KRDL.

-  wskaźnik % liczby członków uczestniczących na zgromadzeniu wyborczym
w odniesieniu do ogólnej liczby członków wpisanych na listę tego zgromadzenia wyborczego,

-  informacje o prawidłowości zawiadomienia diagnostów laboratoryjnych  o terminie i miejscu zgromadzenia wyborczego, na podstawie pisemnej informacji Prezesa  KRDL lub Sekretarza KRDL,

-  stwierdzenie prawomocności danego zgromadzenia wyborczego,

-  podpisy członków Komisji.

 1. Komisja Mandatowa stwierdza prawomocność danego zgromadzenia wyborczego na podstawie protokołu, który podlega odczytaniu.

 

KOMISJA WYBORCZA

§ 17

 1. Komisja Wyborcza składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze, obecnych na danym zgromadzeniu wojewódzkim lub zebraniu rejonowym.
 3. Członkowie Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Komisja Wyborcza organizuje wybory i sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem zgodnie z przepisami Regulaminu.
 5. Przewodniczący danego zgromadzenia wyborczego po uzyskaniu informacji od Przewodniczącego Komisji Wyborczej o możliwości zarządzenia wyborów zarządza rozpoczęcie wyborów, a po ich przeprowadzeniu ogłasza ich wynik.
 6. Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a)    czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów Delegatów na Zjazd;

b)    przygotowanie kart do głosowania na podstawie listy zgłoszonych Kandydatów na Delegatów uczestniczących w danym zgromadzeniu wyborczym;

c)    wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom zgromadzenia wyborczego;

 1. Komisja Wyborcza opisuje przebieg zgromadzenia wyborczego oraz wyniki wyborów w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej danego zgromadzenia wyborczego.
 2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje, za pokwitowaniem odbioru, Obserwatorowi KRDL protokół z danego zgromadzenia wyborczego wraz z dokumentacją przeprowadzonych wyborów po zakończeniu zgromadzenia wyborczego.

 

§ 18

Decyzje Komisji Wyborczej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 19

 1. Komisja Wyborcza na bieżąco rozpatruje skargi, zastrzeżenia oraz rozstrzyga spory w trakcie danego zgromadzenia wyborczego.
 2. Na rozstrzygnięcie decyzji Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie do Prezesa KRDL, które wnosi się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia danego zgromadzenia wyborczego, bezpośrednio do Prezesa KRDL. Decyzja Prezesa KRDL jest ostateczna.

 

KOMISJA SKRUTACYJNA

§ 20

 1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.
 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą być Kandydatami na Delegatów.
 3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, funkcję członków Komisji Skrutacyjnej pełnią Obserwator KRDL oraz jeśli jest obecny - prawnik delegowany przez KRDL. W takim przypadku funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej pełni Obserwator KRDL.
 4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy w szczególności:

a)    przygotowanie urny wyborczej,

b)    ustalenie wyników głosowań (przeliczenie głosów oddanych na poszczególnych Kandydatów na Delegatów),

c)    przekazanie wyników głosowań do Przewodniczącego Zgromadzenia Wyborczego.

 1. Z wykonanych czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.
 2. Protokół głosowania zawiera w szczególności:

a)    nazwę i miejsce zgromadzenia wyborczego,

b)    datę i miejsce głosowania,

c)    skład Komisji Skrutacyjnej,

d)    liczbę osób uprawnionych do głosowania,

e)    liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,

f)     liczba oddanych głosów,

g)    liczba głosów ważnych,

h)    liczbę głosów nieważnych,

i)      liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych Kandydatów na Delegatów,

j)      wynik głosowania,

k)    podpisy członków Komisji Skrutacyjnej.

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej należy:

a)    kierowanie pracami Komisji Skrutacyjnej;

b)    podpisanie protokołu z przeprowadzonego głosowania,

c)    przekazanie protokołu z wyborów Przewodniczącemu zgromadzenia wyborczego celem ogłoszenia wyników wyborów.

d)    przekazanie dokumentacji Obserwatorowi KRDL.

 

ROZDZIAŁ 8

PRZEBIEG GŁOSOWANIA

 

§ 21

Na zgromadzeniach wyborczych zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej, za wyjątkiem działań podejmowanych na podstawie § 15 ust 4 lit e i f.

 

§ 22

 1. Każdy wyborca po okazaniu dokumentu PWZDL lub dowodu tożsamości (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy) i złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymuje mandat wyborczy - wg wzoru ustalonego przez Prezydium KRDL.
 2. Po okazaniu mandatu wyborczego każdy wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania, ostemplowaną pieczęcią właściwej Komisji Wyborczej dla danego województwa.
 3. Karta do głosowania zawiera listę Kandydatów na Delegatów z danego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego ułożoną w kolejności alfabetycznej. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja Skrutacyjna sprawdza czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Komisji Wyborczej.
 5. Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X" na karcie wyborczej przy nazwiskach Kandydatów na Delegatów oraz wrzucenie karty do urny wyborczej. Liczba znaków „X" nie może być większa niż liczba wybieranych Delegatów w danym zgromadzeniu wojewódzkim lub zebraniu rejonowym.
 6. Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

a)    oddania głosu na większą liczbę Kandydatów na Delegatów niż ustalona liczba mandatów w danym zgromadzeniu wojewódzkim lub zebraniu rejonowym,

b)    nie oddania głosu na żadnego Kandydata na Delegata,

c)    przekreślenia karty do głosowania,

d)    postawienie innego znaku niż „X” przy nazwisku Kandydatów na Delegatów.

 1. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej Kandydatów na Delegatów otrzyma jednakową liczbę głosów kwalifikujących ich do ostatnich miejsc mandatów, zarządza się kolejne głosowanie, aż do wybrania Delegata.

 

ROZDZIAŁ 9

USTALANIE WYNIKÓW GŁOSOWAŃ NA ZGROMADZENIACH WYBORCZYCH

 

§ 23

Po ustaleniu wyników głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu  danego zgromadzenia wyborczego podpisany przez członków Komisji Skrutacyjnej protokół z wynikami wyborów oraz karty do głosowania.

 

§ 24

Na Delegatów wybrani zostają diagności laboratoryjni, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby mandatów przysługujących w danym zgromadzeniu wyborczym.

 

§ 25

Jeżeli liczba zgłoszonych Kandydatów na Delegatów jest mniejsza od liczby mandatów przysługujących w danym zgromadzeniu wyborczym, mandaty wolne pozostają nieobsadzone.

 

§ 26

Przewodniczący danego zgromadzenia wyborczego ogłasza niezwłocznie wyniki wyborów i wskazuje imiona oraz nazwiska Delegatów wybranych na Zjazd.

 

§ 27

Obserwator KRDL przekazuje do Biura KIDL w terminie 14 dni od zakończenia danego zgromadzenia wyborczego protokoły Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej podpisane przez wszystkich jej członków oraz spakowane i opieczętowane karty wyborcze i pieczęcie.

 

ROZDZIAŁ 10

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW DELEGATÓW

NA ZJAZD

 

§ 28

Na podstawie protokołów Komisji Wyborczych Prezes KRDL podaje listę Delegatów na Zjazd i ogłasza ją na stronie internetowej KIDL www.kidl.org.pl do dnia 15 października 2018 r.

 

 

ROZDZIAŁ 11

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 29

Prezes KRDL podaje do publicznej wiadomości Regulamin poprzez jego publikację na stronie internetowej KIDL.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU.

……………………………………………

(pieczątka komisji wyborczej)

 

K A R T A   DO   G Ł O S O W A N I A

 

Kandydaci na Delegatów

 na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych

wg. kolejności alfabetycznej

 

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

POUCZENIE

Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” na karcie wyborczej przy nazwisku kandydata na Delegata oraz wrzucenie karty do  urny wyborczej. Liczba znaków „X” nie może być większa niż liczba wybieranych Delegatów w danym zgromadzeniu wojewódzkim lub zebraniu rejonowym.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

a)   oddania głosu na większą liczbę Kandydatów na Delegatów niż ustalona liczba mandatów w danym zgromadzeniu wojewódzkim lub zebraniu rejonowym,

b)    nie oddania głosu na żadnego Kandydata na Delegata,

c)    przekreślenia karty do głosowania,

d)    postawienie innego znaku niż „X”.

(§22 ust. 3 Regulaminu Wyboru Delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych stanowiący załącznik do Uchwały nr 109/IV/2017 KRDL z dnia 8 grudnia 2017r.)

TREŚĆ REGULAMINU DO POBRANIA

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt