Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Szanowni Diagności,

poniżej przedstawiamy projekty aktów prawnych w ochronie zdrowia, które zostały skierowane do konsultacji publicznych.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ich treścią.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw - uwagi do 16 listopada 2017 r. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych - uwagi do 16 listopada 2017 r.

Projekt  rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  UWAGI DO 18 PAŹDZIERNIKA 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych Uzasadnienie do projektu UWAGI DO DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń Uzasadnienie projektu UWAGI DO DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 R.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Uwagi do dnia 1 września 2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Uwagi do dnia 11 września 2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Uwagi do dnia 1 września 2017 r.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Uwagi do projektu można zgłaszać do 7 sierpnia 2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oraz formatu wniosku o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych ( konsultacje publiczne do dnia 14 lipca 2017 r.) 

Projekt rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (konsultacje publiczne do dnia 4 sierpnia 2017 r.)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (konsultacje publiczne do dnia 19 lipca 2017 r.)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca

Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt