Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Immunohematologia. Grupy krwi i niedokrwistości Jadwiga Fabijańska-Mitek

Książka przedstawia nowoczesną wiedzę immunohematologiczną. Omówione zostały cechy 36 układów grupowych, scharakteryzowano antygeny i przeciwciała czerwonokrwinkowe oraz przedstawiono kliniczne skutki ich reakcji, czyli hemolizę poprzetoczeniową i potransplantacyjną, chorobę hemolityczną płodu i noworodka oraz niedokrwistości autoimmunohemolityczne. Prezentowane informacje są niezbędne specjalistom w zakresie transfuzjologii klinicznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz przydatne lekarzom i diagnostom laboratoryjnym wszystkich specjalności, a także studentom wydziałów lekarskich i analityki medycznej. 

 

 

Cytodiagnostyka szyjki macicy. Poręcznik dla cytomorfologów medycznych. Maria Chosia, Wenancjusz Domagała.

Drugie, uaktualnione wydanie książki z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego poświęconej jednemu z ważniejszych działów diagnostyki cytologicznej. W książce szczegółoo omówiono cytodiagnostykę szyjki macicy, od zmian nienowotworowych, neoplazji wewnątrzbłonkowej, do raków szyjki macicy, kładąc nacisk na różnicową diagnostykę cytologiczną. Liczne ilustracje ułatwiają przyswojenie przedstawionej problematyki. Książka adresowana jest przede wszystkim do cytomorfologów medycznych, patomorfologów oraz rozpoczynających te specjalizacje. 

 

Badania immunohematologiczne i organizacja krwiolecznictwa – kompendium pod redakcją Jadwigi Fabijańskiej-Mitek, Danuty Bochenek-Jantczak, Anny Grajewskiej oraz Krystyny Wieczorek.

Książka dla diagnostów laboratoryjnych przede wszystkim związanych z laboratoryjną transfuzjologią medyczną i wykonujących badania w pracowniach immunologii transfuzjologicznej. Z tego względu najwięcej miejsca poświęcono rutynowym badaniom immunohematologicznym, które będąc podstawą krwiolecznictwa są niezbędne dla immunologicznie bezpiecznego przetaczania składników krwi, w tym najczęściej stosowanych krwinek czerwonych. Personel pracowni immunologii transfuzjologicznej jest w codziennym kontakcie z oddziałami szpitalnymi i klinikami wszystkich specjalności, wykonując badania i udzielając konsultacji. Stale uczestniczy w szkoleniach lekarzy oraz pielęgniarek i między innymi z myślą o nich poświęcono w książce cztery rozdziały organizacji i bezpieczeństwu krwiolecznictwa. Tekst omawiający poszczególne zagadnienia zilustrowane licznymi rycinami, schematami i tabelami.

Książka jest przeznaczona zarówno dla początkujących diagnostów, jak i doświadczonych immunohematologów oraz transfuzjologów klinicznych, a także studentów wydziałów diagnostyki medycznej i wydziałów lekarskich. Może być też pomocna w szkoleniach lekarzy wszystkich specjalności.

 
Diagnostyka wybranych inawazji pasożytniczych przewodu pokarmowego człowieka pod redakcją Haliny Stępień-Rukasz, Jolanty Rzymowskiej, Przemysława Kołodzieja oraz Renaty Lorencowicz.
 
Podręcznik Diagnostyka wybranych inwazji pasożytniczych przewodu pokarmowego człowieka przeznaczony jest dla studentów uczelni medycznych i pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych zajmujących się problematyką parazytologiczną. Opisano w nim gatunki pasożytów jelitowych człowieka zdiagnozowanych w naszych laboratoriach oraz gatunki niepatogeniczne, które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej. Dokumentacja oparta jest na oryginalnych fotografiach pasożytów pochodzących ze zbiorów Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowni Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sabitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Mikroskopowe barwne fotografie przedstawiają dojrzałe pasożyty, formy larwalne oraz formy dyspersyjne (jaja, cysty, oocysty) - wykrywane u pacjentów w badaniach koproskopowych. W części poświęconej technikom mikroskopowym stosowanym w diagnostyce parazytologicznej opisano ogólne zasady badania kału oraz przedstawiono sprawdzone metody służące do wykrywania pasozytów jelitowych człowieka.
 
 
 
 
Atlas hematologiczny z elementami diagnostyki laboratoryjnej i hemostazy pod redakcją Marii Kozłowskiej-Skrzypczak, Anny Czyż oraz Eweliny Wojtasińskiej.
 
Doskonały atlas hematologiczny, w którym uwzględniono podstawową wiedzę z laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej oraz współczesnej hemostazy. Wskazano również podstawowe trudności i błędy przy interpretacji obrazu mikroskopowego. Książka zawiera ogromny materiał ilustracyjny złożony z 600 doskonałej jakości zdjęć komórek krwi i szpiku oraz zjawisk występujących w chorobach krwi, w tym również hematologicznych chorobach sierocych. Obrazy komórek, przedstawienie zmian w ich morfologii oraz zilustrowanie zjawisk zaobserwowanych w rozmazach krwi i szpiku występujących w chorobach krwi było możliwe dzięki bogatemu archiwum preparatów hematologicznych, zbieranych i katalogowanych przez wiele lat. Zdjęcia wykonano za pomocą mikroskopu z kamerą cyfrową, umożliwiającą rejestrowanie obrazu. Książka napisana przez praktyków i nauczycieli akademickich.

Publikacja niezbędna w nauczaniu studentów uczelni medycznych, lekarzy i diagnostów, a także innych osób aktywnych zawodowo różnych specjalizacji.
 
 
 
 
Hipercholesterolemia i dyslipidemia – mechanizmy, diagnostyka, leczenie pod redakcją prof. Krzysztofa
J. Filipiaka, prof. Dariusza Sitkiewicza.
 
Książka opisuje mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowy metabolizm lipidów komórkowych oraz diagnostykę laboratoryjną zaburzeń prowadzących do poważnych dyslipidemii. Przedstawione zostały także najnowsze wytyczne dotyczące postępowania leczniczego. Wytyczne te, sformułowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, tłumaczone na języki narodowe w Europie i innych krajach stowarzyszonych z tą organizacją, to w chwili obecnej najbardziej rozpowszechniony i najważniejszy zbiór zasad leczenia dyslipidemii. Opracowano je w 2011 roku, a chociaż później ukazały się wytyczne amerykańskie, pod wieloma względami te ostatnie nie odpowiadają europejskim pryncypiom uprawiania medycyny i nie do końca stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby epidemiologiczne naszego kontynentu. Informacje zawarte w tym opracowaniu są wyjątkowe z uwagi, iż zostały one stworzone przez zespoły interdyscyplinarne. Mamy więc nadzieję, iż okażą się one przydatne w codziennej praktyce klinicznej dla wielu osób ze środowiska medycznego: diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, farmaceutów.
 

Książki można zamawiać bezpośrednio u wydawców. Więcej informacji na temat warunków zamówień na stronach internetowych wydawnictw.

Diagnostyka laboratoryjna chorób reumatycznych - wybrane zagadnienia pod redakcją naukową Katarzyny Fischer i Marka Brzosko.

Książka zawiera przegląd najistotniejszych badań wykorzystywanych w rutynowej i specjalistycznej diagnostyce laboratoryjnej chorób reumatycznych, począwszy od oceny wskaźników procesu zapalnego, składowych ikładu dopełniacza oraz immunoglobulin, poprzez diagnostykę genetyczną, histopatologiczną, zaburzeń hematologicznych oraz w układzie hemostazy, a skończywszy na badaniach unikatowych dla diagnostyki chorób reumatycznych - ocenie płynu stawowego, a także charakterystycznych autoprzeciwciał.

 

Nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukazała się książka – Medyczne laboratorium diagnostyczne pod redakcją naukową Bogdana Solnicy i Krystyny Sztefko.

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca działania nowoczesnego laboratorium diagnostycznego, przygotowana przez zespół ekspertów medycyny laboratoryjnej.
Książka zawiera opis metod analitycznych, w tym najnowszych technik (spektrometria mas, techniki biologii i genetyki molekularnej) i aparatury,
stosowanych obecnie rutynowo oraz w nowych obszarach diagnostyki laboratoryjnej, jak np. proteomika, lipidomika.

Uwzględniono w niej również zagadnienia automatyzacji oraz informatyzacji laboratorium diagnostycznego.
Ta nowoczesna publikacja będzie doskonałym źródłem wiedzy dla studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej oraz diagnostów laboratoryjnych w codziennej praktyce.

http://www.wydawnictwopzwl.pl/ksiegarnia/dla_poloznych/nauki-kierunkowe/diagnostyka/prd,medyczne-laboratorium-diagnostyczne,rid,248771.html

Czynniki zakaźne istotne w transfuzjologii pod redakcją Ewy Brojer i Piotra Grabarczyka

 

Książka zawiera szerokie omówienie bezpieczeństwa przetoczeń, objętościowo i merytorycznie wykraczając znacznie poza serię biblioteki. Bezpieczeństwo przetoczeń krwi i jej składników nabiera w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Temu bezpieczeństwu podporządkowane są skoordynowane działania wyspecjalizowanych ośrodków naukowych w Polsce i na całym świecie. W zakres ich działań wchodzi monitorowanie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew, znanych i nowo pojawiających się, doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej, rozwój badań naukowych, zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń związanych z krwią. Zagadnieniom tym poświęcona jest niniejsza książka. Jak podkreśla w swojej recenzji prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, książka została napisana przez cenionych specjalistów - wirusologów, bakteriologów, hematologów - pracowników naukowych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz ośrodków z nim współpracujących. Książka ważna w bieżącej pracy diagnostów laboratoryjnych, hematologów, epidemiologów, niezbędna w procesie ustawicznych szkoleń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce.

Zamówienia: http://www.propharmacia.pl/wydawnictwa.html

Książki z tej serii przygotowane są przez Fundację Pro Pharmacia Futura we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) by być pomocą merytoryczną w pracy każdego diagnosty. Zyski z działalności wydawniczej przeznaczane są w całości na realizację celów statutowych Fundacji Pro Pharmacia Futura.

Zamówienia: http://www.propharmacia.pl/wydawnictwa.html

 

Zakażenia grzybicze - przewodnik dla diagnostów laboratoryjnych - Elżbieta Ochman

Następna książka z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego, tym razem na temat diagnostyki zakażeń grzybiczych autorstwa Elżbiety Ochman, specjalizującej się w tej tematyce. Autorka omawia poszczególne etapy pracy laboratoryjnej, jak pobieranie materiału klinicznego, wykonanie posiewu, przeglądy hodowli, identyfikacja uzyskanych w hodowlach grzybów, oznaczanie ich wrażliwości na leki przeciwgrzybicze, metody serologiczne, poszukiwanie przeciwciał i antygenów krążących, wykrywanie grzybów technikami molekularnymi. Obszerna dokumentacja zdjęciowa pochodzi ze zbioru własnego autorki.
 
Podstawy immunogenetyki transplantacyjnej pod redakcją Jacka Nowaka i Jadwigi Fabijańskiej-Mitek

Książka na temat przedtransplantacyjnej diagnostyki laboratoryjnej w celu optymalnego doboru biorców i dawców przeszczepianych komórek krwiotwórczych i narządów, oraz diagnostyki po transplantacjach w celu monitorowania przyjęcia przeszczepu i odnowy szpiku, jak również w przypadku powikłań, zwłaszcza immunohemolitycznych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono m.in. charakterystykę antygenów transplantacyjnych, ich budowę, znaczenie w systemie obronnym organizmu, sposób ich dziedziczenia, zróżnicowanie na poziomie genetycznym, obowiązującą nomenklaturę HLA, zasady doboru dawców komórek krwiotwórczych spokrewnionych i niespokrewnionych, badanie chimeryzmu po transplantacjach. Opisano także typowanie HLA za pomocą testów serologicznych, komórkowych oraz wszystkich stosowanych obecnie technik badawczych na poziomie DNA, niedokrwistości immunohemolityczne w przypadku małej i dużej niezgodności serologicznej, sposób dobierania i przygotowywania składników krwi przetaczanych chorym w różnych okresach- przed i po transplantacjach.
Publikacja przygotowana została z myślą o diagnostach laboratoryjnych, specjalizujących się przede wszystkim w immunologii, hematologii, transfuzjologii i genetyce, a także o lekarzach transplantologach, hematologach, transfuzjologach i immunologach klinicznych, jak również studentach uczelni medycznych - wydziałów diagnostyki medycznej i wydziałów lekarskich.
Immunofenotypowanie komórek białaczkowych i chłoniakowych. Zastosowanie w diagnostyce - przewodnik pod red. J. Kopeć-Szlęzak


Książka przygotowana została z myślą o diagnostach laboratoryjnych oraz  klinicystach zajmujących się problematyką rozrostów nowotworowych układu krwiotwórczego, a liczne ilustracje graficzne z pewnością ułatwią przyswojenie tych trudnych zagadnień. W poszczególnych rozdziałach omówiono immunofenotyp komórek linii mieloidalnej i limfoidalnej, poczynając od komórkimacierzystej układu krwiotwórczego, warsztat analizy cytometrycznej, zwracając uwagę na rodzaj materiałów biologicznych możliwych do badania (postępowanie z danym materiałem, wykonanie testu, odczynniki, próby kontrolne wewnętrzne i zewnętrzne), także oznaczanie komórek macierzystych CD34+, diagnostykę ostrych białaczek (szpikowych i limfoblastycznych), wykrywanie minimalnej choroby resztkowej. Całość uzupełnia słowniczek CD oznaczanych w procesie immunofenotypowania komórek białaczkowych. „Kolejna książka z serii Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego poświęcona jest ocenie rozrostów nowotworowych układu krwiotwórczego przy użyciu cytometrii przepływowej. Metoda ta zrewolucjonowała diagnostykę białaczek i chłoniaków zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, ale wciąż brak było – jak dotąd - specjalistycznego opisu metody i wnikliwej interpretacji uzyskanych wyników. Lukę tę wypełnia właśnie recenzowana książka, w której autorki, wybitne specjalistki w tej dziedzinie, przedstawiły nie tylko dane metodyczne, ale i swoje wieloletnie doświadczenia......”

z recenzji prof. dr. hab. Jana Żeromskiego
Katedra Immunologii Klinicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka ostrych zakażeń i zarażeń przewodu pokarmowego
oraz zatruć pokarmowych pod redakcją Marka Jagielskiego

 

 
Książka przedstawia najnowszą wiedzę na temat ostrych zakażeń i zarażeń oraz zatruć pokarmowych wywoływanych przez różne etiologiczne czynniki, takie jak bakterie, wirusy i pasożyty oraz produkty ich metabolizmu. Omówione zostały najważniejsze właściwości biologiczne drobnoustrojów odpowiedzialnych za wywołanie zakażeń i zarażeń, najczęściej występujące objawy chorobowe oraz diagnostyka laboratoryjna zakażeń i zarażeń oraz zatruć pokarmowych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla diagnostów laboratoryjnych zajmujących się diagnostyką zakażeń i zarażeń oraz zatruć pokarmowych. Na dołączonej do książki płycie CD zawarte są schematy biochemicznej identyfikacji pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, skrócony diagnostyczny schemat antygenowej budowy pałeczek Salmonella wg White’a-Kauffmanna-Le Minora oraz dokumentacja fotograficzna dotycząca wzrostu wybranych bakterii oraz testów różnicujących stosowanych w ich diagnostyce. Dane zawarte na płycie stanowią uzupełnienie opisów zawartych w poszczególnych rozdziałach, które z pewnością ułatwią korzystanie z książki oraz będą pomocne w codziennej pracy diagnostycznej.
M E D P H A R M
Zamówienia: http://www.medpharm.pl/produkty/medycyna/625/diagnostyka-laboratoryjna

Atlas stopni czystości pochwy Procedury badawcze, interpretacje wynikówAndrzej Kasprowicz, Anna Białecka 

Opracowany przez autorów mikrobiologów Atlas stopni czystości pochwy jest kolejną próbą przypomnienia klinicystom ginekologom wagi problemu, jakim jest ocena biocenozy pochwy w codziennej praktyce lekarskiej. Autorzy w przystępny sposób porządkują wiedzę na temat aktualnych możliwości oceny zaburzeń ekosystemu pochwy i wprowadzają do tej oceny, obok procedur jakościowych, procedury ilościowe.
Zaproponowany sposób oceny stopni czystości pochwy pozwala na uzyskanie wiarygodnych i porównywalnych wyników, niezależnie od ośrodka czy pracowni wykonującej badania. Jednocześnie doskonale uzupełnia się w praktyce klinicznej z oceną cytologiczną rozmazów pochwowych oraz z rozmazami kolpos.
Diagnostyka Laboratoryjna Repetytorium cz. 2 dr Wojciech Gernand

Diagnostyka laboratoryjna jest dziedziną niezwykle obszerną, wyma­gającą od zainteresowanych nieustannego kształcenia. Uważne studiowanie podręczników, udział w szkoleniach oraz stażach specjalizacyjnych - wszyst­kie te formy nauki tworzą podstawę niezbędną do opanowania tej szerokiej dziedziny wiedzy, którą wieńczy egzamin specjalizacyjny.Trening w rozwiązywaniu pytań testowych stał się niezwykle ważnym elementem przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego. Ograniczony czas, konieczność bardzo uważnego przeczytania pytań, szybkie rozstrzyganie o prawidłowości odpowiedzi, wszystko to sprawia, że potrzebna jest umiejęt­ność rozwiązywania testów.Niniejsza publikacja jest drugą częścią obszernego zbioru pytań testo­wych opracowanych z myślą o wsparciu osób przygotowujących się do egza­minu z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.Przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej jest złożonym zadaniem, którego podejmuje się wielu diagnostów zainteresowanych rozwojem zawodowym. Uważne studiowanie podręczników, udział w szkoleniach oraz stażach specjalizacyjnych – wszystkie te formy nauki tworzą podstawę niezbędną do opanowania tej szerokiej dziedziny wiedzy.Ważnym elementem przygotowań do egzaminu specjalizacyjnego jest także trening w rozwiązywaniu pytań testowych, ponieważ egzamin testowy ma swoją specyfikę. Ograniczony czas, konieczność bardzo uważnego przeczytania pytań, szybkie rozstrzyganie o prawidłowości odpowiedzi, wszystko to sprawia, że potrzebna jest umiejętność rozwiązywania testów (ang.testwiseness).Fragment przedmowy dr. Henryka Owczarka

Próbki: od pacjenta do Laboratorium. Wpływ zmienności przedanalitycznej na jakość wyników badań laboratoryjnych. W.G. Guder, S. Narayanan, H. Wisser, B. Zawta pod redakcją Mieczysława Woźniaka


Autorzy w prosty i zrozumiały sposób przedstawili znaczenie czynników przedanalitycznych oraz ich wpływ na końcowy wynik badania laboratoryjnego. Znaczenie tej książki potwierdza fakt, że równolegle z jej polską wersją przygotowano kolejną IV edycję oryginalnego, anglojęzycznego wydania. Dowodzi to, że zakres tematyczny książki odpowiada na zapotrzebowanie środowiska na tego typu wydawnictwo.
Mamy nadzieję, że wydanie polskie podniesie poziom wiedzy wśród diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie zmienności przedanalitycznej jako potencjalnego źródła błędów laboratoryjnych, a tym samym wpłynie na jakość badań laboratoryjnych w świadczeniach medycznych.
Płyny z jam ciała. Badanie i interpretacja pod redakcją Marii Mantur

Podstawą dobrze działającej pracowni jest jej dobrze przeszkolony personel. Koniczne jest także wyposażenie pracowni w odpowiednią aparaturę, m.in. cytowirówki i mikroskopy. Nie bez znaczenia pozostaje posiadanie i aktualizowanie wiedzy z tej dziedziny. Ninejsza książka stanowi podręczne atlasowe kompendium badania i interpretacji płynów z jam ciała.
Atlas osadu moczu Sabine Althof, Joachim Kindle, pod redakcją red. M. Mantur

Badanie ogólne moczu jest obok morfologii krwi jednym z podstawowych badań przesiewowych. Ponieważ nie wymaga skomplikowanej i drogiej aparatury, często jest uważane za badanie proste. Z chwilą wprowadzenia suchych testów paskowych badanie mikroskopowe zeszło na plan drugi. Często pacjent otrzymuje wynik oparty wyłącznie na analizie wykonanej suchym testem. Należy jednak pamiętać, że taki wynik nie jest diagnostycznie wiarygodny, testy paskowe bowiem nie są wysoce swoiste. Wszystko jest dobrze, jeśli bada się mocz osoby zdrowej i osad jest prawidłowy. Jeśli jednak pacjent gorączkuje, przyjmuje szereg leków, stosuje specjalny rodzaj diety, to często występują składniki interferujące. Aby je zidentyfikowaa, musi być wykonane badanie mikroskopowe. Do przeprowadzenia oceny mikroskopowej są potrzebne nie tylko umiejętności metodyczne, lecz także doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna, niezbędna do interpretacji wyników.  Umiejętność mikroskopowej oceny osadu moczu powinien posiadać każdy wykwalifikowany pracownik laboratorium wykonujący badanie oraz lekarz - jako odbiorca wyniku. Na polskim rynku zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację jest duże, co było inspiracją do wydania Atlasu osadu moczu. Uważamy, że najlepsze wyniki szkolenia można osiągnąć, gdy korzysta się z materiałów ilustrujących różne składniki osadu moczu. Obok ilustracji podano w książce prawidłowy tok postępowania podczas badania oraz niezbędną wiedzę teoretyczną o pochodzeniu i znaczeniu diagnostycznym tych składników. Pozwoli ona na właściwą interpretację wyników badań. Oddając do rąk Czytelnika Atlas osadu moczu, mamy nadzieję, że każdy odbiorca znajdzie w nim coś dla siebie.

Zamówienia książek:www.elsevier.pl
e-mail: zamowienia@elsevier.com

Przypadki w hematologii laboratoryjnej

W książce przedstawiono opisy 80 przypadków chorób układu krwiotwórczego oraz innych chorób, np. zakaźnych. Wydawnictwo to obrazuje zastosowanie wyników badań cytomorfologicznych krwi i szpiku kostnego do diagnozy klinicznej i przeznaczone jest dla osób, które opanowały już podstawy hematologii laboratoryjnej. Opis konkretnych przypadków klinicznych ilustrowany jest doskonały mirycinami przedstawiającymi obraz mikroskopowych preparatów krwi obwodowej lub szpiku kostnego. Książka stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy na temat podstaw hematologii laboratoryjnej i adresowana jest do lekarzy i diagnostów laboratoryjnych oraz studentów kierunków medycznych.
W pierwszej części autorka przedstawiła w przystępnej formie opis przypadku klinicznego, wyniki niezbędnych badań laboratoryjnych, sugeruje też, aby czytelnik zastanowił się nad propozycją badań dodatkowych i postawieniem wstępnej diagnozy. W drugiej części książki zawarta jest ostateczna diagnoza oraz ewentualnie krótki komentarz.
Ta nowatorska forma prezentacji poszczególnych zagadnień klinicznych zakłada większą niż zwykle aktywność czytelnika w pogłębianiu wiedzy z zakresu hematologii laboratoryjnej w porównaniu z tradycyjnym opisem przypadków klinicznych.
Książka ta będzie stanowiła niezbędną pomoc naukową dla grona diagnostów laboratoryjnych, którzy kształcą się w swojej dziedzinie i specjalnościach towarzyszących.
 Atlas hematologii klinicznej

Ilościowe i jakościowe badania składające się na diagnostykę hematologiczną stanowią istotną część codziennej praktyki w każdym medycznym laboratorium diagnostycznym. Wyróżniają się spośród innych badań laboratoryjnych zarówno większą pracochłonnością, jak też więk­szym stopniem trudności. Pomimo wprowadzenia wieloparametrowych analizatorów hemato­logicznych o znakomitych wskaźnikach dokładności i precyzji oznaczeń, w przypadkach pato­logii układu krwiotwórczego aparaty te nie mogą jednak zastąpić pracownika wyszkolonego
w zakresie cytomorfologii. Możliwość mikroskopowo-komputerowej analizy elementów mor-fotycznych krwi nie zmienia faktu, że podstawową metodą badawczą i diagnostyczną pozosta­je nadal mikroskopowa ocena komórek krwi
i szpiku, dokonywana przez człowieka.

Atlas hematologii klinicznej stanowi wyjątkowo przyjazne kompendium wiedzy o po­wstawaniu, dojrzewaniu
i budowie komórek wszystkich szeregów prawidłowej hematopoezy, a także o zmianach towarzyszących różnym stanom chorobowym. Bardzo przydatnym do­pełnieniem treści atlasu jest rozdział poświęcony fizjologicznym odchyleniom w parametrach erytrocytarnych i leukocytarnych krwi obwodowej noworodków. Syntetyczna
i zrozumiała konwencja atlasu stanowi o jego dużych walorach dydaktyczno-poznawczych. Bogatym, a jed­nocześnie czytelnym źródłem wiedzy są tabele zawierające najistotniejsze informacje na temat poszczególnych komórek i ich zakresów norm oraz składników komórkowych i ich funkcji.
  Diagnostyka laboratoryjna. Tom 1 i Tom 2

Publikacja przeznaczona dla studentów analityki medycznej i wydziału lekarskiego, pracowników laboratoriów, analityków, techników pracujących w laboratoriach klinicznych, a także lekarzy i pielęgniarek.
Wydanie polskie podzielono na dwie części: 1. Nerka i badania laboratoryjne moczu; 2. Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe

Podręcznik zawiera:
-opis budowy anatomicznej nerek i ich funkcji
-metody badania moczu (fizyczne, chemiczne i mikroskopowe)
-zagadnienia dotyczące patofizjologii nerek i chorób metabolicznych
-omówienie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz innych płynów ustrojowych (nasiennego, owodniowego, stawowego, opłucnowego, osierdziowego i otrzewnowego), w tym fizjologicznego tła ich powstawania, składu i znaczenia diagnostycznego, a także stosowanych procedur medycznych do pozyskiwania ich próbek
-opis badania kału
-analizę wydzieliny z pochwy oraz omówienie trzech najczęściej występujących schorzeń ginekologicznych (bakteryjne zapalenie pochwy, grzybica, rzęsistkowica)
-charakterystykę mikroskopów i omówienie ich zastosowania w praktyce laboratoryjnej
-alfabetyczny słownik terminów naukowych oraz zakresy referencyjne dla każdego płynu ustrojowego
-"katalog obrazów osadu moczu" służący do mikroskopowej identyfikacji komórek, kryształów, wałeczków 

 

„Interpretacja wyników badań laboratoryjnych" dostarcza szybkich i jasnych odpowiedzi na wiele pytań klinicznych odnoszących do różnych stanów chorobowych u dorosłych i dzieci. W tej książce, podzielonej na części odpowiadające poszczególnym układom narządów, podsumowano dostępne badania wykorzystywane w diagnostyce większości chorób, wyjaśniono znaczenie ich wyników oraz omówiono diagnostykę różnicową.

Czytelnicy mogą poszukiwać informacji w taki sposób, jaki jest dla nich najwygodniejszy - posługując się skorowidzem, spisem treści, a także zaczynając poszukiwania od wyniku danego badania czy określonej choroby. Zamieszczono również szczegółowe tabele wyników prawidłowych i niepokojąco nieprawidłowych, zestawienia, w których porównano wyniki badań w podobnych chorobach, a także dodatek ze współczynnikami umożliwiającymi przeliczanie wyników między konwencjonalnymi jednostkami a jednostkami układu SI.

Pierwsze polskie wydanie książki jest tłumaczeniem ósmego wydania, uzupełnionego o:

Nowe badania laboratoryjne wykorzystujące techniki biologii molekularnej.

Nowe dane na temat wykorzystywania badań genetycznych.

Wiele nowych badań biochemicznych.

Omówienie metod obrazowania, jeżeli odgrywają one zasadniczą rolę w rozpoznaniu.

Rozszerzony dział dotyczący terroryzmu chemicznego i mikrobiologicznego


Zamówienia: ksiegarnia@medipage.pl

Wykłady monograficzne z diagnostyki laboratoryjnej, część I, red. Krystyna Sztefko

Książka zawiera: Aspekty fizjologiczne i patofizjologiczne, Fizjologiczne odmienności dziecka i osoby dorosłej, Szczegółowe przyczyny różnic pomiędzy wartościami referencyjnymi dla noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, Wpływ innych czynników na wartości referencyjne - czas trwania ciąży, sposobu porodu, rodzaju żywienia i zachowanie się matki podczas ciąży - wybrane przykłady, Wybrane przykłady chorób wieku dziecięcego - możliwości współczesnego laboratorium, Laboratoryjna diagnostyka wrodzonych błędów metabolicznych, Przykłady błędów metabolicznych i ich diagnostyka laboratoryjna, Fenyloketonuria inne fenyloaninemie, Schorzenie cyklu mocznikowego, Munowiscydoza, Błędy metaboliczne przemian węglowodanów, Galaktozemia, Dziedziczna nietolerancja fruktozy, Przykłady zaburzeń endokrynologicznych w pediatrii, Aspekty analityczne laboratorium pediatrycznego, Bufory krwi, Równanie Hendersona-Hasselbalcha, Regulacja oddechowa równowagi kwasowo-zasadowej, Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej przez nerkę, Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, Interpretacja oznaczeń pH i pCO2, Wpływ zmian pH na stężenie jonów potasowych i wapniowych, Dodatkowe badania użyteczne w ocenie równowagi kwasowo-zasadowej, Aspekty analityczne, Podstawy teoretyczne metod immunochemicznych, Oznaczanie prohormonów, hormonów, peptydów i wolnych frakcji hormonu, Problemy standaryzacji, kalibracji i jakości wyników oznaczeń hormonalnych, Błędy w metodach immunochemicznych, Proste wskazówki rozwiązywania podstawowych problemów występujących podczas stosowania metod immunochemicznych, Przyszłość technik immunochemicznych.

Zamówienia: www.wuj.pl

Zamówienia:

www.pzwl.pl

Badania cytogenetyczne w praktyce klinicznej, Małgorzata I. Srebniak, Agnieszka Tomaszewska


Cytogenetyka stanowi dzisiaj podstawę badań genetycznych u bardzo wielu pacjentów. Poszukiwanie aberracji chromosomowych jest ważną częścią diagnostyki przedurodzeniowej i pourodzeniowej, a także diagnostyki niektórych chorób nowotworowych.
Autorki w prosty i przystępny sposób omawiają przyczyny powstawania aberracji chromosomowych, a także przedstawiają przebieg badania cytogenetycznego oraz jego rodzaje i techniki. Pokazują również, kogo i kiedy należy kierować na badania cytogenetyczne oraz jak wybrać i pobrać odpowiedni do nich materiał. W książce można znaleźć wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób napisać skierowanie na badanie cytogenetyczne, aby osiągnąć jak największe korzyści diagnostyczne. oraz jak odczytywać i interpretować otrzymane wyniki badań. Znalazły się w niej również ogólne algorytmy postępowania diagnostycznego po otrzymaniu wyniku badania cytogenetycznego.

Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze Praktyczny przewodnik Chandra M. Kumar, Chris Dodds 
Tytuł oryginału: Practical Guide to Common Clinical Procedures and Emergencies

Poradnik - napisany przez 62 współautorów, specjalistów z zakresu medycyny klinicznej i stanów nagłych - został przygotowany jako podręczna książka do stosowania przez lekarza bezpośrednio przy łóżku chorego. Przedstawiono w nim zabiegi diagnostyczne i kliniczne w sposób przystępny, krok po kroku, opisując kolejne etapy postępowania. Są to opisy najczęściej wykonywanych zabiegów -  zarówno prostych (intubacja, kaniulacja tętnic, udrażnianie dróg oddechowych, chirurgiczne zaopatrywania rany), jak i zabiegów o dużym stopniu trudności (bronchoskopia, drenaż płynu z worka osierdziowego).
W ośmiu z dziewięciu części poradnika opisano różne procedury diagnostyczne i kliniczne, a ostatnia zawiera algorytmy postępowania w stanach nagłych. Autorzy przedstawiają problemy wynikające z opieki nad chorym w stanie krytycznym, resuscytację noworodka, a także obsługę aparatów diagnostycznych, sprzętu medycznego oraz przygotowania do wykładu naukowego.
Książka jest przeznaczona dla początkujących i doświadczonych anestezjologów, lekarzy i pielęgniarek z oddziałów zabiegowych oraz intensywnego nadzoru medycznego, lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych, studentów medycyny i pielęgniarstwa.

250 badań laboratoryjnych: Kiedy zlecać?Jak interpretować? René Caquet
Tytuł oryginału: 250 examens de laboratoire. Prescriptions et interprétation, 9e edition


W książce omówiono badania z zakresu każdej dziedziny medycyny - od najbardziej rutynowych do wysoko specjalistycznych testów immunologicznych. genetycznych. hormonalnych. mikrobiologicznych i toksykologicznych z uwzględnieniem ich interpretacji.

 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt