Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności:
- powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.
 
Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:

Komisja Nagród i Odznaczeń

Komisja Nadzorująca przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego

Komisja ds. Etyki

Zespół do spraw cytomorfologii medycznej

Komisja do spraw diagnostyki toksykologicznej

Zespół do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

Komisja Socjalna

Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących wymagań fazy przedanalitycznej

Komisja do spraw opracowania rekomendacji dotyczących poprawności wykonywania i weryfikacji badań hematologicznych

Zespołu do spraw opracowania rekomendacji POCT

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt