Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Komisji Rewizyjnej KIDL V Kadencji:
1. Forycka-Ciosłowska Barbara

2. Jarmołowicz Natalia
3. Kowalski Stanisław
4. Lipnicka Anna
5. Naumiuk Łukasz Paweł
6. Pintal-Ślimak Monika
7. Swoboda Michał Grzegorz

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej organów Izby, a w szczególności:
- przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Izby,
- występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych Izby,
- składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
- występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzyosobowym. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Radzie i kontrolowanemu działowi Biura Izby. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. Komisja Rewizyjna składa Radzie opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa Rady opiniuje zamierzenia finansowe i gospodarcze Rady.

Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt