Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

    Aktualnie znajdujesz się w: Strona główna Edukacja Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie punktów edukacyjnych
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w przedmiocie przyznawania punktów edukacyjnych tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519). Do przeprowadzenia kursów i szkoleń diagnostów laboratoryjnych uprawnione będą tylko podmioty literalnie wskazane w wyżej wyminonym Rozporządzeniu. 
 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przyznawania punktów:
                                                                                                                                                

Zgodnie z art. 30zf ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2245) diagnosta laboratoryjny jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Ciągłe szkolenia mogą być prowadzone w jednostkach szkolących, które posiadają akredytację. Jednostkami szkolącymi w świetle art. 30 b ust.1 ww. ustawy są jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Diagnosta laboratoryjny odbywa ciągłe szkolenie z zakresu wiedzy przez (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych):

1) udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń;

2) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem;

3) udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;

4) uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

5) samokształcenie, realizowane poprzez:

a) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „KIDL”,

b) przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL,

c) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub KIDL,

d) przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

e) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,

f) opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej,

g) opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej,

h) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego,

i) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,

j) opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,

k) opublikowanie jako autor lub współautor tłumaczenia książki lub artykułu;

6) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej.

2. Za zrealizowanie każdej z form ciągłego szkolenia przysługuje określona liczba punktów, zwanych dalej „punktami edukacyjnymi”, w tym za:

1) udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;

2) udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs;

3) udział w kursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs;

4) uzyskanie tytułu specjalisty – 50 punktów edukacyjnych;

5) przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b – 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem że punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat;

6) udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c – 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, niezależnie od liczby referatów i wykładów uwzględnionych w programie posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;

7) przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;

8) każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych;

9) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego – 75 punktów edukacyjnych;

10) uzyskanie tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 100 punktów edukacyjnych;

11) opublikowanie jako autor lub współautor:

a) książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych,

b) książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych,

c) artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych,

d) artykułu o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce – 10 punktów edukacyjnych,

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 5 punktów edukacyjnych,

f) tłumaczenia książki lub artykułu – 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a–e;

12) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej – 5 punktów edukacyjnych za każdy rok.


bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt