Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Diagnosta laboratoryjny może realizować ciągłe szkolenie z zakresu wiedzy określonej w rozporządzeniu w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez:

 1. udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń,
 2. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem,
 3. udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
 4. uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 5. samokształcenie, realizowane poprzez:
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej „KIDL”,
  • przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach kursów organizowanych przez towarzystwa naukowe lub KIDL,
  • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego lub KIDL,
  • przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor książki popularnonaukowej,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu naukowego oryginalnego,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce,
  • opublikowanie jako autor lub współautor artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  • opublikowanie jako autor lub współautor tłumaczenia książki lub artykułu.
 6. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej.

 

Za zrealizowanie każdej z form ciągłego szkolenia przysługuje ściśle określona liczba punktów, edukacyjnych, w szczególności za:

 1. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs,
 2. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, odpowiadający pięciu pytaniom w obowiązkowych zadaniach testowych, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs,
 3. udział w kursie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs,
 4. uzyskanie tytułu specjalisty - 50 punktów edukacyjnych,
 5. przygotowanie i wygłoszenie referatu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a
  ww. rozporządzenia, oraz przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. rozporządzenia - 5 punktów edukacyjnych, z zastrzeżeniem że punkty zalicza się jeden raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat,
 6. udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. rozporządzenia - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, niezależnie od liczby referatów i wykładów uwzględnionych w programie posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 7. przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 8. każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych,
 9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego - 75 punktów edukacyjnych;
 10. uzyskanie tytułu profesora z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu - 100 punktów edukacyjnych,
 11. opublikowanie jako autor lub współautor:
  • a)      książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
  • b)      książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
  • c)      artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
  • d)      artykułu o charakterze poglądowym lub rozdziału w książce - 10 punktów edukacyjnych,
  • e)      artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
  • f)       tłumaczenia książki lub artykułu - 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a-e;
 12. samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna stażu kierunkowego lub promotora pracy doktorskiej - 5 punktów edukacyjnych za każdy rok.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt