Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Osoby ubiegające się o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych informujemy, że rozpatrywane są wyłącznie kompletne wnioski o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych.


Lista dokumentów:
  1. wniosek o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (formularz do pobrania),
  2. rota ślubowania (formularz do pobrania wer.1, formularz do pobrania wer.2),
  3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (formularz do pobrania),
  4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  5. kserokopia dyplomu specjalizacji lub stopni naukowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem) – jeżeli dotyczy,
  6. 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej,
  8. lekarze medycyny do wniosku dołączają kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  9. absolwenci kierunków studiów wyższych: z tytułem zawodowym magistra biologii lub farmacji; z tytułem zawodowym magistra/magistra inżyniera: chemii lub biotechnologii; z tytułem zawodowym lekarza weterynarii oraz lekarza medycyny nie posiadających specjalizacji wymienionej w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej do wniosku dołączają świadectwo ukończenia zawodowego kształcenia podyplomowego, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz. 2680).
  10. potwierdzenie wpłaty 100 zł na działalność statutową KIDL (w celu wydania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego) na numer konta bankowego: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692 Uwaga:
potwierdzenie zgodności kserokopii danego dokumentu z oryginałem można uzyskać:
- u Przedstawiciela KRDL na dane województwo,
- w kadrach zakładu pracy,
- u notariusza.

Kserokopia potwierdzonego dokumentu musi być zaopatrzona w pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby potwierdzającej, datę oraz pieczątkę zakładu pracy.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt