Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko:

Mł. asystent / Asystent diagnosta laboratoryjny

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie identyfikacji drobnoustrojów, określania lekowrażliwości, interpretacji mechanizmów oporności,  autoryzacji wyników badań
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wdrożonym systemem jakości.
 • opieka nad przydzielonym sprzętem badawczo - pomiarowym z przestrzeganiem terminów wzorcowania, sprawdzania, konserwacji oraz prowadzenie zapisów tych czynności,
 • reprezentacja Laboratorium podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • uczestnictwo w programie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrzlaboratoryjnej.
 • realizacja ustaleń zawartych w dokumentacji systemu zarządzania i doskonalenie systemu zarządzania,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • dobra organizacja czasu pracy
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w pracowni mikrobiologii
 • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę
 • możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
 • szeroki zakres wykonywanych badań – możliwość zdobycia doświadczenia w mikrobiologii klinicznej jak i w wykonywaniu badań sanitarno – epidemiologicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, lub przesłać na adres e-mail sekretariat@psse-gniezno.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”

Jednocześnie informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarna w Gnieźnie, ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 22 42. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.(12-09-2019)

***********************************************************************

Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA poszukuje kandydata na stanowisko:

Diagnosty Laboratoryjnego w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej 

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

konieczne:

1. Wykształcenie wyższe

2. Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

3. Aktualne uprawnienia serologiczne

4. Posiadanie umiejętności współpracy w zespole, skutecznej komunikacji, samodzielnego planowania i organizacji własnej pracy.

pożądane:

1. Umiejętność obsługi komputera.

2. Mile widziana specjalizacja lub w trakcie specjalizacji (preferowana specjalizacja z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej). 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

2. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3. CV

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

a) w postaci elektronicznej:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kadry@ckikmswia.pl, lub

b) w postaci papierowej: w Centrum pod adresem 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 (nowy pawilon IX piętro pokój 6

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 508-12-10, (22) 508-24-59

Termin składania dokumentów: do 25.09.2019 r.

Inne informacje:

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Do CV prosimy załączyć poniższą treść zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej

Jeżeli kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o załączenie dodatkowej treści zgody w brzmieniu określonym poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny,) przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

CV nie zawierające jakiejkolwiek zgody będzie niezwłocznie usuwane.

____________________

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie (02-507) przy ul. Wołoskiej 137, NIP: 521 32 99 095, REGON:015785334

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: IDO@ckikmswia.pl

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

c w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 2 lat od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje

o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.

10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych

z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kadry@ckikmswia.pl, telefonicznie pod nr (22) 508-12-10 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.(12-09-2019)

***********************************************************************

ZOZ "Legionowo" Sp. z o.o. w Legionowie, ul. Sowińskiego 4, zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko asystenta analityki medycznej

oraz technika analityki medycznej. Rodzaj umowy i warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Oferty proszę przesyłać na adres: rekrutacja@nzozlegionowo.pl (12-09-2019)

***********************************************************************

Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni diagnostów laboratoryjnych na stanowisku:

- diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją z mikrobiologii,

- diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją  transfuzjologii,

- diagnosta laboratoryjny

Kontakt tel. (82) 543-15-52, (82) 543-15-43, (82) 543-15-18

Email: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl (12-09-2019)

***********************************************************************

Zatrudnienie w RCKiK we Wrocławiu.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku. (11-09-2019)

***********************************************************************

Gyncentrum 

Diagnosta Laboratoryjny 

Miejsce pracy: Katowice

Wymagania:

  

 • Aktualne prawo do wykonywania zawodu w przypadku diagnosty laboratoryjnego – warunek konieczny;

 

 • Mile widziani absolwenci kierunku: analityka medyczna;
 • Doświadczenie w badaniu nasienia i przygotowaniu nasienia do procedur zapłodnienia
  pozaustrojowego – mile widziane;

 

 • Doświadczenie w wykonywaniu analiz immunochemicznych – mile widziane;
 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność;

 

 • Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne;

 

 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie wypisów – kart informacyjnych dla pacjentów;

 

 

 • Wykonywanie badań nasienia, przekazywanie danych i opracowywanie wynikó;

 

 • Preparatyka nasienia do inseminacji AIH i AID oraz do zapłodnień pozaustrojowych;

 

 • Wykonywanie analiz immunochemicznych;

 

 • Prowadzenie banku nasienia dla klientów;

 

 • Prowadzenie banku dawców nasienia;

 

 • Przygotowywanie zamówień i kontrola jakości towaru;

 

 • Przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji medycznej;

 

 • Kontrola temperatury otoczenia w laboratorium, w lodówkach oraz kontrola poziomu azotu w dewarach;

 

 • Przeprowadzanie sterylizacji w urządzeniach laboratoryjnych;

 

 • Przeprowadzanie bieżącej konserwacji wyposażenia pomiarowego i badawczego;

 

 • Korespondencja z pacjentami (odpowiedzi na pytania drogą mailową).

 

Oferujemy: 

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę na pełny etat;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji; 
 • Możliwość samorealizacji i doskonalenia;
 • Przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@gyncentrum.pl

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej poniższą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gyncentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych rekrutacjach oraz w rekrutacjach prowadzonych przez podmioty powiązane z Gyncentrum Sp. z o.o. kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo prosimy dodatkowo o zawarcie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom powiązanym z Gyncentrum Sp. z o.o. kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo do celów związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez te podmioty obecnie lub w przyszłości.

Klikając w przycisk aplikowania lub wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne w inny sposób do Gyncentrum Sp. z o.o., wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Pani/Pana ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gyncentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Gyncentrum Sp. z o.o. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. (11-09-2019)

***********************************************************************

Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Laboratorium Synevo na terenie Szpitala w Piasecznie

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych w medycznym laboratorium szpitalnym w Piasecznie;
 • Praca w trybie zmianowym (w tym dyżury nocne)
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Uprawnienia serologiczne;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport)
 • Doskonałą atmosferę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV poprzez link:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=888a0b0133364ab989c49835ef2f5fbb (11-09-2019)

***********************************************************************

Vitaimmun

Diagnosta Laboratoryjny

Miejsce pracy: Poznań

Do zadań i obowiązków pracownika będzie należało:

 • wykonywanie badań mikrobiologicznych
 • wykonywanie badań analitycznych - głównie testy immunoenzymatyczne
 • nadzór nad zapewnieniem odpowiednich norm laboratoryjnych 
 • dbanie o dokumentacje laboratoryjną zgodnie z przyjętymi normami 
 • zamówienia materiałów i odczynników do badań
 • pobieranie krwi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (diagnostyka laboratoryjna)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • znajomość technik i procedur laboratoryjnych
 • umiejętności analityczne
 • dyspozycyjność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z ludźmi
 • dobra znajomość oprogramowania komputerowego w zakresie aplikacji biurowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjną i samodzielną pracę w energicznym zespole, w przyjaznej atmosferze
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • umowę o pracę na pełen etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres djankowska@vitaimmun.pl do 30.10.2019.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Vitaimmun Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest VitaImmun Sp. z o. o. Sp. K.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gwiaździstej 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. (09-09-2019)

***********************************************************************

Szpital Powiatowy w Myszkowie (woj. śląskie) zatrudni diagnostę laboratoryjnego - umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin.                                                                                               

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- czynne prawo wykonywania zawodu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 785 530 256 (Monika Kasprzyk)  lub  przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zozmyszkow.pl

Ponadto prosimy o załączenie do swojej aplikacji poniższą klauzulę.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. (09-09-2019)

***********************************************************************

Zakład Diagnostyki Medycznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na stanowisko przedstawiciela medycznego – diagnostyka laboratoryjna.

Wiedza i doświadczenie w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy atrakcyjną pełnoetatową pracę na podstawie umowy o pracę z możliwością rozwoju zawodowego.

Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail:  rekrutacja@zdmdobra.pl .

Zakład zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. (09-09-2019)

***********************************************************************

Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Laboratorium Synevo (Warszawa, ul. Dzika 4)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, karta multisport)
 • Dobrą atmosferę panującą w zespole.

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Doświadczenie w pracy w laboratorium – 3 lata.
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=22ee44a835e648f892c42ea0ca26cc0b (09-09-2019)

***********************************************************************

Firma Synevo Sp. z o. o. (www.synevo.pl) – do Laboratorium w Łodzi, przy Szpitalu Pediatryczny im. dr J. Korczaka – aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

Diagnosta Laboratoryjny

Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja  badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz styczność z najciekawszymi przypadkami medycznymi;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej/ karty multisport/system kafeteryjny, zniżki na badania diagnostyczne, premię roczną);
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe.

 

Zapraszamy do aplikowania pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4a42f9afddd841f584ec56d9f2ee5c22

lub

kariera@synevo.pl (09-09-2019)

***********************************************************************

Diagnosta Laboratoryjny w Laboratorium Synevo w Gorzowie Wielkopolskim

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport)
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6644d958ee8644e1b4ac7cd90ae490a2 (09-09-2019)

***********************************************************************

Diagnosta Laboratoryjny – Laboratorium Synevo w Zielonej Górze

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Doświadczenie w pracy z materiałem mikrobiologicznym – warunek konieczny
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport)
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich CV poprzez link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8e85bc56d7924219bcb11d619800fc85 (09-09-2019)

*********************************************************************** 

Laboratorium Medyczne Szpitala Powiatowego w Łasku zatrudni do pracy na etat

Diagnostę Laboratoryjnego (mile widziani także tegoroczni absolwenci) lub Technika Analityki Medycznej. PILNE!!

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: laboratorium@szpitalwlasku.pl (09-09-2019)

***********************************************************************

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

poszukuje diagnosty laboratoryjnego do pracy, w systemie jednozmianowym na umowę o pracę.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- aktualne PWZDL,

- gotowość do pracy w systemie dyżurów medycznych będzie dodatkowym atutem,

- mile widziane doświadczenie zawodowe.

Proponujemy:

 • ciekawą pracę z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii diagnostycznych                              z szerokoprofilowanym laboratorium medycznym,
 • stabilne zatrudnienie,
 • dobre warunki finansowe ( w tym comiesięczna premia regulaminowa, pakiet multisport),
 • możliwość kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • przyjazny zespół i miłą atmosferę pracy.

List motywacyjny i CV (z klauzulą o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych) prosimy kierować na adres email: laboratorium @wss.zgierz.pl   

Więcej informacji pod numerem tel. (42) 714 42 90 (09-09-2019)

***********************************************************************

Zakład Diagnostyki Medycznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert na stanowisko przedstawiciela medycznego – diagnostyka laboratoryjna.

Wiedza i doświadczenie w zakresie badań molekularnych i cytogenetycznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy atrakcyjną pełnoetatową pracę na podstawie umowy o pracę z możliwością rozwoju zawodowego.

Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail:  rekrutacja@zdmdobra.pl .

Zakład zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. (09-09-2019)

***********************************************************************

Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku zatrudni

TECHNIKA ANALITYKI MEDYCZNEJ:

Opis stanowiska:

 • wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • obsługa aparatury medycznej;
 • obsługa pacjentów;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe;
 • znajomość procedur laboratoryjnych;
 • doskonałe umiejętności analityczne;
 • mile widziane uprawnienia serologiczne;
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie  w pełnym wymiarze na umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy

 

Szczegółowe informację pod nr tel. 58/ 380-15-42.  Oferty można składać osobiście na adres Szpitala Puckiego Sp. z o.o. lub na mail: dyrektor.ekonomiczny@szpitalpuck.pl .(09-09-2019)

***********************************************************************

Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku zatrudni

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO:

Opis stanowiska:

 • wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • autoryzacja badań;
 • obsługa aparatury medycznej;
 • obsługa pacjentów;
 • prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe;
 • prawo wykonywania zawodu lub w trakcie zdobywania uprawnień
 • znajomość procedur laboratoryjnych;
 • doskonałe umiejętności analityczne;
 • mile widziane uprawnienia serologiczne;
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie  w pełnym wymiarze na umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy

 

Szczegółowe informację pod nr tel. 58/ 380-15-42. Oferty można składać osobiście na adres Szpitala Puckiego Sp. z o.o. lub na mail: dyrektor.ekonomiczny@szpitalpuck.pl (09-09-2019)

***********************************************************************

DIAGNOSTYKA SP. Z.O.O.
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

 

DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

Miejsce pracy:

KRAKÓW

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Laboratorium Centralne przy ul. Życzkowskiego 16

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (lub kontrakt)
 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 14:35, co 4 tygodnie jeden tydzień pracy w godzinach 13:00 - 20:35
 • możliwość otwarcia i dofinansowania do specjalizacji

 

Nasi pracownicy na co dzień:

 • pracują w laboratoriach z najnowszą technologią
 • korzystają z pakietu socjalnego m.in: karty multisport, opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia, zniżek na badania laboratoryjne
 • korzystają z kursów językowych on-line
 • biorą udział w rekrutacjach wewnętrznych i programach poleceń pracowników

 

Aplikuj  przez stronę www.diag.pl zakładka korporacja -kariera,  ogłoszenie po wybraniu miejsca pracy i stanowiska (06-09-2019)

***********************************************************************

Laboratorium Diagnostyczne AMED NZOZ 
poszukuje osób do pracy na stanowiska:

DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Miejsce pracy: WROCŁAW

 • Od kandydata oczekujemy:


- aktualnego Prawa Wykonywania Zawodu,
- skrupulatności i jakości w działaniu,

- umiejętności obsługi komputera,
- umiejętności pracy w zespole,
- dodatkowym atutem będzie: doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność pobierania krwi,
- czynne prawo jazdy kat.B

 • oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat 

- pracę w systemie dziennym

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji

- pracę w nowoczesnym laboratorium

- przyjazną atmosferę w miejscu pracy 

możliwość otwarcia i dofinansowania do specjalizacji

TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ

 • Od kandydata oczekujemy:

- skrupulatności i jakości w działaniu,

- umiejętności obsługi komputera,
- umiejętności pracy w zespole,
- dodatkowym atutem będzie: doświadczenie na podobnym stanowisku,
- umiejętność pobierania krwi,
- czynne prawo jazdy kat.B       

 • oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat 

- pracę w systemie dziennym

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji

- pracę w nowoczesnym laboratorium

- przyjazną atmosferę w miejscu pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail.: laboratorium.amed@gmail.com lub kontakt telefoniczny 71/34-93-726, 71/34-93-739   

 

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz liście motywacyjnym przez Laboratorium Diagnostyczne AMED NZOZ ul. Eluarda 7 we Wrocławiu, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182)" (06-09-2019)

***********************************************************************

ZATRUDNIMY OSOBĘ NA STANOWISKO: DIAGNOSTA LABORATORYJNY
Miejsce pracy: Włocławek

WYMAGANIA:
- aktualne PWZDL,
- wykształcenie kierunkowe (analityka medyczna)/technik analityki medycznej,
- doświadczenie w pobieraniu materiału do badań,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- komunikatywność, zorientowanie na klienta,
- skrupulatność i cierpliwość w realizacji codziennych zadań,
- chęć do zdobywania nowej wiedzy.

OFERUJEMY:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- atrakcyjne warunki finansowe,
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- możliwość rozwoju.

ZADANIA:
- wykonywanie badań diagnostycznych,
- praca w zgodzie z obowiązującymi przepisami.


Oferta pracy kierowana jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn.

CV oraz List motywacyjny wyślij na praca@vitalabo.com.pl w tytule podając DIAG/WŁOCŁAWEK/2019

Klauzula informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę http://bit.ly/KlauzulaPraca

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko diagnosty laboratoryjnego, ogłoszonym 14 lutego 2019 r. i prowadzonego przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o.. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. (06-09-2019)

***********************************************************************

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu ogłasza nabór na
stanowisko: technik analityki medycznej lub diagnosty laboratoryjnego w Oddziale
Laboratoryjnym
Ilość wolnych miejsc: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zawiercie
Wymagania:
Niezbędne:
1. Wykształcenie:
- średnie dot. technika analityki medycznej
- wyższe dot. diagnosty laboratoryjnego (analityka medyczna lub inne
z uprawnieniami wykonywania badań w laboratorium diagnostycznym).
2. Znajomość języka obcego (preferowany angielski).
3. Obsługa komputera – praca w środowisku Windows.
Pożądane:
1. Doświadczenie pracy w laboratorium mikrobiologicznym.
2. Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.
3. Odpowiedzialność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, rzetelność i wysoka
kultura osobista.
Główne zadania na w/w stanowisku:
1. Wykonywanie prac w zakresie badań mikrobiologicznych.
2. Obsługa aparatury pomiarowo-badawczej.
3. Prowadzenie zapisów związanych z wykonywanymi czynnościami.
4. Uczestnictwo w bieżących zadaniach laboratoryjnych.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i dotychczasowe
zatrudnienie.
3. W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych
i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu z siedzibą
w Zawierciu, ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Zawierciu lub przesłać na skrzynkę pocztową: kadry@psse-zawiercie.internetdsl.pl.
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.
Klauzula Informacyjna Administrator
Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu reprezentowana przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Zawierciu, ul. 11 Listopada
15, 42-400 Zawiercie. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa
i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu
pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez
wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji
przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres przewidywany prawem, a w przypadku
wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym
uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu
wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych pod adresem:
Inspektor Ochrony Danych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu, ul. 11 Listopada 15, 42-400 Zawiercie , oraz przez
e-mail: iod@psse-zawiercie.internetdsl.pl (06-09-2019)

***********************************************************************

Centrum Medyczne Med-Lab z Dąbrowy Górniczej zatrudni technika analityki medycznej/diagnostę laboratoryjnego. Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy jest do uzgodnienia. Od kandydata oczekuję doświadczenia w pobieraniu krwi do badań, bycia sympatycznym dla pacjentów, bycia kreatywnym. Praca od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 (bez dyżurów, bez weekendów). Tel. kontaktowy: 660-330-335 (e-mail: med-lab@med-lab.com.pl). (04-09-2019)

***********************************************************************

Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w pracowni Analityki (Laboratorium w Warszawie przy ulicy Dzikiej)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz styczność z najciekawszymi przypadkami medycznymi;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport, system kafeteryjny, zniżki na badania diagnostyczne, premię roczną);
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe.

 Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swoich CV poprzez link: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=22ee44a835e648f892c42ea0ca26cc0b (04-09-2019)

 

***********************************************************************

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu

ogłasza rekrutację na stanowisko diagnosta laboratoryjny

Pełna treść ogłoszenia w załączniku. (03-09-2019)

***********************************************************************

Dr n.med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Filia Wieluniu zatrudni diagnostę laboratoryjnego z  aktualnym PWZDL, mile widziane uprawnienia serologiczne. Na cały etat lub dyżury. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub UZ.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.  728 331 378  lub  przesłanie CV drogą elektroniczną na adres sekretariat@fryda.pl

W CV proszę o dopisanie klauzuli zgody o treści : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (e-mail i numer telefonu) przez Dr. n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 53a, w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawianie. (03-09-2019)

***********************************************************************

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu poszukuje absolwenta analityki medycznej do pracy w Laboratorium Immunologii  Tkankowej Centrum Medycznego Instytutu.

CV i list motywacyjny proszę wysłać na adres e-mail: lit@hirszfeld.pl

(tel. kontaktowy: 71 3709958)

Prosimy o załączenie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” (03-09-2019)

 

 

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu zatrudni diagnostę laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu na umowę o pracę w Laboratorium Immunologii  Tkankowej Centrum Medycznego Instytutu.

CV i list motywacyjny proszę wysłać na adres e-mail: lit@hirszfeld.pl

(tel. kontaktowy: 71 3709958)

Prosimy o załączenie do swojej aplikacji poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” (03-09-2019)

***********************************************************************

Akredytowane Laboratorium Mikrobiologiczne  

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie
pilnie zatrudni
Diagnostę  Laboratoryjnego

z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Gwarantujemy natychmiastowe zatrudnienie naumowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.  76 846 67 00 

lub  przesłanie aplikacji drogą elektroniczną na adres: psse.lubin@pis.gov.pl (03-09-2019)

***********************************************************************

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu poszukuje diagnosty laboratoryjnego z aktualnym prawem wykonywania zawodu do pracy w laboratorium bakteriologicznym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Oddziału Laboratoryjnego:

PSSE w Miliczu, ul. Armii Krajowej  5, 56-300 Milicz,

e-mail: psse.milicz@pis.gov.pl, tel. 71 38 40 200 wew. 24 (03-09-2019)

***********************************************************************

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu  zatrudni diagnostów laboratoryjnych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej:

Wymagania:

dokument poświadczający wykształcenie: mgr diagnostyki laboratoryjnej aktualne prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, preferowane uprawnienia do wykonywania badań  serologicznych  oraz autoryzacji wyników, komunikatywność przy pracy z pacjentami, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, warunki finansowe do negocjacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji :

pocztą elektroniczną: na adres email: kadry@comjar.pl

listownie na adres:

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;  ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław

Dodatkowych informacji udzielamy pod  tel. 16 621 33 88; 16 624 51 22

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997r.    o  ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami".(03-09-2019)

***********************************************************************

1) Do naszego Laboratorium Synevo we Wrocławiu poszukujemy diagnosty laboratoryjnego do pracowni serologii transfuzjologicznej.

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu, uprawnienia serologiczne
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz styczność z najciekawszymi przypadkami medycznymi;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport, system kafeteryjny, zniżki na badania diagnostyczne, premię roczną);
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez link:

https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2974690&cfg=1ae9eb4d149e470ea4df608495af76c5&fromSkk=1567426556291&ejoId=129949&ejorId=190318&comId=20132546

2.

Do naszego Laboratorium Synevo we Wrocławiu poszukujemy diagnosty laboratoryjnego do pracowni mikrobiologii.

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym lub dyżurowym – będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w organizacji o wiodącej pozycji rynkowej;
 • Ambitny i doświadczony zespół profesjonalistów;
 • Pracę z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz styczność z najciekawszymi przypadkami medycznymi;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania specjalizacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do opieki medycznej i karty multisport, system kafeteryjny, zniżki na badania diagnostyczne, premię roczną);
 • Doskonałą atmosferę każdego dnia oraz integracyjne spotkania zespołowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV poprzez link:

https://skk.erecruiter.pl//Offer.aspx?oid=2974687&cfg=1ae9eb4d149e470ea4df608495af76c5&fromSkk=1567426571613&ejoId=129956&ejorId=190328&comId=20132546 (03-09-2019)
***********************************************************************

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. w Warszawie poszukuje diagnostów laboratoryjnych z aktualnym PWZDL do rutynowej pracy w dziale preparatyki krwi na stanowisko Asystenta Laboratoryjnego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (PWZDL);
 • Dobra organizacja pracy;
 • Odpowiedzialność;
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Umiejętność pracy w zespole;

Zadania/obowiązki:

 • Rutynowa preparatyka krwi pępowinowej;
 • Praca w pomieszczeniach o podwyższonych klasach czystości;
 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej i laboratoryjnej;

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Zdobycie doświadczenia w renomowanym banku tkanek i komórek;
 • Pakiet świadczeń m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport;
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do 10.10.2019 na adres e-mail : lab@pbkm.pl .

Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami. (03-09-2019)

***********************************************************************

Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  zatrudni do pracy w Pracowni Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie  mieszczącej się przy ul. Chocimskiej 5 w Warszawie.

Wymagania: wykształcenie wyższe (analityka medyczna lub pokrewne), mile widziane doświadczenie w pracy  laboratoryjnej, w obsłudze cytometru oraz PWZDL

Oferujemy: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (poniedziałek-piątek)

 CV wraz z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: jspychalska@ihit.waw.pl (03-09-2019)

***********************************************************************

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej  do pracowni diagnostyki laboratoryjnej.  Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 6904 290, email info@szpitalhel.pl (03-09-2019)

 

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika pracowni diagnostyki laboratoryjnej.  Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 6904 290, email info@szpitalhel.pl (03-09-2019)

***********************************************************************

NZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne  w Olsztynie zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub magistra analityki medycznej, mikrobiologii, biologii lub biotechnologii, który planuje zostać diagnostą laboratoryjnym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, na adres teresa.cieplinska@wp.pl (03-09-2019)

***********************************************************************

Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL” Sp. z o.o.  w Puławach  zatrudni

Diagnostę Laboratoryjnego na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.

Wymagane:

- prawo  wykonywania zawodu

-umiejętność pobierania materiału do badań mile widziana

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: laboratorium@zozmedical.com.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami  81/ 471 41 60 wew. 145 lub   691558686 (03-09-2019)

***********************************************************************

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy Asystent  Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Pracownia Hemostazy IHiT, Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie analiz laboratoryjnych z zakresu hemostazy
 • Obsługa systemu laboratoryjnego
 • Prowadzenie dokumentacji

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Dyspozycyjność, samodzielność, dyscyplina pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Inicjatywa i zaangażowanie, otwartość na wprowadzanie nowych metod diagnostycznych
 • Umiejętność korzystania z komputera

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Ciekawą pracę w zespole diagnostyczno – naukowym
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (wyłącznie CV i list motywacyjny) najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

 

listownie na adres:

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych

Ul. Indiry Gandhi 14

02-776 Warszawa

(REKRUTACJA – Młodszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej.)

lub

na adres mailowy: bbaran@ihit.waw.pl, rekrutacja@ihit.waw.pl

Prosimy o dopisanie i dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

 

Instytut zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów.(02-09-2019)

***********************************************************************

Dr n.med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. Filia w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu zatrudni diagnostę laboratoryjnego z  aktualnym PWZDL, mile widziane uprawnienia serologiczne. Na cały etat lub dyżury. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub UZ.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.  728 331 378  lub  przesłanie CV drogą elektroniczną na adres sekretariat@fryda.pl

 

W CV proszę o dopisanie klauzuli zgody o treści : ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (e-mail i numer telefonu) przez Dr. n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 53a, w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawianie. (02-09-2019)

***********************************************************************

DIAGNOSTYKA SP. Z.O.O.
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

Miejsce pracy:

Kraków

Olsztyn

Szprotawa

Sosnowiec

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (lub kontrakt)
 • możliwość otwarcia i dofinansowania do specjalizacji

Nasi pracownicy na co dzień:

 • pracują w laboratoriach z najnowszą technologią
 • korzystają z pakietu socjalnego m.in: karty multisport, opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia, zniżek na badania laboratoryjne
 • korzystają z kursów językowych on-line
 • biorą udział w rekrutacjach wewnętrznych i programach poleceń pracowników

Aplikuj  przez stronę www.diag.pl zakładka korporacja -kariera,  ogłoszenie po wybraniu miejsca pracy i stanowiska (30-08-2019)

***********************************************************************

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko: Diagnosty Laboratoryjnego

 

Do zespołu, doświadczonych hematologów ,poszukujemy diagnosty laboratoryjnego zainteresowanego rozwojem w dziedzinie diagnostyki hematologicznej.

Oferujemy możliwość uczestnictwa w diagnozowaniu i opracowywaniu wyników pacjentów z całego spectrum hematologii  klinicznej.

Dodatkowym atutem kandydatki/a będzie doświadczenie w cytomorfologii szpiku.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na mail rekrutacja@ihit.waw.pl (30-08-2019)

***********************************************************************

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

zatrudni diagnostę laboratoryjnego

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • mile widziana specjalizacja z mikrobiologii
 • mile widziane doświadczenie w pracy

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
 • praca jednozmianowa
 • miejsce pracy Laboratorium Mikrobiologiczne
 • warunki płacowe do uzgodnienia

 

 

Informacji szczegółowych w sprawie w/w pracy udziela Kierownik działu kadrowo-płacowego
tel. 94 35-30-224; 94-35-30-210 lub 94-30-35-359.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie CV i listu motywacyjnego w Dziale Kadrowo-Płacowym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu lub kierować na adres
e-mail: elzbieta.zakrzewska2@szpital.kolobrzeg.pl lub mikrobiolog@szpital.kolobrzeg.pl

 

Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę - zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 

Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami. (30-08-2019)

***********************************************************************

                       SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONA

                                    ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ

                                     zatrudni na stanowisko:

                                 Diagnostów laboratoryjnych

                         Pełna treść ogłoszenia w załączniku. (30-08-2019)

***********************************************************************

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, ul. Batorego 15

zatrudni  diagnostę  laboratoryjnego.


Wymagania:

•     aktualne prawo wykonywania zawodu
•     uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych    

     

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 78 61 600 lub (32) 78 61 471 (28-08-2019)

***********************************************************************

Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne w Tuszynie zatrudni diagnostę laboratoryjnego z aktualnym PWZDL (dobrze widziane uprawnienia serologiczne) oraz biologa bądź biotechnologa (dobrze widziane rozpoczęte studia podyplomowe DL).  Możliwe zatrudnienie na pełny etat. Dla osób spoza województwa łódzkiego możliwe mieszkanie.  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres renata.korbut@diag.pl lub sekretariat@fryda.pl ,  nr telefonu do kontaktu +48 602 506 369 (28-08-2019)

***********************************************************************

Szpital Powiatowy w Kartuzach  
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Diagnosta Laboratoryjny

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kartuzach - Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej / Pracownia Serologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;

Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe oraz aktualne uprawnienia serologiczne;
 • ·         Mile widziane osoby chętne do podpisania umowy na cały etat.

Więcej informacji pod nr tel. 58 685 48 36, kom. 515 138 617

Oferty zawierające CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej prosimy kierować na adres: Powiatowe Centrum Zdrowia   Sp. z o. o.  ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy lub mailem na adres laboratorium@pczkartuzy.pl z informacją w temacie „Diagnosta Laboratoryjny”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu i podpisaniu  klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. (27-08-2019)

***********************************************************************

Zakład Bakteriologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, zatrudni diagnostę laboratoryjnego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: bakteriologia@wss.home.pl (27-08-2019)

***********************************************************************

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu zatrudni diagnostę laboratoryjnego na stanowisko Kierownika pracowni diagnostyki laboratoryjnej.  Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 6904 290, email info@szpitalhel.pl

 

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej  do pracowni diagnostyki laboratoryjnej.  Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 6904 290, email info@szpitalhel.pl (27-08-2019)

***********************************************************************

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny  w Zakopanem, zatrudni:

 

Diagnostę laboratoryjnego

 

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane: aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
mile widziane uprawnienia serologiczne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 18 20 22 149 (dział kadr) lub 18 20 22 128,
bądź wewnętrzny 114 (laboratorium). Zachęcamy także do wysyłania CV (z zamieszczoną klauzulą o ochronie danych osobowych)
jak również zapytań z Państwa strony na adres mailowy:  s.radzko@klinika.net.pl (27-08-2019)

***********************************************************************

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt