Informacja w sprawie odstąpienia od pobierania składek członkowskich od diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli 70 rok życia

Szanowni Państwo Diagności Laboratoryjni,

z przyjemnością informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych w podziękowaniu dla osób, które przyczyniły się do utworzenia Naszego samorządu i w uznaniu długich lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju medycyny laboratoryjnej w Polsce, podjęła decyzję o obniżeniu wieku, obligującego niepracujących emerytowanych diagnostów laboratoryjnych do opłacania składek, z 75 do 70 lat.

Zbliżające się w przyszłym roku 20-lecie powołania Naszego samorządu jest okresem podsumowań i refleksji. Dostrzegając niskie wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych i tym samym niewielkie emerytury należało wesprzeć Seniorów Naszego samorządu, którzy stanowią wzór dla najmłodszych osób wchodzących do zawodu. Bez ich doświadczenia, wiedzy i przychylności nie byłoby możliwe dalsze funkcjonowanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Nasza przyszłość oparta jest na znakomitych fundamentach stworzonych m. in. przez założycieli Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Mam nadzieję, że sytuacja finansowa Naszego samorządu umożliwi nam w nadchodzących latach podejmowanie kolejnych działań, którymi będziemy wspierać najbardziej potrzebujących i zasłużonych członków Naszego samorządu. Obowiązek opłacania składek osób do 75 roku życia obowiązywał od 2008 r. Uznaliśmy jednak, że przyszedł najwyższy czas na zmiany a rolą Naszych Seniorów nie jest wspieranie finansowe działalności samorządu, a służenie dobrą radą i dzielenie się wiedzą.

W związku z powyższym z przyjemnością informuję, że nowe zasady płacenia składek obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Alina Niewiadomska

Prezes

Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Konkurs 02/20 na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa, KIDL

Konkurs na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług portierskich oraz dozoru na terenie budynku KIDL oraz nieruchomości gruntowej położonych w Warszawie, przy ul. Konopackiej 4

Obowiązki oferenta:

Oferent zobowiązany będzie do ochrony mienia, tj. działań zmierzających do zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu.

Pracownicy Oferenta będą również pełnili funkcję portiera.

Szczegółowy wykaz obowiązków oferenta:

 • Usługi portierskie – rejestracja osób wchodzących/wychodzących, wydawanie kluczy do pomieszczeń, przyjmowanie przesyłek.

 • Stałe dozorowanie obiektu poprzez obchody i system monitoringu znajdujący się na wyposażeniu obiektu,

 • Ochrona przed niszczeniem, uszkodzeniem powierzonego mienia

 • Reagowanie i alarmowanie o sytuacji zagrożenia:

  • Napadem – bezprawnym działaniem osób trzecich,

  • Pożarem,

  • Zalaniem,

  • Kradzieżą z włamaniem,

  • Niezgodnym z prawem i regulaminem zachowaniem się osób na terenie chronionego obiektu,

  • Powstałego na skutek innych zdarzeń lub działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mieniu Zleceniodawcy,

  • Działań sił przyrody, wyrządzających szkody (huragan, gradobicie, silne wyładowania atmosferyczne itd.).

 • W czasie sprawowania dozoru pracownik Oferenta winien być wyposażony w:

  • Mundur,

  • Łączność telefoniczną

  • Latarkę

Oferent będzie realizował dozór:

W dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00

W soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy – całodobowo

Odpowiedzialność oferenta:

Oferent w ramach wykonywanego zlecenia zobowiązany będzie do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania chyba, że nienależyte wykonanie będzie następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności.

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Termin nadsyłania ofert: 28 lutego

Oferty i pytania należy kierować na adres: b.ryszawa@kidl.org.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies