Konkurs 03/21 na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa, KIDL

Konkurs na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług portierskich oraz dozoru na terenie budynku KIDL oraz nieruchomości gruntowej położonych w Warszawie, przy ul. Konopackiej 4

Obowiązki oferenta:

Oferent zobowiązany będzie do ochrony mienia, tj. działań zmierzających do zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu.

Pracownicy Oferenta będą również pełnili funkcję portiera.

Szczegółowy wykaz obowiązków oferenta:

 • Usługi portierskie – rejestracja osób wchodzących/wychodzących, wydawanie kluczy do pomieszczeń, przyjmowanie przesyłek.

 • Stałe dozorowanie obiektu poprzez obchody i system monitoringu znajdujący się na wyposażeniu obiektu,

 • Ochrona przed niszczeniem, uszkodzeniem powierzonego mienia

 • Reagowanie i alarmowanie o sytuacji zagrożenia:

  • Napadem – bezprawnym działaniem osób trzecich,

  • Pożarem,

  • Zalaniem,

  • Kradzieżą z włamaniem,

  • Niezgodnym z prawem i regulaminem zachowaniem się osób na terenie chronionego obiektu,

  • Powstałego na skutek innych zdarzeń lub działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mieniu Zleceniodawcy,

  • Działań sił przyrody, wyrządzających szkody (huragan, gradobicie, silne wyładowania atmosferyczne itd.).

 • W czasie sprawowania dozoru pracownik Oferenta winien być wyposażony w:

  • Mundur,

  • Łączność telefoniczną

  • Latarkę

Oferent będzie realizował dozór:

W dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00

W soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy – całodobowo

Odpowiedzialność oferenta:

Oferent w ramach wykonywanego zlecenia zobowiązany będzie do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania chyba, że nienależyte wykonanie będzie następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności.

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Termin nadsyłania ofert: 10 kwietnia

Oferty i pytania należy kierować na adres: b.ryszawa@kidl.org.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies