Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia specjalizacyjnego m.in. diagnostów laboratoryjnych. Istota wprowadzanych zmian dotyczy wielu procesów, w których będą uczestniczyły różne podmioty m.in. pracownicy medyczni, kierownicy specjalizacji, jednostki szkolące, urzędy wojewódzkie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych. Zgodnie z przyjętymi przepisami, docelowo poszczególne procesy związane z kształceniem specjalizacyjnym będą przeprowadzane wyłącznie elektronicznie. Należy także podkreślić, iż dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu, odpowiednie grupy użytkowników uzyskają określone przepisami możliwości.
W odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych za pomocą SMK będą realizowane następujące procesy:
-  wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego diagnosta laboratoryjny  zamierza  odbywać specjalizację;
-   prowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego;
-   wnioskowanie o przystąpienie do państwowego egzaminu na zakończenie specjalizacji PESDL.
Warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania ww. czynności jest Rejestracja Nowego Użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Uwierzytelnienia dokonuje się przez jedną z poniższych możliwość:
1) złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub
2) podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) lub
3) potwierdzenie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tożsamości osoby, która konto założyła.
W przypadku wyboru opcji 3, w celu potwierdzenia tożsamości przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zainteresowana osoba (osoba, która konto założyła):
- osobiście okazuje dowód tożsamości w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych  w Warszawie ul. Konopacka 4 lub
- przesyła do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie ul. Konopacka 4, kopie dokumentu tożsamości poświadczoną przez notariusza za zgodność 
z okazanym dokumentem tożsamości.

Zgodnie z art. 96 pkt 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164) notariusz poświadcza (stwierdza) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć (art. 97).

Szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zawarte są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia http://www.csioz.gov.pl
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597 09 21 czynną 
w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynka e-mail 
smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
Należy jednocześnie podkreślić, iż za pomocą SMK diagnosta laboratoryjny będzie uzyskiwał informacje m.in. o:
-   stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji;
-   wynikach postepowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji;
-   potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;
-   miejscu i terminie organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych PESDL;
-   wynikach PESDL.
Uwaga:
1. Do postępowania kwalifikacyjnego, które odbywać się będzie w terminie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz do odbywania specjalizacji przez osoby zakwalifikowane w tym postepowaniu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do sesji wiosennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Do sesji jesiennej PESDL, która odbywać się będzie w okresie od dnia 2 listopada 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r. zgłoszenie do PESDL za pomocą SMK składa się w terminie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r.: 
-  osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia nie uzyskały potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę albo ukończyły szkolenie specjalizacyjne i nie zostały dopuszczone do PESDL zobowiązane są uzyskać od właściwego wojewody potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK;
-  osoby, które zostały dopuszczone do PESDL przed dniem 1 maja 2016 r. ale do niego nie przystąpiły albo po przystąpieniu nie uzyskały wyniku pozytywnego z części albo całości PESDL składają wniosek za pomocą SMK o egzamin.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe