Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Komisji Rewizyjnej KRDL IV Kadencji:
1. Forycka-Ciosłowska Barbara

2. Wnuk Arkadiusz
3. Kowalski Stanisław
4. Leporowska Ewa
5. Malinowski Waldemar
6. Naumiuk Łukasz

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej i gospodarczej organów Izby, a w szczególności:
- przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej i gospodarczej Izby,
- występowanie do Rady z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
- zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych Izby,
- składanie sprawozdań Zjazdowi i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
- występowanie do Rady z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzyosobowym. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Protokół z kontroli podpisany przez kontrolujących z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Radzie i kontrolowanemu działowi Biura Izby. Zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Rady. Komisja Rewizyjna składa Radzie opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz na wniosek Prezesa Rady opiniuje zamierzenia finansowe i gospodarcze Rady.

Szczegółowy tryb działania i zakres pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Regulamin Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr 19/2014 Czwartego KZDL z 6 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe