Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego może być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka medyczna, po uzyskaniu akredytacji dzielonej przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Jednostka ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do realizacji kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych zobowiązana jest spełnić ściśle określone przepisami prawa wymagania, które stanowią o zapewnieniu warunków niezbędnych do realizacji kształcenia.

Przyznanie akredytacji, a tym samym wnioskowanej liczby miejsc szkoleniowych, uzależnione jest od spełniania przez daną jednostkę wymogów akredytacyjnych, określonych w przepisach. Akredytacja może być przyznana na okres nie dłuższy 5 lat.  Oznacza to, że po 5 latach od dnia uzyskania akredytacji każda jednostka, która w dalszym ciągu chce prowadzić kształcenie specjalizacyjne w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zobowiązana jest ponownie złożyć wniosek w celu potwierdzenia spełnia wymagań niezbędne do realizacji tego kształcenia.

Lista jednostek posiadających uprawnienia do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dostępna będzie na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod następującym adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/ oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zobowiązany jest bowiem dokonać wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, na prowadzoną przez siebie listę jednostek posiadających akredytację, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres 5 lat.  

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych oraz wymogów akredytacyjnych osoby, które ubiegają się o rozpoczęcie specjalizacji po dniu 1 maja 2016 będą mogły ją odbywać w jednostkach szkolących, które uzyskają akredytację do prowadzenia szkolenia na podstawie nowych przepisów.

Obecnie na liście podmiotów akredytowanych brak jest jednostek uprawnionych do realizacji kształcenia w nowym trybie. Niemniej jednak Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpatruje wnioski jednostek o uzyskanie akredytacji do realizacji kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie:

-        laboratoryjnej diagnostyki medycznej,
-        laboratoryjnej hematologii medycznej,
-        laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Wnioski o uzyskanie akredytacji do realizacji szkolenia specjalizacyjnego złożył:

-        Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna,
-        Gdański Uniwersytet Medyczny w dziedzinie: laboratoryjna transfuzjologia medyczna, laboratoryjna diagnostyka medyczna,
-        Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w dziedzinie: laboratoryjna diagnostyka medyczna.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ekspertów oraz wpisaniu przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia danej jednostki na listę podmiotów akredytowanych diagności laboratoryjni będą mogli ubiegać się o rozpoczęcie kształcenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w danym podmiocie.

Osoby, które rozpoczęły specjalizację przed dniem 1 maja 2016 r. mogą ją kontować w podmiotach, które przed tym dniem uzyskały akredytację do prowadzenia przedmiotowego szkolenia (staży kierunkowych). Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych dostępna jest także na stronach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod następującym adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/lista-podmiotow-uprawnionych/

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe