Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

 
Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Koagulologiczne 2016, które odbędą się dnia 3 września w Warszawie.
 
Na warsztatach omawiane będą:
- podstawowe jak również specjalistyczne parametry służące do oceny układu hemostazy;
- zasady i metody służące do monitorowania działania leków przeciwzakrzepowych (VKA, UFH, LMWH, NOA);
- zasady oznaczania czynników krzepnięcia;
- diagnostyka choroby von Willebranda;
- prezentacja przypadków.
 
Warsztaty przeznaczone są dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzyć i usystematyzować  swoją wiedzę z zakresu koagulologii. Chcielibyśmy, aby nasze warsztaty w logiczny i przejrzysty sposób pozwoliły zrozumieć zagadnienia niezwykle złożonych mechanizmów układu hemostazy. 
Warsztaty mogą również stanowić dobrą powtórkę z przed egzaminem z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.
 
Warsztaty poprowadzi mgr Paweł Kozłowski z Centralnego Laboratorium, SP Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie: http://medicalupdate.pl/koag2016

***************************************************************** 

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej.

Katowice - 06 lipca 2016

miejsce: HOTEL QUBUS PRESTIGE KATOWICE, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, godz. 9:00

Formularz (lista zamknięta)

Program szkolenia

Cena za szkolenie to 45 zł.

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego. Osoby zakwalifikowane zostaną wezwane do uiszczenia opłaty we wskazanym terminie. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zarejestrowanych na szkolenie na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego kursu.

****************************************************************

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w warsztatach naukowych organizowanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz firmę Bioanalytic.

 „Spektrometria mas - nowy standard
 w nowoczesnym medycznym laboratorium diagnostycznym”

Warsztaty odbędą się w Gdańsku

Termin warsztatów: 31 maja 2016 r.

Miejsce warsztatów: Gdańsk, ul. Kładki 24, dawny budynek Wydziału Biologii.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00, zakończą około godz. 15:30.

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach
i możliwość konsultacji z ekspertami.

Warsztaty są bezpłatne.

Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie zapewniamy noclegów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 maja 2016 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 27 maja 2016 roku.

Zgłoszenie prosimy przesłać e- mail`em na adres: katarzyna.stopa@bioanalytic.com.pl,  faksem 58 345 82 99.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć: imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon, adres e - mail (jeżeli możliwe).

Powyższe dane są niezbędne do przygotowania certyfikatu uczestnictwa.

Za udział w szkoleniu diagnosta laboratoryjny otrzyma 6punktów edukacyjnych.

 

Program warsztatów naukowych (załącznik)

formularz zgłoszeniowy

 
****************************************************************
 
 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na Multimedialne Warsztaty Hematologiczne cz. 3, które odbędą się 4 czerwca w Warszawie.

Na warsztatach omawiane będą obrazy mikroskopowe dotyczące następujących zagadnień: nieprawidłowości jadra komórkowego i cytoplazmy neutrofilów, odczyn białaczkowy i odczyn leukoerytroblastyczny, przewlekła białaczka szpikowa, nadpłytkowość samoistna.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników laboratoriów, lekarzy oraz studentów, którzy pragną poszerzać swoją hematologiczną wiedzę. Chcielibyśmy, aby nasze warsztaty stanowiły swego rodzaju "trening" dla uczestników, dzięki któremu oglądanie preparatów mikroskopowych oraz porównywanie ich z innymi wynikami stanie się bardziej przejrzyste. 

Warsztaty mogą również stanowić dobrą powtórkę z hematologii przed egzaminem z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.
 
Warsztaty prowadzone będą przez wykładowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Agnieszkę Wiśniewską, mgr Monikę Błocką-Gumowską.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie: http://medicalupdate.pl/mwh3-2016

 

****************************************************************

UWAGA DIAGNOŚCI ostatnia rekrutacja według dotychczasowych zasad !!!

*Zmiana terminu składania dokumentów !

*Ostatni nabór w ramach UM !

 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uprzejmie informuje, że najbliższy nabór na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych przewidziany jest na maj 2016 r.

Termin przyjmowania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji 

dla diagnostów laboratoryjnych

upływa 31 maj 2016 r.

 

W bieżącym naborze uruchomione zostają kwalifikacje na specjalizacje:
Laboratoryjna Diagnostyka Medyczna                                        

- spec. podstawowa                                     50 miejsc

- spec. uzupełniająca                                   10 miejsc

Laboratoryjna Toksykologia Medyczna

- spec. podstawowa                                     20 miejsc 

Laboratoryjna Genetyka Medyczna                                           
- spec. podstawowa                                     40 miejsc

- spec. uzupełniająca                                   10 miejsc

Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna                                   

- spec. podstawowa                                     30 miejsc

- spec. uzupełniająca                                     5 miejsc

Mikrobiologia Medyczna                                       

- spec. podstawowa                                     20 miejsc

- spec. uzupełniająca                                   10 miejsc

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z programem specjalizacji dostępnym na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

Osoby zainteresowane rozpoczęciem specjalizacji proszone są o zapisywanie się (telefonicznie-42/677-91-02 lub 42/677-93-05) na listę osób chętnych dostępną w Biurze Oddziału Kształcenia Podyplomowego.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DZ.U.Nr 126, poz 1083 z późn. zm.)

§ 11.1 Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcia specjalizacji składa:

1)      wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do jednostki kształcącej, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne - wzór wniosku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (do pobrania ze strony umed.pl/okp)

*DRUKI DO POBRANIA -> ”Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji”

UWAGA!!! Na wniosku – w prawym górnym rogu 2 strony-należy uzyskać podpis z pieczątką konsultanta wojewódzkiego ze względu na planowane miejsce stażu podstawowego z adnotacją „ aplikację przyjąłem do wiadomości”.

2)      odpis dyplomu szkoły wyższej (lub ksero potwierdzone „za zgodność z oryginałem”)

3)      kserokopię dokumentu „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”,

4)      dokument potwierdzający wymagany staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (minimum 2 lata) np. zaświadczenie z kadr, ksero świadectwa pracy itp.,

5)      kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,

6)      kserokopię dyplomu I0 specjalizacji (w przypadku starania się o spec. uzupełniającą lub posiadania specjalizacji z innych dziedzin)

7)      kserokopie certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń uczestnictwa w kursach, konferencjach, sympozjach związanych z daną specjalizacją

8)      dodatkowe dokumenty:

  • Laboratoryjna Diagnostyka, Genetyka i Toksykologia Medyczna oraz Mikrobiologia Medyczna

pismo wskazujące miejsce stażu podstawowego ze zgodą dyrektora

wybranej jednostki (lista jednostek dostępna u konsultanta wojewódzkiego i  w Urzędzie Wojewódzkim-Oddział Zdrowia Publicznego)

  • Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna

pismo wskazujące miejsce stażu podstawowego i staży kierunkowych ze zgodą dyrektora wybranego RCKiK-u

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji i wymagane dokumenty należy składać osobiście

w  Biurze Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź

Pokój numer 4

TYLKO w terminie od 1 maja do 31 maja 2016 r.

Złożenie wniosku poprzedzone jest wniesieniem opłaty. Opłata dla osoby ubiegającej się o rozpoczęcie specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych wynosi 70 zł.

Wpłata wyłącznie na konto :

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90 -419 Łódź

konto: ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ

30 1050 0099 6364 1111 1111 1111

z dopiskiem specjalizacja z diagnostyki 708-04-078

Osoby, które złożą wnioski otrzymają informację o nadanym numerze identyfikacyjnym. Numery identyfikacyjne nadawane są w celu możliwości opublikowania na stronie internetowej listy osób zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

• ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji;

• ocenę wiedzy zawodowej i udokumentowanych osiągnięć zawodowych diagnosty laboratoryjnego w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę miejsc specjalizacyjnych w danej jednostce kształcącej

Zgodnie z przepisami ocena osiągnięć zawodowych i naukowych przeprowadzana jest według punktacji:

1)         tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie – 10 pkt;

2)         specjalizacja I stopnia w pokrewnej dziedzinie – 9 pkt;

3)         doświadczenie zawodowe w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji – 1 pkt za każdy rok;

4)         opublikowanie artykułu naukowego lub przygotowanie i wygłoszenie referatu na zjazd, kongres, konferencję lub sympozjum – od 4 do 8 pkt za każdy artykuł lub wystąpienie, nie więcej jednak niż 40 pkt;

Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie w terminie do 30 dni od ostatecznego terminu składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji, tj. do 30 czerwca 2016 r.

Komisja kwalifikacyjna na postawie przeprowadzonego postępowania ustali listę diagnostów zakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji i po zakodowaniu danych osobowych, udostępni ją na stronie www.umed.pl/okp oraz siedzibie jednostki szkolącej.

Pozytywny wynik kwalifikacji stanowić będzie podstawę do podjęcia specjalizacji.

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

tel.: (48)(0 42) 677 91 02; 677 93 05
fax: (48)(0 42) 677 91 03 (czynny całą dobę)

Kształcenie Podyplomowe Diagnostów Laboratoryjnych:

specjalizacja: Laboratoryjna Diagnostyka i Genetyka Medyczna                      

mgr Olga Piętakiewicz

email: olga.pietakiewicz@umed.lodz.pl

specjalizacja: Laboratoryjna Toksykologia  Medyczna

mgr Agnieszka Dąbek
e-mail: agnieszka.dabek@umed.lodz.pl

specjalizacja: Laboratoryjna Transfuzjologia Medyczna i Mikrobiologia Medyczna

Aneta Snycerska
e-mail: aneta.snycerska@umed.lodz.pl

Godziny pracy:

  poniedziałek-piątek: 9.00-14.00

  środy nieczynne

  wybrane soboty: 8.00-11.00 
(7.05.16, 14.05.16 oraz 21.05.16)

 
****************************************************************

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej.

Łódź - 08 czerwca 2016

miejsce: Hotel Qubus Al. Adama Mickiewicza 7, 90-443 Łódź

BRAK MIEJSC

Program szkolenia

Cena za szkolenie to 45 zł.

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.

****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Style porozumiewania się w relacji pacjent, lekarz, pracownik medyczny." Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Kielce – 11 czerwca 2016 roku
 
Szkolenie odwołane z uwagi na brak chętnych. 
 
Informacja dodatkowe (cel szkolenia, prowadzący)
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce.
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 6 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty na adres: diagnosci2@kidl.org.pl
 
Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Style porozumiewania się w relacji pacjent, lekarz, pracownik medyczny." Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Rzeszów – 18 czerwca 2016 roku
 
(Nowy termin szkolenia, które miało odbyć się 9 maja 2016 r.)
 
Zgłoszenia które zostały przesłane do tej pory pozostają aktualne. Osoby, które w związku ze zmianą terminu kursu będą chciały z niego zrezygnować proszone są o przesłanie stosownej informacji na adres: diagnosci2@kidl.org.pl
 
Uwaga ! Szkolenie odwołane. 
 
Informacja dodatkowe (cel szkolenia, prowadzący)
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Hotel Classic
 ul.Armii Krajowej 32
              35-327 Rzeszów
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 6 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty na adres: diagnosci2@kidl.org.pl
 
Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Warsztaty cytologiczne dla zaawansowanych. Cytodiagnostyka raka szyjki macicy."
 
Warszawa – 21 maja 2016 roku
 
Brak miejsc
 
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
             ul. Konopacka 4 
             03-428 Warszawa
Godzina rozpoczęcia 9:00 (sobota)
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 7 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na kurs konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl
 
Potwierdzenie dotyczące zakwalifikowania na kurs zostaną przesłane drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na około tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w szkoleniach organizowanym przez KIDL.
09.05.2016r. „PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY– cytodiagnostyka, standardy badania i interpretacja wyników
10.05.2016 r. „PŁYNY Z JAM CIAŁA – cytodiagnostyka, standardy badania i interpretacja wyników.”

Opiekun  naukowy  i wykładowca - Prof. dr hab. n. med. Maria Mantur, specjalista diagnosta laboratoryjny, autor wielu publikacji praktyczno-naukowych oraz redaktor naukowy wydania polskiego książki Diagnostyka Laboratoryjna tom 1 i tom 2.  Nancy A. Brunzel (mocz i płyny ustrojowe)
 
Miejsce szkolenia: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa, Sala mikroskopowa.
 
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i możliwość konsultacji z ekspertem. Kursy rozpoczną się o godz. 9:00 a zakończą około godz. 15:30.

Diagnosta otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Opłatę wysokości 160 zł proszę kierować na numer rachunku KIDL: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692 Bank PKO BP IV oddział Warszawa z dopiskiem „Wpłata na działalność statutową”. Formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać mailem na adres diagnosci2@kidl.org.pl lub faksem na numer: 22 741-21-56.
 
LISTA ZAMKNIĘTA
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Wypalenie zawodowe pracowników medycznych – przyczyny, sposoby zapobiegania, budowa zdrowego ja." Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Rzeszów – 10 maja 2016 roku
 
SZKOLENIE ODWOŁANE
 
Uwaga !
 
W związku z małym zainteresowaniem szkolenie zostało odwołane. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia prosimy o kontakt na adres: diagnosci2@kidl.org.pl

Program szkolenia
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Hotel Classic
 ul.Armii Krajowej 32
              35-327 Rzeszów
Godzina rozpoczęcia 9:00
 
 
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej.

Gdańsk - 07 maja 2016
 
LISTA ZAMKNIĘTA

Formularz zgłoszeniowy - Gdańsk - rozpoczęcie godz 09:30 
Program szkolenia - Gdańsk
 
Miejsce szkolenia: Hotel Mercure Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

Cena za szkolenie to 45 zł.

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych.
Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
****************************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej.

Poznań - 28 kwietnia 2016
 
LISTA ZAMKNIETA

Formularz zgłoszeniowy - Poznań - rozpoczęcie godz 10:15, 
Program szkolenia - Poznań
 
Miejsce szkolenia - hotel Moderno ul. Kolejowa 29

Cena za szkolenie to 45 zł.

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
 
****************************************************************
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w szkoleniach organizowanym przez KIDL.
25.04.2016r. „PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY– cytodiagnostyka, standardy badania i interpretacja wyników
26.04.2016 r. „PŁYNY Z JAM CIAŁA – cytodiagnostyka, standardy badania i interpretacja wyników.”
Opiekun  naukowy  i wykładowca - Prof. dr hab. n. med. Maria Mantur, specjalista diagnosta laboratoryjny, autor wielu publikacji praktyczno-naukowych oraz redaktor naukowy wydania polskiego książki Diagnostyka Laboratoryjna tom 1 i tom 2.  Nancy A. Brunzel (mocz i płyny ustrojowe)

Miejsce szkolenia: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa, Sala mikroskopowa.
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa i możliwość konsultacji z ekspertem. Kursy rozpoczną się o godz. 9:00 a zakończą około godz. 15:30.

Diagnosta otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Opłatę wysokości 160 zł proszę kierować na numer rachunku KIDL: 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692 Bank PKO BP IV oddział Warszawa z dopiskiem „Wpłata na działalność statutową”. Formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty proszę przesłać mailem na adres diagnosci2@kidl.org.pl lub faksem na numer: 22 741-21-56.
 
LISTA ZAMKNIETA
formularz zgłoszeniowy
****************************************************************

PLANOWANE KURSY NA ROK 2016

1. „Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy”

Termin: 13 – 15.06.2016 r.

Kierownik kursu: prof. dr hab. Milena Dąbrowska

Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Tel. (85) 746-85-88                cena – 350 zł

2. „Wprowadzenie do immunologii”

(adresowany do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjna immunologia medyczna)                                        

Termin: 13 - 14.06.2016 r.                                                   

Kierownik kursu: prof. dr hab. Ewa Jabłońska

Zakład Immunologii UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Tel. (85) 745-05-46                cena –  300 zł

3. „Immunologia nowotworów” (24 godz.)

(adresowany do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjna immunologia medyczna)                                        

Termin: 15 - 17.06.2016 r.

Kierownik kursu: prof. dr hab. Ewa Jabłońska

Zakład Immunologii UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Tel. (85) 745-05-46                cena –  450 zł

4. „Choroby autoimmunizacyjne i reakcje cytotoksyczne”

(adresowany do diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjna immunologia medyczna)                                        

Termin: czerwiec 2016 r.

Kierownik kursu: prof. dr hab. Urszula Demkow

Zakład Immunologii Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Zgłoszenia na kurs: dr n. med. Katarzyna Popko tel. 517-150-917  e-mail: aksiak@interia.pl

cena –  ok. 250 zł

5. „Techniki biologii molekularnej”

Termin:  12 – 15.09.2016 r.                                     

Kierownik kursu: dr n. med. Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek

Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB, Pracownia Immunogenetyki, ul. Waszyngtona 13, 15-269 Białystok             

Tel./fax (85) 745-08-72          e-mail: nwaw@vp.pl              cena – 300 zł

6. „Badania układu odpornościowego”

Termin: 19 – 21.09.2016 r.                                                  

Kierownik kursu: prof. dr hab. Ewa Jabłońska

Zakład Immunologii UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Tel. (85) 745-05-46                cena –  350 zł

7. „Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości”

Termin: wrzesień 2016 r.                             

Kierownik kursu: prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński

Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Tel. (85) 746-85-87                cena – 350 zł

8. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową”

(adresowany do osób specjalizujących się w dziedzinie mikrobiologii medycznej)

Termin: listopad - grudzień 2016 r.                        

Kierownik kursu: dr hab. n. med. Katarzyna Leszczyńska

Zakład Mikrobiologii UMB, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok

Tel. (85) 748-55-61                e-mail: mikrob@umb.edu.pl              cena –

 
****************************************************************
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz 
BONO SERVIAMUS  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
zapraszają na
KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna
IV edycja
które odbędzie się 
26 kwietnia 2016 roku
w Centrum Kongresowo Dydaktycznym  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. Przybyszewskiego 37a; 60-356 Poznań  
Sala Konferencyjna A
Udział w szkoleniu będzie premiowany 10 punktami edukacyjnymi.
Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł. 
 
****************************************************************
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu "Multimedialne Warsztaty - Faza przedanalityczna 2016". Podczas zajęć omawiane będą błędy jakie mogą zostać popełnione zanim w danej próbce zostanie przeprowadzone odpowiednie badanie. Błędy fazy przedanalitycznej stwarzają przede wszystkim zagrożenie dla pacjenta, dokładają również pracy osobom pobierającym materiał do badania jak i laboratorium, generując przy tym niemałe koszty. Chcemy aby szkolenie ułatwiło naszym uczestnikom codzienną pracę w jakże trudnych realiach polskiego systemu ochrony zdrowia. Nasze szkolenie powstało przede wszystkim z myślą o pielęgniarkach, ratownikach medycznych oraz diagnostach laboratoryjnych. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie: http://medicalupdate.pl/fp2016
 
****************************************
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Praktyczna ocena morfologiczna preparatów krwi obwodowej i szpiku." Szczegółowe informacje poniżej.

Warszawa – 29-30 kwietnia 2016 roku

LISTA ZAMKNIĘTA

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia  

Prowadzący: dr n. med. Jolanta Kaufmann      

Cena za udział w szkoleniu - 160 zł

Miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

               ul. Konopacka 4

               03-428 Warszawa

Godzina rozpoczęcia 12:00 (piątek)

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 14 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.

 
******************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Wypalenie zawodowe pracowników medycznych – przyczyny, sposoby zapobiegania, budowa zdrowego ja." Szczegółowe informacje poniżej.
Lublin – 1 kwietnia 2016 roku
LISTA ZAMKNIĘTA
Formularz zgłoszeniowy
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Hotel Restauracja Focus
 
               al. Kraśnicka 80 
               20-718 Lublin
 
Godzina rozpoczęcia 10:00
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 6 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl
 
Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
******************************
 
Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 
zaprasza na kurs specjalizacyjny i dokształcający
 
„Serologiczna diagnostyka wybranych zakażeń bakteryjnych wirusowych i grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych” 
z Mikrobiologii Medycznej, który odbędzie się w terminie: 11-15.04.2016 r.
 
Kurs skierowany jest dla osób specjalizujących się z Mikrobiologii Medycznej jak również dla osób dokształcających się .
 
Zapraszamy również osoby z innych jednostek specjalizujących się.
 
Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się na listę chętnych.
 
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu
 
42/ 677-91-02; 677-93-05

 

******************************

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w praktycznym szkoleniu z obszaru kompetencji miękkich: Style porozumiewania się w relacji pacjent, lekarz, pracownik medyczny".

Szkolenie odbędzie się w Gdańsku.

Termin szkolenia : 9 kwietnia 2016 roku (sobota).

Miejsce szkolenia: NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM

                             ul. Pszenna 1, 80-749 GDAŃSK

 

Szkolenie odbędzie się w godz.  9.00  - 15.00

LISTA ZAMKNIĘTA

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Cena za szkolenie to 80 zł

za udział w szkoleniu diagnosta otrzyma 6 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.

******************************

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w praktycznym szkoleniu z obszaru kompetencji miękkich: Style porozumiewania się w relacji pacjent, lekarz, pracownik medyczny".

Szkolenie odbędzie się w Łodzi.

Termin szkolenia : 14 maja 2016 roku (sobota).

Zmiana daty nastąpiła z przyczyn od nas niezależnych za co bardzo przepraszamy.

Miejsce szkolenia: Łódź   Instytut CZMP  sala dydaktyczna nr 2 - /Szpital Ginekologiczno-Położniczy/

                               ul. Rzgowska 281/289

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i możliwość konsultacji z ekspertem.

Szkolenie odbędzie się w godz.  9.00  - 15.00

LISTA ZAMKNIĘTA

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

Cena za szkolenie to 80 zł

za udział w szkoleniu diagnosta otrzyma 6 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.

******************************

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej.

Warszawa - 23 marca 2016

LISTA ZAMKNIĘTA

Formularz zgłoszeniowy - Warszawa - rozpoczęcie godz 9.30, miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4

Program szkolenia - Warszawa

Cena za szkolenie to 45 zł.

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych.

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikowania dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.

******************************

Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: 
"Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej. 

Bydgoszcz - 18 marzec 2016
LISTA ZAMKNIĘTA
Formularz zgłoszeniowy - Bydgoszcz - rozpoczęcie godz 9:30, miejsce: hotel Maraton, ul. Powstańców Warszawy 13
Program szkolenia - Bydgoszcz
Cena za szkolenie to 45 zł. 

Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11 punktów edukacyjnych. 

Aby zostać zakwalifikowanym na szkolenie konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego z wyborem odpowiedniego miasta oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl

Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikoawnia dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia.
 
******************************
 
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na kurs: "Etiologia, obraz kliniczny oraz mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz" niezbędny do specjalizacji z mikrobiologii medycznej.
 
I termin: 29.02-1-2.03.2016 roku
 
Miejsce kursu: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
 
Cena kursu: 300 zł
 
Prosimy o wysyłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia wpłaty.
 
 
Uwaga: Limit miejsc na I termin wynosi 25 osób. W związku z dużym zapotrzebowaniem Państwa, na tą tematykę kursu będą organizowane kolejne terminy. Dokładne daty zostaną przedstawione po zakończeniu I terminu. 
 
Prosimy o podanie nazwy uczelni na której robią Państwo specjalizacje. 
 
*********************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do udziału w warsztatach naukowych organizowanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych oraz firmę Bioanalytic.
 
„Spektrometria mas - nowy standard w nowoczesnym medycznym laboratorium diagnostycznym”
 
Warsztaty odbędą się w Poznaniu
Termin warsztatów: 18 lutego 2016 r. 
Miejsce warsztatów: Poznań, Hotel Moderno, ul. Kolejowa 29
Warsztaty rozpoczną się o godz. 9:00, zakończą około godz. 15:00.
 
Zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach i możliwość konsultacji z ekspertami.

Warsztaty są bezpłatne.
Przyjazd na koszt własny uczestnika. Nie zapewniamy noclegów.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 12 lutego 2016 roku.
 
Prosimy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy katarzyna.stopa@bioanalytic.com.plfaksem 58 345 82 99 lub telefonicznie 603 339 998.
W zgłoszeniu prosimy zawrzeć: imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon, adres e - mail (jeżeli możliwe). 
Powyższe dane są niezbędne do przygotowania certyfikatu uczestnictwa.

Za udział w szkoleniu diagnosta laboratoryjny otrzyma 6 punktów edukacyjnych.

Program warsztatów naukowych 
Formularz zgłoszeniowy
 
LISTA ZAMKNIĘTA
 
**************************************
 
KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA Z POWODU MAŁEJ ILOŚCI CHĘTNYCH
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Wypalenie zawodowe pracowników medycznych – przyczyny, sposoby zapobiegania, budowa zdrowego ja." Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Warszawa - 13 luty 2016 roku
 
Formularz zgłoszeniowy
 
Cena za udział w szkoleniu - 80 zł
 
Miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
Godzina rozpoczęcia 10:00
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 6 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl
 
Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikoawnia dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia. 
 
****************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w konferencji pod tytułem: "Wybrane zagadnienia związane z leczeniem transplantacjami komórek macierzystych". Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Warszawa - 18 marzec 2016 roku
 
Formularz zgłoszeniowy
LISTA ZAMKNIĘTA

Cena za udział w konferencji - 80 zł
 
Miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 9 punktów edukacyjnych. 
 
Aby zostać zakwalifikowanym na konferencję konieczne jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dowód wpłaty. Prosimy o wysyłanie na adres mailowy diagnosci2@kidl.org.pl
 
Szanowni Państwo wszelkiego rodzaju potwierdzenia dotyczące Państwa zakwalifikoawnia dostaną państwo drogą mailową po zamknięciu listy. Maile będą wysyłane do osób zakwalifikowanych na tydzień przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia. 
 
 ************************************************
 
Serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem: "Kontrola jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym w praktyce". Szczegółowe informacje poniżej. 
 
Jesli chodzi o terminy na 2016 szkolenia beda organizowane w następujących miastach:
 
Krakow - 5 luty 2016
Wrocław - 26 luty 2016
 
Formularz zgłoszeniowy - Wrocław - rozpoczęcie godz 10.15, miejsce: hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław 
Program szkolenia - Wrocław
LISTA ZAMKNIĘTA
 
Formularz zgłoszeniowy - Kraków - rozpoczęcie godz. 10.15, miejsce: hotel Kossak,  Plac Kossaka 1, Kraków 
Program szkolenia - Kraków
LISTA ZAMKNIĘTA -KRAKÓW
 
Cena za szkolenie to 45 zł. 
 
Za udział w szkoleniu diagnoście przysługuje 11

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe