Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Zmiany w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej 24-06-2015

Klub Platformy Obywatelskiej skierował do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Proponowane zmiany obejmują bardzo ważne aspekty podnoszące znaczenie i prestiż zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz warunki jego kształcenia podyplomowego i pracy. Projekt jest bardzo korzystny dla diagnostów laboratoryjnych oraz funkcjonowania medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Poniżej przedstawiam najważniejsze proponowane zmiany. (pełny druk projektu znajduje się na stronie Sejmu RP)


1.Uporządkowanie definicji czynności diagnostyki laboratoryjnej poprzez zmiany o charakterze redakcyjnym oraz wskazanie, że czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane w laboratorium kryminalistycznym.

2.Rozszerzenie zakresu czynności, które są uznane za wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Dotyczy w szczególności:
a)pełnienia funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych.
b)zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących.
c)Zatrudnienie w podmiotach zajmujących się promocja zdrowia.

3.Określenie definicji autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego.

Autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego będzie można dokonać tylko osobiście. Autoryzacji można dokonać za pomocą podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

4.Określenie zasad uzyskania tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej.

5.Wprowadzenie stażu przeddyplomowego ( na wzór innych zawodów) dla osób, które ukończyły studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, trwającego 6 miesięcy stażu oraz złożenie Diagnostycznego Egzaminu Państwowego.

6.Likwidacja studiów podyplomowych z analityki medycznej dla absolwentów tzw. kierunków przydatnych

7.Zmiany powodujące usprawnienie prowadzenia przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych rejestru diagnostów laboratoryjnych, przyznawania prawa wykonywania zawodu.

8.Doprecyzowanie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

9.Zmiany powodujące usprawnienie prowadzenia ewidencji laboratoriów przez KRDL. – zwiększenie zakresu danych i ich aktualizacji.

10.Zmiany w zakresie kierownika laboratorium.Określenie, iż kierownikiem będzie mogła być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Funkcję tą będzie można pełnić tylko w jednym laboratorium.

11.Zmiany w zakresie kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie przez medyczne szkoły wyższe, medyczne instytuty badawcze oraz inne podmioty, które spełniają określone w ustawie warunki i uzyskały akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Szkolenie będzie finansowane przez Ministerstwo Zdrowia identycznie jak kształcenie specjalizacyjne lekarzy.

12.Zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych.Uznanie Rzecznika Dyscyplinarnego za organ samorządu zawodowego. Zmiana jego nazwy na Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej tak jak funkcjonuje w innych zawodach medycznych.Określenie przypadków wygaśnięcia mandatu członka organów samorządu, oraz zadań Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

13.Uregulowanie odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych na wzór odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania innych zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej).

Elżbieta Puacz
Prezes KRDL

 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe